2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI  ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞIİDARE FAALİYET RAPORU

Sunuş; Değerli Meclis Üyeleri, Belediye Meclisimizin Nisan ayı toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepinize hoş geldiniz der saygılar sunarım.Bildiğiniz üzere Belediye Başkanı Ali ÇAPCI’nın Milletvekilliği genel seçimlerinde Milletvekili adayı olmak üzere, 08 Mayıs 2007 tarihinde Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesi sonucu, 15 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Meclis toplantısında sizlerin oyu ile Belediye Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayım.  

          5393 sayılı yeni Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, şimdi sizlere 2007 Yılı İdare Faaliyet Raporunu sunmaya çalışacağım.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği belirtilmiştir. 5393 sayılı yeni Belediye Kanununun Stratejik plan ve performans programı başlıklı 41. maddesinde “nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.” hükmü gereğince, belediyemizde stratejik plan yapılmamıştır.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan,  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Stratejik plan yapılmamış olmasına rağmen söz konusu yönetmelik hükümlerine uyulmaya çalışılarak Şabanözü Belediyesi 2007 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Komiserliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma sunulmuştur. Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak Belediyemizin 2007 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

Yazı işleri Müdürlüğü birim raporunda; Personel bilgileri (Devlet memurları- Sözleşmeli Personel ve işçi)  Belediye Meclis ve Belediye Encümen toplantıları ve çalışmaları, Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe,  Evlendirme İşlemleri, Bilgisayar Hizmetleri ana başlıkları altında detaylı şekilde sunulmuştur. Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Belediye Meclisimizin 04/05/2007 tarih ve 18 sayılı kararı ile Norm Kadro uygulaması sonucu Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğü birimi, Mali Hizmetler Müdürlüğü birimi, D5 grubu cetvelde Belediyemize Zabıta biriminde en üst kadro olarak Zabıta Komiseri kadrosu verildiğinden, Belediyemiz Zabıta Amirliği birimi, Zabıta Komiserliği birimi olduğu bildirilmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü birim raporunda;2007 yılında gerçekleşen  1.886.223,39.YTL Giderleri; Özel kalem Müdürlüğü- Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı toplamı olarak birimler bazında, 2007 yılında gerçekleşen 2.209.726,28.YTL Gelirleri;Bütçe gelirleri hesapları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ana başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur.

Fen işleri Müdürlüğü birim raporunda;İmar planı, Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin Belgesi, Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri, Kanalizasyon ve İçme Su, Çöp Sistemi ve İlaçlama, Servis, Kesimhane, Araç Durumu, ana başlıkları altında detaylı şekilde sunulmuştur.Zabıta Komiserliği birim raporunda;2007 yılında yapılan kısmi denetimlerde tanzim edilen Zabıta İhtarnameleri, Zabıt Varakaları rakamları sunulmuş, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yapılan denetim ve kontroller hakkında bilgiler verilmiştir.

ÇALIŞMALARIMIZ Birim amirlerimiz kontrolünde ve bilgim dahilinde yapılan yukarıda yazılı çalışmaların yanı sıra Başkanlığım kontrolünde tüm birimlerimizin katılımları ile yapılan ortak çalışmalarımız ise aşağıda sunulmuştur.İlçemizin gelişmesi, kalkınması için 2007 yılında yapılan belediye çalışmaları;Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesi:Belediyemizce ilçemizi ortasından ikiye bölen Sanı deresinin ıslahı ve atıksuların arıtılması ile ilgili olarak Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimine “Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi” projesi sunulmuş ve 1.981.389,10 Euro olarak 2006 yılında projemiz hibe olarak çıkmıştır. Proje Sanı Deresi Dere Islahı yapım işi ve Atıksu Arıtma Tesisi mal alım işi iki aşamalı olarak 2007 yılında tamamlanmıştır.Proje kapsamında; derenin ıslahı bölümünde, derenin zemini düzenlendi, kenarlarına istinat duvarı çekildi, iki yakasına yürüyüş yolu ve araç yolu yapıldı, istinat duvarı ile yol arasındaki eğimli bölgeye yeşil alan çalışmaları (çim ve ağaçlandırma) yapıldı, çardaklar ve aydınlatma tesisatı yapıldı, iki adet yeni araç köprüsü ile iki adet yaya köprüsü yapıldı.Atıksu Arıtması bölümünde Ankara yolu üzerinde Belediyemiz kum ele ve yıkama tesisleri alt kısmına atıksu arıtma tesisi yapıldı, mevcut kanalizasyon şebekesine 800 mtul. ilave yapılarak, kanalizasyonun tesise deşarjı sağlandı ve proje 20 Ekim 2007 tarihinde açılışı yapılarak hizmete sunuldu.Proje ilçenin çevresel görünümünü ciddi şekilde değiştirmiş, şehir havası yaratmıştır.

Organize Sanayi Bölgesi:Organize Sanayi Bölgesinde yol, kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu  altyapı yapım işleri 29.05.2007 tarihinde ihale edilmiş ve ihaleyi Mimaray İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti. almış, 13.06.2007 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalar başlamıştır.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteğiyle OSB’nin sorumluluğu altında yapılan altyapı yapım işleri için  2007 yılında 445.000,00.YTL. ödenek tahsis edilmiş ve yağmursuyu, kanalizasyon ve şebeke imalatları  ile yol kazı çalışmaları, menfezler yapılarak yaklaşık %20 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2008 yılı Şubat ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1.950.000,00.YTL. ödenek tahsis edilmiştir. 2009 yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanan altyapı yapım işlerinin, 2008 yılında tahsis edilen bu ödenek ile büyük bölümünün gerçekleşmesi planlanmakta, ayrıca Organize Sanayi Bölgemizin YG-AG Elektrik şebeke uygulama işi de ihale edilerek yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır.2007 yılında,

Erna-Maş Mak.Tic. ve San. A.Ş.

– Hilde Tekstil Elek.Mak.San.Tic.A.Ş.

– Sude Yapı ve Orman Ürün.San.Tic.Ltd.Şti.ne tapu tahsisleri yapılmıştır.

Altyapı ve elektrik işlerinin tamamlanması OSB’mizin yatırımcı açısından daha cazip hale gelmesini sağlayacağından, OSB’miz kısa zamanda daha da büyüyecek, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Arsa Satışı:  Cumhuriyet Mahallesi Sanı deresi kenarında Belediyemize ait 22 adet küçük parseller ile önlerine gelen atık parseller birleştirilerek, yerin çarşı içerisinde olması nedeniyle, ilçemizdeki işyeri sıkıntısı göz önüne alınarak  söz konusu parsellerin, imar planına ve çevre nizamına uygun işyerleri yapılması şartıyla ve AB’den hibe olarak alınan Sanı Deresi Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesinde Belediyemize düşen payın karşılanması için bu projeye maddi destek sağlamak amacıyla bu arsaların satılmasına Belediye meclisinin 05.01.2007 tarih ve 7 sayılı kararı ile satış yetkisi verilmiştir. Encümenimizin 20.02.2007 tarih ve 15 numaralı kararı ile 22 adet arsadan satılması uygun olan 18 adet arsanın ilk etap olarak 9 adedi  satışa çıkarılmış ve arsalar toplam 199.107,60 YTL’ye satılmıştır.          

     Encümenimizin 25.09.2007 tarih ve 67 sayılı kararı ile ikinci etap olarak diğer 9 adet arsa satışa çıkarılmış ve arsalardan 8 adedi toplam 121.744,14.YTL’ye satılmıştır. Bir adet arsa ise talipli çıkmadığından pazarlık kararı ile satılacaktır.        

       Satışı yapılan 17 adet arsadan toplam 320.851,74.YTL. gelir elde edilmiştir.

 Hizmet Binası tefrişi:Belediyemiz hizmet binası olarak kullandığımız bina yapılalı 20 yılı geçtiğinden, binanın pencereleri, zemini, boyası yenilenmiş, balkonlar bürolara katılarak odalar genişletilmiş, kalorifer tesisatları yenilenmiş, çay ocağı düzenlenmiş, eksik büro malzemeleri alınarak hizmet binamız daha kullanışlı ve güzel bir görünüme kavuşturulmuştur.

Toplu Konut : İlçemiz Sağlık Mahallesi Kıryolu mevkiinde, Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü, 2007 yılı baharında başlanılan Çankırı-Şabanözü Toplu Konut Projesi kapsamında 6 bloktan oluşan 96 adet F (2+1) tipi ve 2 bloktan oluşan K1 (3+1) tipi olmak üzere toplam 128 adet konut, ticaret merkezi ve cami inşaatı hızla devam etmektedir. 15 Aralık 2007 tarihinde hak sahipleri arasında kura çekimi yapılmış olup,  2008 yılı Haziran sonu itibariyle binalar tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecektir. Şabanözü Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi kuruluşlarının artması nedeni ile ilçenin hızla gelişmesi sonucu artan nüfusun konut ihtiyacı proje sayesinde en aza indirgenmiş olacaktır.

İşyeri ve Konut Yapımı : Mülkiyeti Belediyemize ait çarşı merkezindeki arsa bilginiz dahilinde kat karşılığında 2005 yılında ihale ile müteahhide verilmişti. İlçemizdeki  işyeri sıkıntısını asgariye indirecek ve ilçe halkına konut imkanı sağlayacak olan içerisinde 30 konut 36 işyeri bulunan, asansörlü kaloriferli  7 katlı Başkan Ömer ÇAPCI İş ve Konut Merkezi 2007 yılında tamamlanmıştır. Bazı bölümler de ufak çaplı eksiklikler bulunmaktadır. İş merkezine ve konutlara yerleşmeler başlamış, Belediyemize ait işyeri ve konutlar da kiraya verilmektedir. Bina, işyeri ve konut sıkıntısına çözüm olmakla beraber çarşı içerisinde yapılaşmaya güzel bir örnek ve iyi bir görüntü oluşturmuştur.

Yaran Evi :İlçemizde geleneksel olarak yapılan Yaren geleneğimizin devam edip yeni nesillere aktarılabilmesi için, Çarşı içerisindeki Ömer Çapcı İş ve Konut Merkezindeki Belediyemize ait binada yaren evi yapılmıştır.Yaren evi, mutfak, misafir bekleme odası ve yaren odasından oluşmaktadır. Yaren odası ananelere uygun şekilde dekore edilmiş, mutfak için yemek yapma ve servis malzemeleri alınarak 2007 yılında Yaren Eratının hizmetine sunulmuştur.      

   2007-2008 kış sezonunda Yaren evinde ocaklar yakılmıştır.

Beldes Projesi:İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Beldes projesi kapsamında ilçe girişlerinin düzenlenmesinde kullanılmak üzere Belediyemize 154.446,00YTL. yardım gelmiştir.Proje ile ilçemizin Ankara girişi olan Melih Gökçek caddesinde, 8500 m2 8’lik kırmızı kilitli parke taş, 1000 mt. 70’lik kırmızı Bordür, 1000 mt. kırmızı yağmur oluğu döşendi. Cadde ile kesişen Karayolları Sokak ile Hastane acil girişi arasında 50 m. İstinat duvarı  çalışmaları yapıldı ve yol genişletildi. Caddeye tali yol durumunda bulunan Endüstri Meslek Lisesi, Hastane acil girişi ve Belediyemiz Fen İşleri binası yolları da proje kapsamında parke taş ile döşenerek ilçe girişi daha güzel bir görünüme kavuştu.

Futbol Takımı: Şabanözü Belediye Spor kulübümüz Futbol Takımı, Çankırı Amatör kümede deplasmanlı olarak maçlarını oynamış ve Amatör Kümede şampiyon olarak Play-off maçlarını oynamaya hak kazanmıştır.2007 yılı Nisan ayında Samsun’da yapılan 3. lige çıkma Play-off maçlarında takımımız başarılı olamamıştır.A Gençler Futbol takımımızda Çankırı A Gençler liginde maçlara devam etmektedir.Ayrıca minikler futbol takımımıza ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliğiyle Hüseyin Uğur Spor tesislerinde futbol kursu verilmektedir.

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği:    Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği:Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan ÇANÇEVBİR’e üye olduk. Birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Kitap hazırlatılması:Şabanözü’nü halen tam olarak tanıtan, tarihini, oluşumunu, gelişimini anlatan yazılı bir kaynak bulunmadığı için, ilçenin en eski dönemlerden bugüne kadar uzanan tarihsel süreç içerisindeki tarihinin mevcut kaynaklar, arşiv belgeleri, özel arşivler vb. kaynaklar kullanılarak yazılması ile ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik potansiyelinin ortaya çıkartılarak bu verilerin bilimsel ve objektif olarak değerlendirilerek gelecek nesillere ışık tutacak bir kitap halinde hazırlatılması kararı alınmıştır. Kitabın hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Kitap bitirildiğinde ilçemiz hakkında en kapsamlı ve en geniş bilgileri içereceğinden  gelecek nesiller için çok kıymetli bir kaynak olacaktır.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler:Askere giden gençlere her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.       

     Dini bayramlarda belediye çay parkında belediye personeli tarafından ikramların yapıldığı, bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar  sağlanmaktadır.         

    Şabanözü yaylası üzerinde bulunan Paşa Sultan türbesinde her yıl geleneksel olarak yapılan yağmur duası Belediyemizce organize edilmektedir. Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile yerel günler, Okullarda örgencilerin  gezi programları ile Cenaze hizmetleri gibi sosyal-kültürel etkinlikler ve hizmetler Belediyemizce düzenli olarak yapılmaktadır.Bu hizmet ve etkinlikler 2007 yılında da yapılmıştır.Değerli Meclis üyeleri, devam ettiğimiz ve planladığımız işlerimizin yanı sıra rutin işlerimize de, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin önerileri doğrultusunda daha titiz ve itina ile devam edeceğiz.Faaliyet Raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.Şabanözü Belediyesi 2007 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur. 

  Hüseyin ÇULHA                                            
Belediye Başkanı 

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.