2013 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerindeki başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik eder, Şabanözü Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinizde başarılar diler, Hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım.

Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu bağlamda üç dönemdir ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için yapılan çalışmalarımız neticesinde emin adımlarla hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Bugün Şabanözü’nün gözle görülür bir değişim sürecine girdiği, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir.

Yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla Şabanözü’nü Çankırı’nın sürekli büyüyen tek ilçesi konumuna gelmesinde fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde görev süresi dolan 2009-2014 dönemi Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini sağlayan Şabanözü halkına da sevgi ve saygılarımı sunarım.

5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.

Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2013 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu  aşağıda sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER :

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

3- Mali denetim sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

I. GENEL BİLGİLER

A – Misyon, Vizyon

A-1 Misyon

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

A-2 Vizyon

Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar

       Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Cİdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binasında hizmet vermektedir.

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU
 KAMYONKAMYONETİTFAİYEGRAYDERKEPÇESİLİNDİRÇÖP KAMYONUCENAZE ARACIYÜKLEYİCİTRAKTÖROTOBÜSBİNEK OTOSUPANELVANTOPLAM
322111211223122
BAŞKAN

2- Örgüt Yapısı

BAŞKANYARDIMCISI
     YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA AMİRLİĞİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu
Malzeme CinsiMiktarı
Bilgisayar16
Server1
Yazıcı ve Tarayıcı9
Projeksiyon1
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı)1
Fotoğraf Makinesi2
Kamera1
Ledli Grafik Ekran1
Telsiz3
Anons Telsizi1
Telefon Hattı13
Faks1
Anons Cihazı27
Anons Sistemi1

4- İnsan Kaynakları

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU  ( 2013 YILI SONU İTİBARİYLE)
       
BAŞKAN YARDIMCISIDEVLET MEMURUSÖZLEŞMELİ PERSONEL(Kısmi Zamanlı)SÜREKLİ İŞÇİDİĞERTOPLAM
HİZMET ALIMITYÇP
12116132567

5- Sunulan Hizmetler

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlçe Tanıtımı; Kültür ve Sanat, Turizm; İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı; Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma; Defin ve Mezarlıklar; Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar; Gençlik ve Spor; Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre bir Başkan Yardımcısı ve dört  birim amiri tarafından yönetilmektedir.

Ayrıca Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonunca tahsilat ve iç denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda konusu suç teşkil edecek herhangi bir işleme rastlanılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER             

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak, önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları – 2013 Yılı –

GİDER :

KODUAÇIKLAMABÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Personel Giderleri1.128.663,001.089.665,06
02Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri200.618,00191.010,96
03Mal Ve Hizmet Alım Giderleri2.468.485,502.122.745,36
04Faiz Giderleri52.500,000
05Cari Transferler129.059,9865.145,41
06Sermaye Giderleri1.978.510,001.757.862,01
09Yedek Ödenekler42.163,520
  TOPLAM:6.000.000,005.226.428.80

GELİR :

KODUGELİRİN TÜRÜBÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Vergi Gelirleri977.288.50354.961,45
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.520.630,00884.706,67
04Alınan Bağış ve Yardımlar437.010,00228.713,88
05Diğer Gelirler2.715.316,502.090.045,73
06Sermaye Gelirleri349.755,000
 TOPLAM:6.000.000,003.558.427,73

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

* 2013 Yılı Gelir Bütçesi

2013 YILI BÜTÇE GELİRİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2011 Yılı2012 Yılı2013 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI3.249.019,753.597.226,363.558.427,73 
80001   Vergi Gelirleri415.754,60382.765,74354.961,45 
8000102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler104.766,58125.583,82140.433,22 
800010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler104.766,58125.583,82140.433,22 
80001020951Bina Vergisi54.005,4173.371,4277.703,75 
80001020952Arsa Vergisi17.700,8115.420,2919.165,86 
80001020953Arazi Vergisi3.774,983.893,534.585,45 
80001020954Çevre Temizlik Vergisi29.285,3832.898,5838.978,16 
8000103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri76.926,6385.125,74108.795,27 
800010302 Özel Tüketim Vergisi54.582,5258.602,0384.519,90 
80001030251Haberleşme Vergisi3.723,903.336,412.943,21 
80001030252Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi50.858,6255.265,6281.576,69 
800010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri22.344,1126.523,7124.275,37 
80001030952Yangın Sigortası Vergisi3.971,783.528,064.259,72 
80001030953İlan ve Reklam Vergisi18.372,3322.995,6520.015,65 
8000106  Harçlar234.061,39172.056,18105.731,96 
800010609 Diğer Harçlar234.061,39172.056,18105.731,96 
80001060951Bina İnşaat Harcı94.649,5567.386,1511.342,96 
80001060953İşgal Harcı39.772,0036.993,0039.369,00 
80001060954İşyeri Açma İzni Harcı13.245,0026.491,006.245,50 
80001060956Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı0,00520,000,00 
80001060957Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı390,000,000,00 
80001060958Tellallık Harcı232,50108,00693,00 
80001060960Yapı Kullanma İzni Harcı6.603,322.722,677.528,71 
80001060999Diğer Harçlar79.169,0237.835,3640.552,79 
8000109  Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler0,000,001,00 
800010901 Kaldırılan Vergi Artıkları0,000,001,00 
80001090101Kaldırılan Vergi Artıkları0,000,001,00 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri696.499,111.136.881,95884.706,67 
8000301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri471.301,83875.836,62538.148,11 
800030101 Mal Satış Gelirleri148.357,39466.189,7317.724,30 
80003010101Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri15.660,0013.044,9517.074,40 
80003010199Diğer Mal Satış Gelirleri132.697,39453.144,78649,90 
800030102 Hizmet Gelirleri322.944,44409.646,89520.423,81 
80003010240Otopark İşletmesi Gelirleri0,000,001.800,00 
80003010254Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler0,000,00461,41 
80003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler268.308,94350.947,37415.209,34 
80003010259Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler8.198,1916.913,7521.376,29 
80003010260Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler1.485,002.258,382.141,71 
80003010299Diğer hizmet gelirleri44.952,3139.527,3979.435,06 
8000306  Kira Gelirleri220.166,31260.462,08312.888,18 
800030601 Taşınmaz Kiraları220.166,31260.462,08312.888,18 
80003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri220.166,31260.462,08312.888,18 
8000309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri5.030,97583,2533.670,38 
800030909 Diğer Gelirler5.030,97583,2533.670,38 
80003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri5.030,97583,2533.670,38 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler580.959,78323.391,91228.713,88 
8000403  Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar85.204,500,000,00 
800040302 Sermaye85.204,500,000,00 
80004030203Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar85.204,500,000,00 
8000405  Proje Yardımları495.755,28323.391,91228.713,88 
800040501 Cari495.755,28323.391,91228.713,88 
80004050101Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları177.026,000,0040.000,00 
80004050102Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları300.000,0060.000,000,00 
80004050104Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları18.729,28132.636,86188.713,88 
80004050109Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları0,00130.755,050,00 
80005   Diğer Gelirler1.555.806,261.754.186,762.090.045,73 
8000501  Faiz Gelirleri0,0075,640,00 
800050109 Diğer Faizler0,0075,640,00 
80005010999Diğer Faizler0,0075,640,00 
8000502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar1.511.794,491.710.504,411.983.048,46 
800050202 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar1.491.151,271.667.646,291.950.555,83 
80005020251Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar1.491.151,271.667.646,291.950.555,83 
800050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları20.323,2237.442,9332.492,63 
80005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı3.684,7911.670,883.034,91 
80005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı12.190,007.019,7211.035,00 
80005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı2.498,1515.760,284.500,54 
80005020499Diğer Harcamalara Katılma Payları1.950,282.992,0513.922,18 
800050208 Mahalli İdarelere Ait Paylar320,002.367,190,00 
80005020851Maden İşletmelerinden Alınan Paylar320,000,000,00 
80005020899Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar0,002.367,190,00 
800050209 Diğer Paylar0,003.048,000,00 
80005020999Diğer Paylar0,003.048,000,00 
8000503  Para Cezaları43.630,7743.606,71106.997,27 
800050302 İdari Para Cezaları8.588,282.709,7760.920,65 
80005030299Diğer İdari Para Cezaları8.588,282.709,7760.920,65 
800050304 Vergi Cezaları20.322,2819.744,3216.141,14 
80005030499Diğer Vergi Cezaları20.322,2819.744,3216.141,14 
800050309 Diğer Para Cezaları14.720,2121.152,6229.935,48 
80005030902Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları14.720,2121.152,6229.935,48 
8000509  Diğer Çeşitli Gelirler381,000,000,00 
800050901 Diğer Çeşitli Gelirler381,000,000,00 
80005090106Kişilerden Alacaklar381,000,000,00 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)3.249.019,753.597.226,363.558.427,73 
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2011 Yılı2012 Yılı2013 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI3.249.019,753.597.226,363.558.427,73 
80001   Vergi Gelirleri415.754,60382.765,74354.961,45 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri696.499,111.136.881,95884.706,67 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler580.959,78323.391,91228.713,88 
80005   Diğer Gelirler1.555.806,261.754.186,762.090.045,73 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)3.249.019,753.597.226,363.558.427,73 

Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2013 yılı içerisindeki toplam bütçe gelirleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.

* 2013 Yılı Gider Bütçesi

2013 YILI GİDER BÜTÇESİ 
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
            
Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2011 Yılı2012 Yılı2013 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
830    BÜTÇE GİDERLERİ HESABI2.980.880,542.942.056,665.226.428,80 
83001   Personel Giderleri912.691,94946.769,431.089.665,06 
8300101  Memurlar346.287,32427.811,12485.716,58 
830010101 Temel Maaşlar182.166,97203.507,04229.592,58 
83001010101Temel Maaşlar182.166,97203.507,04229.592,58 
830010102 Zamlar ve Tazminatlar61.958,2468.820,4582.523,36 
83001010201Zamlar ve Tazminatlar61.958,2468.820,4582.523,36 
830010104 Sosyal Haklar21.151,2030.491,1631.887,59 
83001010401Sosyal Haklar21.151,2030.491,1631.887,59 
830010105 Ek Çalışma Karşılıkları3.850,004.168,113.900,00 
83001010501Ek Çalışma Karşılıkları3.850,004.168,113.900,00 
830010109 Diğer Personel Giderleri77.160,91120.824,36137.813,05 
83001010901Diğer Personel Giderleri77.160,91120.824,36137.813,05 
8300102  Sözleşmeli  Personel44.562,2942.885,13118.104,08 
830010201 Ücretler8.228,8414.416,1874.489,24 
83001020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri0,002.958,420,00 
83001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri8.228,8411.457,7674.489,24 
830010202 Zamlar ve Tazminatlar12.061,9617.533,3931.001,42 
83001020290Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları12.061,9617.533,3931.001,42 
830010206 Ödül ve İkramiyeler5.945,610,000,00 
83001020601657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri5.945,610,000,00 
830010209 Diğer Giderler18.325,8810.935,5612.613,42 
83001020901657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri18.325,8810.935,5612.613,42 
8300103  İşçiler418.557,45357.117,46361.715,36 
830010301 Ücretler343.112,97312.015,15318.105,92 
83001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri320.318,67205.242,45209.987,23 
83001030102Geçici İşçilerin Ücretleri22.794,30106.772,70108.118,69 
830010303 Sosyal Haklar36.734,9424.905,4014.343,42 
83001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları36.734,9424.905,4014.343,42 
830010305 Ödül ve İkramiyeler38.709,5420.196,9120.374,38 
83001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri38.709,5420.196,9120.374,38 
830010309 Diğer Ödemeler0,000,008.891,64 
83001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri0,000,008.891,64 
8300105  Diğer Personel103.284,88118.955,72124.129,04 
830010501 Ücret ve Diğer Ödemeler103.284,88118.955,72124.129,04 
83001050151Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler88.658,2798.670,42105.722,84 
83001050152Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler14.626,6120.285,3018.406,20 
83002   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri188.514,82163.118,90191.010,96 
8300201  Memurlar86.770,6581.523,3887.659,72 
830020106 Sosyal Güvenlik Kurumuna86.770,6581.523,3887.659,72 
83002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri86.770,6561.151,8453.695,01 
83002010602Sağlık Primi Ödemeleri0,0020.371,5433.964,71 
8300203  İşçiler94.805,3381.595,52103.351,24 
830020304 İşsizlik Sigortası Fonuna8.608,426.403,127.561,30 
83002030401İşsizlik Sigortası Fonuna8.608,426.403,127.561,30 
830020306 Sosyal Güvenlik Kurumuna86.196,9175.192,4095.789,94 
83002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri86.196,9175.192,4095.789,94 
8300205  Diğer Personel6.938,840,000,00 
830020504 İşsizlik Sigortası Fonuna457,330,000,00 
83002050401İşsizlik Sigortası Fonuna457,330,000,00 
830020506 Sosyal Güvenlik Kurumuna6.481,510,000,00 
83002050601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri6.481,510,000,00 
83003   Mal Ve Hizmet Alım Giderleri1.389.476,641.602.659,612.122.745,36 
8300301  Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları19.268,5819.529,0025.090,34 
830030109 Diğer Mal ve Malzeme  Alımları19.268,5819.529,0025.090,34 
83003010901Diğer Mal ve Malzeme  Alımları19.268,5819.529,0025.090,34 
8300302  Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları384.132,87596.407,20960.906,80 
830030201 Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları6.301,0314.117,4130.722,89 
83003020101Kırtasiye Alımları1.305,082.289,042.946,59 
83003020102Büro  Malzemesi Alımları0,006.365,668.833,90 
83003020103Periyodik Yayın Alımları775,001.180,001.380,00 
83003020104Diğer Yayın Alımları0,00470,010,00 
83003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları4.220,953.812,7017.562,40 
830030202 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları1.846,2098.036,99178.850,40 
83003020201Su Alımları0,0093.483,32177.775,90 
83003020202Temizlik Malzemesi Alımları1.846,204.553,671.074,50 
830030203 Enerji Alımları279.048,20396.387,48502.127,84 
83003020301Yakacak  Alımları0,0026.095,9621.754,34 
83003020302Akaryakıt ve Yağ  Alımları212.511,72322.535,85363.613,29 
83003020303Elektrik Alımları66.536,4847.755,67116.760,21 
830030205 Giyim ve Kuşam Alımları3.977,681.897,5010.705,20 
83003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları3.977,681.897,5010.705,20 
830030206 Özel Malzeme Alımları7.088,880,000,00 
83003020690Diğer Özel Malzeme Alımları7.088,880,000,00 
830030209 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları85.870,8885.967,82238.500,47 
83003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri1.121,000,00111.192,96 
83003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları84.749,8885.967,82127.307,51 
8300303  Yolluklar2.638,9225.246,9114.818,91 
830030301 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları2.638,922.028,881.938,75 
83003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları2.638,922.028,881.938,75 
830030303 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları0,0023.218,0312.880,16 
83003030301Yurtdışı Geçici Görev Yollukları0,0023.218,0312.880,16 
8300304  Görev Giderleri16.040,227.054,558.381,05 
830030402 Yasal Giderler0,00864,201.048,09 
83003040204Mahkeme Harç ve Giderleri0,00864,201.048,09 
830030403 Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler16.040,226.190,357.332,96 
83003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler16.040,226.190,357.332,96 
8300305  Hizmet Alımları193.424,17518.081,09562.424,40 
830030501 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler118.105,08449.418,30520.692,69 
83003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri249,53102.779,653.230,10 
83003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri65.446,9464.007,67141.593,58 
83003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler52.408,61282.630,98375.869,01 
830030502 Haberleşme Giderleri9.800,6419.781,6910.900,82 
83003050201Posta ve Telgraf Giderleri727,85996,95778,35 
83003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri9.072,7914.787,7810.122,47 
83003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri0,003.996,960,00 
830030504 Tarifeye Bağlı Ödemeler44.441,9634.160,1129.885,82 
83003050401İlan Giderleri18.667,8513.721,043.776,00 
83003050402Sigorta Giderleri11.096,7410.910,2711.524,31 
83003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler14.677,379.528,8014.585,51 
830030505 Kiralar867,27914,99945,07 
83003050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri867,27914,99945,07 
830030509 Diğer Hizmet Alımları20.209,2213.806,000,00 
83003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri1.700,040,000,00 
83003050990Diğer Hizmet Alımları18.509,1813.806,000,00 
8300306  Temsil Ve Tanıtma Giderleri19.880,5091.866,13137.367,20 
830030601 Temsil Giderleri13.136,5016.961,6288.310,89 
83003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri13.136,5016.961,6288.310,89 
830030602 Tanıtma Giderleri6.744,0074.904,5149.056,31 
83003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri6.744,0074.904,5149.056,31 
8300307  Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri286.387,77136.683,90171.049,50 
830030701 Menkul Mal  Alım Giderleri249.532,20122.856,88140.335,97 
83003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları3.000,010,000,00 
83003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları71.996,03121.071,54139.391,97 
83003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları840,16310,340,00 
83003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları173.696,001.475,00944,00 
830030702 Gayri Maddi Hak Alımları21.523,72708,004.358,82 
83003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları21.523,72708,004.358,82 
830030703 Bakım ve Onarım Giderleri15.331,8513.119,0226.354,71 
83003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri8.874,859.484,304.503,47 
83003070304İş Makinası Onarım Giderleri0,001.498,871.633,12 
83003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri6.457,002.135,8520.218,12 
8300308  Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri467.703,61207.790,83242.707,16 
830030801 Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri68.338,19108.743,5164.252,21 
83003080190Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri68.338,19108.743,5164.252,21 
830030806 Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri196.173,4299.047,32178.454,95 
83003080601Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri196.173,4299.047,32178.454,95 
830030809 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri203.192,000,000,00 
83003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri203.192,000,000,00 
83004   Faiz  Giderleri3,080,000,00 
8300402  Diğer İç Borç Faiz Giderleri3,080,000,00 
830040209 Diğer İç Borç Faiz Giderleri3,080,000,00 
83004020901YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri3,080,000,00 
83005   Cari Transferler150.578,5830.951,2265.145,41 
8300501  Görev Zararları29.373,190,000,00 
830050102 Sosyal Güvenlik Kurumlarına29.373,190,000,00 
83005010205Sosyal Güvenlik Kurumu’na29.373,190,000,00 
8300503  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler58.267,3621.245,6221.596,56 
830050301 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara58.267,3621.245,6221.596,56 
83005030101Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara58.267,3621.245,6221.596,56 
8300504  Hane Halkına Yapılan Transferler880,000,0032.650,45 
830050407 Sosyal Amaçlı Transferler880,000,0019.310,45 
83005040751Muhtaç Asker Ailelerine Yardım880,000,008.100,00 
83005040790Diğer Sosyal Amaçlı Transferler0,000,0011.210,45 
830050409 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler0,000,0013.340,00 
83005040901Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler0,000,0013.340,00 
8300508  Gelirlerden Ayrılan Paylar62.058,039.705,6010.898,40 
830050801 Genel Bütçeye Verilen Paylar8.319,739.705,6010.898,40 
83005080101Genel Bütçeye Verilen Paylar8.319,739.705,6010.898,40 
830050809 Diğerlerine Verilen Paylar53.738,300,000,00 
83005080951İller Bankasına Verilen Paylar53.738,300,000,00 
83006   Sermaye Giderleri339.615,48198.557,501.757.862,01 
8300601  Mamul Mal Alımları38.099,4132.000,000,00 
830060104 Taşıt Alımları38.099,4132.000,000,00 
83006010401Kara Taşıtı  Alımları38.099,4132.000,000,00 
8300605  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri301.516,07166.557,501.627.106,96 
830060507 Müteahhitlik Giderleri301.516,07166.557,501.627.106,96 
83006050707Yol Yapım Giderleri0,000,001.397.999,62 
83006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri46.527,4497.733,4788.888,17 
83006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri57.758,1268.824,03140.219,17 
83006050790Diğerleri197.230,510,000,00 
8300607  Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri0,000,00130.755,05 
830060709 Diğer Giderler0,000,00130.755,05 
83006070901Diğer Giderler0,000,00130.755,05 
ÖRNEK : 093 

3- Mali denetim sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2013 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin sınırlı gelir kaynaklarını zorlayarak israf ve savurganlığa yer vermeden, maddi imkânlarımız çerçevesinde tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışarak,  ilçemizin gelişmesi, büyümesi halkımızın refahı ve huzuruna yönelik olarak gelirlerimizi kullanarak hizmet verilmektedir.

Belediyemizin 2013 mali yılında 3.571.895,57.TL Gelir tahakkuk etmiş olup, önceki yıldan da 282.517,26.TL devir ile birlikte toplam; 3.854.412,83.TL gelir tahakkuku oluşmuştur. Bu tahakkukun da 3.558.427,73.TL yıl içinde tahsil edilmiş, kalan 295.985,10.TL 2014 yılı alacağı olarak devretmiştir. Buna göre genel tahsilât oranı % 92.32 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı içinde;

Belediye Meclisi:

             Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre 2013 yılı içerisinde her ayın ilk haftalarında ayda bir defa olmak üzere 12 defa olağan toplanmış,

            Komisyona havale edilen konuların görüşülmesi için Kasım ayında bir defa olmak üzer 2013 yılı içerisinde toplam 13 defa toplanarak 31 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Ayrıca, 2013 yılı içerisinde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetleme Komisyonları kendilerine havale edilen konularla ilgili çalışmalarını yaparak bu konudaki raporlarını meclis başkanlığına sunmak suretiyle meclisin çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır. 

Belediye Encümeni:

Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince haftada en az bir kere Salı günü ve acil durumlarda haftanın herhangi bir günü toplanmak suretiyle, 2013 yılı içerisinde 49 kez toplanmış ve 80 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.  

Yazı İşleri birimimizce,  2013 yılı içersinde Belediyemizin karar organları olan  Meclis ve Encümenimizin sekretaryası yapılarak, başkanlık tarafından belirlenen gündemlerle ilgili karar özetleri karar defterine yazılmış, kararlar bilgisayar ortamında yazılarak ilgili birimlere zamanında ulaşması sağlanmıştır.

Diğer Veriler:

* Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe : Başkanlık makamı ve Yazı İşleri birimine ait kurum içi ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar zamanında yapılmış ve ilgili dairelere gönderilmiştir.

Yıl içerisinde 1054 adet gelen, 986 adet giden evrak ve 290 adette dilekçe kayıtları yapılarak ilgili birimlere zamanında ulaşımı sağlanmış, cevap gerektiren evrak ve dilekçelere süresi içerisinde gerekli cevapları zamanında verilmiştir.

 * Evlendirme İşlemleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından 2013 yılı içerisinde toplam 51 çiftin evlenme akit işlemleri yapılmış olup, evlenme cüzdanı verilmiştir. Evlendirmeleri yapılan çiftlerin evlenme akitleri zamanında İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.

* İlan Hizmetleri: Anons sistemi ile 2013yılı boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılmış ve 91 adet İlan tutanağı tanzim edilerek gerekli yerlere/ilgililere ulaştırılmıştır. 

* İhaleler: 2013 yılı içerisinde Belediye Başkanınca oluşturulan çeşitli ihale komisyonlarınca (Mal alımı ve Hizmet alımı) 14 adet ihale gerçekleştirilmiştir.

Ruhsatlar: 2013 yılında, 20 adet Yapı ruhsatı  ( 7 adet konut – 1 adet İşyeri ve konut – 1 adet ilave konut – 2 adet isim değişikliği – 2 adet Kamu binası (okul) – 5 adet Fabrika binası – 2 adet tadilat) 

 21 adet Yapı Kullanma izin Belgesi ( 10 adet konut  – 4 adet İşyeri ve konut – 7 adet Fabrika binası) verilmiştir.

Bu izin belgeleri ile 176 adet mesken – 6 adet dükkan ruhsatlandırılmıştır.

* 2013 yılında, 35 adet Sıhhi ve 2 adet gayri sıhhi olmak üzere toplamda 37 müesseseye İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

İçmesuyu ve Kanalizasyon;

İçmesuyu Şebekesi İnşaatı: 1 adet 1000 m3’lük gömme depo ve muhtelif çaplarda 48.007 metre şebeke yapım işini kapsayan İçmesuyu Şebekemizin yenileme işi İller Bankasınca yapılmıştır. 2012 yılında yapımı tamamlanan İçmesuyu Şebekesinin 2013 yılında Belediyemizce abone bağlantıları tamamlanmıştır.  

Kanalizasyon Şebekesi: Belediyemizce iller bankasına kanalizasyon şebekesi yenilenmesi projesi yaptırılmış ve Entegre contalı buhar kürlü beton boru kullanılarak yapılan 37,889 m. hat, 3385 m. Parsel bağlantısı, 1280 adet parsel bacasını kapsamakta olan Şabanözü Kanalizasyon şebekesi inşaatı işine 2012 yılı Nisan ayı içerisinde başlanılmış ve 2013 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 

* İlçemizin İçmesu ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur, ancak günümüzün değişen şartlarına uygun hale getirilmesi için Belediyemizin imkanları ölçüsünde çalışmalarımız sürmektedir. 2013 yılında da Belediyemiz imkanları ile eksiği olan bölgelere içmesuyu ve kanalizasyon yapım-yenileme ve bakım çalışmalarına devam edilmiştir.

* Sağlık Mahallesi İsmail Açıkalın Sokakta 18. madde uygulaması yapılan alanda 550 m. uzunluğunda içmesuyu şebekesi yenileme çalışmaları yapılmıştır.

İlçemizdeki mevcut yerleşim yerlerinde İçmesuyu ve Kanalizasyon eksiği yoktur.

Parke Taş, Bordür, Yol ve Kaldırım Çalışmaları;

Yol Yapımı: Alt yapı yenileme çalışmaları sebebiyle bozulan yollarımızın yapımı ve asfaltlama-Kilitli parke taş ile döşeme çalışmaları çerçevesinde;

Yeni Mahalle; Melih Gökçek, Fahri Görgülü, Nevzat Ayaz, Müsellim ve Ören caddeleri ile Karayolları, Hasan Kılavuz, Zirve ve Yalçın Sokak ile N.Ayaz caddesini Avrupa Sokağa ve F.Görgülü caddesine bağlayan ara yollar,

Sağlık Mahallesi; Ahmet Erdem caddesinin bir kısmı olmak üzere 56.180,41 m² yol doğal beton zemin üzerine sathi kaplama yapılmıştır.   

Yeni Mahallede Mehmet Ayanoğlu ve Taştepe caddeleri ile Mehmet Taşdelen, Konut, Sosyal, Uğur Sokaklar ve Güneşevlerin iç yolları ile Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar caddesindeki yolların doğal beton zemini yapılmış olup mevsim şartları nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir. Mevsim şartları düzeldiğinde çalışmalara devam edilecektir.

Parke taş ve Bordür: Yolların yapılması nedeniyle sökülen kilitli parke taşlardan Cumhuriyet, Mahmudiye ve Sağlık mahallerinde değişik sokaklara 14.006 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Sağlık Mahallesi Cami Caddesinde 3.976 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Yeni Mahalle Belça küme evlerinde 8.323 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Karaören Göleti girişine 1500 m² kilitli parke taş ve 500 mt. Bordür döşenmiştir. 

Cumhuriyet Mahallesi Pazar, Terminal ve Hamam Sokaklarda eski taşlardan 3000 m² kilitli parke taş döşenmiştir. 

Karaören Mahallesi Tepe ve Türbe Sokakta 3.106 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

Karaören Mahallesi Eğitmen sokakta yaklaşık olarak 360 m² beton dökülerek yol iyileştirme çalışması yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi Şelale önünden çarşı meydanına kadar alan ile çarşı meydanının tamamında içmesuyu ve kanalizasyon şebekeleri yenilenmesi çalışmaları nedeniyle bozulan yollar 1100 ton asfaltla kaplanmıştır.

Sağlık Mahallesi Şehit Murat Caddesinde füller malzeme çekilerek yaklaşık 470 m. yol düzeltilmiş, sıkıştırılmış ve asfaltlama yapılmıştır.

Sağlık Mahallesi eski mezarlıkta (Toki yolu) 250 metre uzunluğundaki yol açılarak stabilize hale getirilmiştir.  

Cumhuriyet Mahallesi Yukarıbük mevkiinde yaklaşık 500 metrelik yol açılmış ve stabilize hale getirilmiştir.

            Yeni Mahalle anaokulu yanındaki M.Taşdelen Caddesi ve Müsellim Caddesi bağlantı yolunda yaklaşık 500 m² kilitli parke taş döşenmiştir.

            Yeni Mahalle Yalçın Sokakta 240 m. Uzunluğunda yeni yol açılarak doğal beton zemin üzerine sathi kaplama yapılmıştır.  

            Yeni Mahalle N.Ayaz Caddesi ile F.Görgülü caddelerini birbirine bağlayan ve sosyal sokak ile Konut sokağı birbirine bağlayan yaklaşık 300 m. uzunluğundaki ara yollar açılarak doğal beton zemin üzerine sathi kaplama yapılmıştır.  

Sanı deresi ıslahı 2. etap projesi çevresinde 840 m. uzunluğunda çift taraflı olarak dere kenarındaki imar yolları açılarak çevre yoluna bağlantı sağlanmıştır.

Karaören Mahallesi Arpalık Sokakta yaklaşık 600 metrelik yolda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

İlçe genelinde yol genişletme – iyileştirme, bakım onarım çalışmaları lüzumu halinde sürekli olarak devam etmektedir.

Kaldırım Çalışmaları: Altyapı çalışmaları sonrası yolların doğal beton zemin üzerine sathi kaplama yapılmasının devamında, Yeni Mahalle F.Görgülü, N.Ayaz,  Ören Caddeleri ile H.Kılavuz, Uğur ve Konut Sokaklarda toplamda 5576 metre beton kaldırım çalışması yapılmıştır.

İmar Durumu;

İmar Çalışmaları; Yetersiz geldiği için 2006 yılında yaptırılan Organize Sanayi Bölgesini de içine alan 700 hektarlık imar planı sayesinde, ilçemizde sanayi bölgesi genişletilmiş, yeni yerleşim alanları imara açılmış, ilçemizin sanayileşmesine ve gelişmesine imar açısından imkan sağlanmış ve yapılaşmalar imar planına göre yapılmaktadır.  

18. madde uygulaması; Sanayileşmeye paralel olarak ilçemiz genelinde yapılaşma talepleri yoğunlaştığı için arsa talepleri karşılanamadığından ihtiyaca ve talebe göre ilçenin değişik bölgelerinde, değişik zamanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılması kararı alınmış ve karara istinaden uygulamalar devam etmekte olup,  daha önce toplamda 155.493 m²’lik alanda uygulama yapılmıştır.

2013 yılı içerisinde Sağlık Mahallesi ve Yeni Mahallede, M.Gökçek Caddesi ile Ş.Kavaklı Caddesi arasında kalan sanı deresi ıslahında ilave olarak yapılan bölgenin iki yakasında 290.980,16 m²’lik alanda 18. madde uygulaması yapılmıştır.

Ağaçlandırma Çalışmaları:

Evliya tepesi, OSB koruma bandında, Yeni Mahalle Belça Konutları arka tarafında daha önce Belediyemiz tarafından dikilen ve kuruyan fidanların yerine yaklaşık 800 adet sedir ve çam fidanı dikilmiştir.

İlçemiz Ankara ve Çankırı girişlerindeki refüjlerinde kuruyan top akasyalar yenilenerek bakımları yapılmıştır.  

Park, Yeşil Alan ve Mesire Yerleri:

İlçemizin değişik yerlerinde bulunan parkların oyuncak grupları değiştirilmiş, düzenlemeler yapılmış, spor ve kondisyon aletleri konulmuştur. 

* Yeni Mahallede hastane bitişiğindeki parkın oyuncak grupları değiştirilmiş, istinat duvarı yenilenmiş, spor ve Kondisyon aletleri yerleştirilmiş, yeni bank, çöp kovaları ve antik çeşme konulmuş, oturma masaları boyanmış ve yeşil alanlar yeniden düzenlenmiştir.

Yeni Mahalle Güneşevlerde yeni bir çocuk oyun parkı yapılarak oyun grupları konulmuştur.

* Yeni Mahalle Konut sokaktaki parkımızın oyuncak grupları değiştirilmiş, çevre ve zemin düzenlemeleri yapılmıştır. 

* Sağlık Mahallesi Evliya Parkının oyuncak grupları değiştirilerek, kenarlarına kilitli parke taş ve bordürleri döşenmiş, zemin çalışmaları tamamlanarak spor ve Kondisyon aletleri yerleştirilmiştir.

* Mahmudiye Mahallesi Parkının oyuncak gruplarına bakım ve ilaveler yapılarak, kilitli parke taş ve bordürleri döşenerek spor ve Kondisyon aletleri yerleştirilmiştir.

* Toki konutlarındaki Parkın oyuncak gruplarına bakım ve ilaveler yapılmıştır.

* Toki konutlarında bulanan 3+1 konutlar önüne Belediyemizce kameriye konulmuştur.

* Belediyemizce, İlçemizin değişik yerlerine konulan spor ve kondisyon aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları yapılmakta olup, ihtiyaca göre yeni aletler konulmaya devam edilecektir.

Çevre Düzenlemesi:

* 2013 yılında kavşak çalışmalarına devam edilerek ilçemiz Ankara ve Çankırı girişlerinde bulunan Ankara ve Çankırı kavşaklarına Fiber Çiğdem Motifleri konulmuştur.

* İlçemiz Yeni Mahalle M.Gökçek Caddesinde Ankara ile OSB ve Orta güzergahına ayrılan yol üzerinde bulunan kavşağımıza yapılan altıgen kaide üzerine, bir ağaç figürü motifine serpiştirilmiş ilçemizde yetişen çatal erik, yeşil fasulye, domates, dolma biber, bal kabağı, salatalık, patates, kuru soğan, mısır, dut, ceviz, kiraz, kayısı, armut, ayva, elma ve üzümden oluşan meyve ve sebzelerin motiflerinden oluşan bir heykel yerleştirilmiş ve göbek zemini çim ekilmiş ve tanzim edilmiştir.

* Yeni Mahalle hastane yanındaki Park ile Çarşı Meydanındaki çay parkına insan ve hayvan heykelleri konulmuştur. 

Belediye Hizmet Binası Girişi ve Çatısı;

Halen hizmet binası olarak kullandığımız Belediye hizmet binamızın girişi modern, kullanışlı hale getirilerek tadilatı yapılmış ve tefriş edilmiş, binanın çatısı da yenilenmiştir.   

Sıra Dükkanlara Cephe Giydirmesi;

Cumhuriyet Mahallesi Çarşı içerisindeki sıra dükkanların üst katlarında cephe estetiği sağlanması amacıyla cephe giydirmesi yapılmıştır.

Halk Pazarı;

Halkımızın yöresel ürünleri sattığı halk pazarının bakımı yapıldı, boyandı, elektrik tesisatı yenilendi ve çadırları değiştirildi.

Altyapı Açılış Töreni;

Şabanözü’nün ilçe oluşunun 70. yılında yapımı tamamlanan alt ve üst yapı tesislerinin yenilenmesi açılış töreni 26 Ekim 2013 Cumartesi günü yapıldı.

Çankırı Milletvekillerimiz Hüseyin Filiz ve Av. İdris Şahin, İlbank A.Ş. Ankara Bölge Müdürü Ensar AKTAŞ’ında katıldığı, Belediye düğün salonunda gerçekleşen törende, alt ve üstyapı çalışmaları sırasında katkı sağlayan ve emeği geçen İller Bankası yetkilileri ile içmesuyu, kanalizasyon, yol yapımı ve harita hizmetleri sunan Müteahhit firma yetkililerine günün anısına Belediyemizce birer plaket takdim edilen, törende içmesuyu – kanalizasyon şebekeleri ve şehiriçi yolların açılışı yapıldı.

Sanı Deresi Islahı 2. Etap Çalışmaları:

İlçenin çevresel görünümünü ciddi şekilde değiştiren ve şehir havası yaratan 2007 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Sanı Deresi Islahı projesi Melih Gökçek caddesinde son bulmuştu. Belediyemizin girişimleri sonucu, projenin devamı olarak dere ıslahı yapılabilmesi için Bayramyeri mevkiinde Ev ve Tarımsal Arazilerinin Sanı Deresi Taşkın ve Hububat Zararlılarından Korunması adı altında Çankırı DSİ. 52. Şube Müdürlüğünce ihalesi yapılan 840 m. uzunluğunda çift taraflı olarak dere ıslahını çevre yoluna bağlayacak olan proje çerçevesinde;

 Belediyemizce dere yatağı kenarındaki ağaçların temizlenmesi yapılmış, İstinat duvarları (taş duvar) DSİ tarafından tamamlanmış ve 840 m. uzunluğunda çift taraflı olarak dere kenarındaki imar yolları açılarak çevre yoluna bağlantı sağlanmıştır.

Klorlama Cihazı;

İlçemize Güldürcek barajından gelen suyun dağıtımının yapıldığı depoya 2 adet otomatik klorlama sistemi kurulmuştur.

Sanayi;

2005 yılında tüzel kişiliği tescil edilen, kamulaştırma ve imar çalışmaları tamamlanan Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinin (ŞOSB), altyapı çalışmaları tamamlanmış, elektrik-su-kanalizasyon sorunu bulunmayan bölgede geçen yıllarda dikilmiş olan fidanların sulama ve bakım çalışmaları Belediyemizce yapılmaktadır.  

a) Organize Sanayi Bölgesi; 2010 yılında bütün parsellerin tamamının tahsisinin yapıldığı ŞOSB’de 2013 yılı sonu itibariyle değişik üretim kollarında 12 adet fabrika faaliyette olup, 3 adet fabrika inşaat halinde, 3 adet fabrika üretime ara vermiş durumdadır. Toplamda ŞOSB’de 2600 kişi çalışmaktadır.

b) Patlayıcı Sanayi Bölgesi; ŞOSB  dışında da ilçemizde sanayi mevcut olup sürekli büyümektedir. Özellikle fişek fabrikalarının bulunduğu bölge, Türkiye’de bir ilk olarak Patlayıcı Maddeler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 2008 yılında talepte bulunulmuştur.

Patlayıcı Sanayi Bölgesinde 3 adet fabrika faaliyette olup, şu anda yaklaşık 145 kişi çalışmaktadır. 1 adet fabrika da Ruhsat aşamasındadır.

c) Sanayi Bölgeleri Dışı Fabrikalar ve İşyerleri; İlçemizde Organize Sanayi Bölgesi ve Patlayıcı Sanayi Bölgesi dışında da fabrika, işyerleri ve 2 adet beton santrali bulunmakta olup 73 kişi çalışmaktadır.

İlçemiz inşaat sektöründe de 200-300 kişi çalışmaktadır.

d) Şabanözü Küçük Sanayi Sitesi;  İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde 31.356 m²’lik alanda 64 ortaklı olarak kurulan Şabanözü Küçük Sanayi Sitesi inşaatı devam etmektedir.

Şabanözü’nde Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve Bölgeler dışındaki fabrika ve işyerlerinde halen 3000’i geçkin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Tamamlanan ve devam eden yatırımlar sayesinde ŞOSB’miz kısa zamanda daha da büyüyecek, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.    

Organize Sanayi Bölgesi içinde ve dışındakiler ile Patlayıcı Sanayi Bölgesinde fabrikaların üretime geçmesi ve yeni fabrikaların kuruluyor olması sanayimizi geliştirmekte ve ilçemiz sanayi kenti olmaktadır.

Festival;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan yağlı güreş ve festival geleneğimizi devam ettirmek, ata sporumuzun yaşamasını sağlamak amacıyla yaptığımız ve Şabanözü Şehir Stadı yapımı nedeniyle üç yıl ara verilen festivalimizin 42.si, Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin İlçe Stadının tamamlanması ile birlikte  08 – 09 Haziran 2013 tarihlerinde yapılmıştır.  

Cumartesi günü Atatürk anıtına çelenk koyma ile başlayan festivalimiz, Ezgi SERTEL’in sunumlarıyla ilçemiz Yaren Ekibinin Halay Gösterileri, 03-04 Haziran tarihlerinde sünnet ettirilen 42 çocuğumuza hediye takdimi, İkbal GÜRPINAR orkestrası konseri, Şabanözü Anaokulu ve Ş.M.S. Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları, Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Gönül Korusu konseri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Ekibinin gösterileri, Yöresel Sanatçılarımız Aydanur ÖZCAN, Mehmet DURMUŞ ve Ferhat Çağlar ARIKANOĞLU konserleri ile gün boyu süren İkbal GÜRPINAR’ın şiirleri ve hoş sohbetiyle devam eden program,  sanatçılar Ali YAPRAK ve Havvanur konseri ile devam ederek havai fişek gösterileri ile son buldu.

Pazar günü ise; Çankırı Valisi Vahdettin ÖZCAN, Çankırı Milletvekili Hüseyin FİLİZ ve Av. İdris ŞAHİN, başta olmak üzere, İl ve İlçe İdare Amirleri, Belediye Başkanları, Siyasi parti temsilcileri, İş adamları ve yaklaşık 10.000’i aşkın izleyicinin ve 400’e yakın güreşçinin katıldığı ve Mehteran gösterileri ile başlayan güreşlerimiz, TRT 3-Spor kanalından da 16.30 – 19.10 saatleri arasında Gökhan GÜNAYDIN’ın sunumu ve Mehmet AYHAN’ın yorumlarıyla canlı olarak yayınlandı.

Baş Pehlivanlığı finalde Ahmet KAVAKÇI’yı yenen Ünal KAHRAMAN kazandı.

2014 yılı Güreş Ağalığını ilçemiz İşadamlarından 2013 yılı Güreş Ağası Ahmet KOLSUZ 43.000,00.TL’ye  almıştır.

Şabanözü Belediye Spor Kulübü ve Faaliyetleri;                                                                       

Şabanözü Belediye Spor kulübü Futbol ve Güreş dallarında faaliyet göstermektedir.

* Futbol; Futbol Takımımız Çankırı Amatör küme 2013-2014 sezonunda iç saha maçlarını sentetik çim zeminli “Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamakta, deplasman maçlarına da  belediyemiz otobüsü ile gidilmektedir.

* Güreş; Kulübümüz bünyesinde kurulu bulan Güreş takımımız Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Grekomen Ligindeki  turnuvalarda mücadele edecektir.

Çankırı ilçeleri içerisinden sadece bizim kulüp güreşçilerinin 1. Grekomen Ligindeki  mücadele etmeleri  ilçemizi gururlandırmaktadır.    

Ankara Feshane’de Çankırı Tanıtım Günleri;

            Çankırı Valiliği tarafından ikincisi 30 Mayıs – 02 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Çankırı Tanıtım Günlerinde;

            geçmişin izlerini taşıyan Belediyemizin otantik standının yanı sıra Organize Sanayi ve Patlayıcı Sanayi Bölgelerimizde kurulu bulunan fabrikalarda imal edilen mamuller, ilçemizde yetişen ürünler ile kaligrafi sanatçılarımızın bulunduğu stantlar açılarak Şabanözü ilçesinin  geniş çaplı tanıtımı yapılmıştır.       

            Ayrıca diğer stantlardan farklı olarak sadece Belediyemiz standında oluşturulan Belediyemiz adına bir kütüphane oluşturabilmek amacıyla “Kitaplar Kurtlara Değil, Kitap Kurtlarına Emanet” sloganıyla başlatılan Kitap Bağış Kampanyası büyük ilgi gördü.

Ramazan Ayı Etkinlikleri;

Belediyemizce Ramazan ayı münasebetiyle Şabanözü’lü Belediyecilere M. Ali Şahin İlçe Stadında iftar yemeği verilmiştir. İftar yemeğine halen çalışan, önceden çalışmış ve emekli olmuş personelimiz, eşleri ve çocukları katılmıştır.  

Ayrıca Kadir Gecesi münasebetiyle Çarşı meydanında vatandaşlarımıza ikramlar yapılmış ve 14 değişik meyvenin karışımından meydana gelen Osmanlı tatlarından biri olan “Osmanlı Şerbeti” dağıtılmıştır.  

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası;

İlçemiz endüstri Meslek Lisesi 2006 – 2007 öğretim yılında açılmıştır. Halen geçici olarak Belediyemize ait Yeni Mahalledeki binada eğitime devam etmektedir.

Belediyemiz girişimleri sonucu Yeni Mahalle Taştepe mevkiinde bir bina yapılması kararlaştırılmış ve TOKİ tarafından ihalesi yapılarak 2012 yılında inşaat başlanılan bina devam etmekte olup tamamlanma aşamasındadır. 2014-2015 eğitim-öğretim döneminin hizmete sunulması planlanmaktadır.   

İlköğretim okulu Binası;

Belediyemize ait Sağlık Mahallesi 400 ada 18 parselde bulunan 3.818,22 m²’lik arsa ilköğretim okulu yapılması şartıyla Çankırı İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmiş ve inşaatı başlamış olup tamamlanma aşamasındadır. 2014-2015 eğitim-öğretim döneminin hizmete sunulması planlanmaktadır.  

Ana Okulu Binası:

 İlçemiz Sağlık Mahallesi 400 ada 11 parselde bulunan alanda hayırsever bir işadamı tarafından anaokulu yapılması için arsa bağışı konusunda mal sahipleri ile belediyemizce toplantılar yapılarak bağışlar sağlanmış ve 2013 yılında Belediyemiz hissesi de Çankırı İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmiş olup, inşaatına başlanılmış yıl içinde tamamlanmış, 2014 yılı ikici yarıyılda “Macide Anne Anaokulu” olarak hizmete açılmıştır.

Böylece eğitim ve öğretim için ilçemizde çok büyük mesafe alınmış olup, 3 adet yeni modern, donanımlı okul binaları ilçemize kazandırılmıştır.  

Paşasultan Külliyesi;

Taziye evi yapımı için ilçe müftülüğümüzce beraber çalışmalar yapılarak, ilçemizde ki taziye evi ihtiyacı hayırsever vatandaşlarımıza belediyemiz öncülüğünde anlatılmış, arsa sorunu belediyemiz öncülüğünde Cumhuriyet Mahallesinde bağış ve satın alma yoluyla halledilmiş, 2012 yılında temeli atılan ve hızla devam eden inşaat bitme aşamasındadır.   

Halk Toplantısı;

            Belediye çalışmalarımızla ilgili halkımızı bilgilendirmek amacıyla 31 Mart 2013 Pazar günü saat:17.00’de Belediye düğün salonunda halk toplantısı yapıldı.

            Halk toplantısında başkanlığını yaptığım üç dönemi kapsayan, 1999’dan 2012’ye Şabanözü’deki İlkler, 1999’dan 2012’ye Gelişen Şabanözü ana başlıkları altında yapılan hizmetler, devam eden ve yapılması planlanan proje ve hizmetleri fotoğraf destekli bilgiler, grafiklerle ve slayt gösterisi eşliğinde sunum yaparak katılımcıları bilgilendirmiştir.  

Şabanözü’lüler Derneği Toplantısı;

Şabanözü Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğince düzenlenen 06 Ocak 2013 Pazar günü “Şabanözü’nün Bilinmeyenleri” isimli sohbet toplantısına Şabanözü Belediye Başkanı sıfatıyla   konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.

Şabanözü TRT ve Yaren Tv’de;

Trt 3- Spor Canlı Yayın; Şabanözü güreş tarihinde bir olarak 2013 yılında 42. ni yaptığımız Geleneksel Kültür Sanat ve Güreş Festivalimizin, 09 Haziran Pazar  günü yapılan Yağlı güreşleri  TRT 3-Spor kanalından 16.30 – 19.10 saatleri arasında Gökhan GÜNAYDIN’ın sunumu ve Mehmet AYHAN’ın yorumlarıyla canlı olarak yayınlanmıştır.

Yaren Tv Yayınları; İlçemizin sanayisi, genel görünümü, belediye çalışmaları, projelerimiz vb. Şabanözü’nün tanıtımına yönelik olarak yapılan çekimler, 03 Şubat 2013 Pazar günü YAREN TV’deki “Bizim Belediyeler” adlı programında yayınlanmıştır. 

Ayrıca, 08 – 09 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenen 42 nci Şabanözü Geleneksel Kültür-Sanat ve Güreş Festivalimizde yapılan çekimler, 27 Haziran 2013 Perşembe ve 28 Haziran 2013 Cuma günleri saat: 21.00’de YAREN TV’de yayınlanmıştır.

İlçemiz, festivalimiz ve yağlı güreşlerimizin tanıtımı amaçlı yapılan bu yayınlar sayesinde ilçe dışındaki hemşehrilerimizden memnuniyet verici olumlu tepkiler alınmıştır.   

Servis Araçlarına Güzergah Belgeleri Verildi.

İlçemizde faaliyet gösteren Servis şoförlerine Belediye Kanunu ve Şabanözü Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi – Dolmuş-Minibüs Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği gereği 08 Ocak 2013 tarihinde 34 adet servis araç güzergah belgeleri verildi.

Yaran;

Belediyemizce 06 Nisan 2013 Cumartesi günü daha evvel yarana katılmamış, ilçemizdeki kamu yöneticileri ve sanayiciler ile özellikle Ankara Bürokrasisi olmak üzere davet edilen misafirlerimize Yaran Ocağının tanıtılması, Yaran geleneğinin yaşatılması, ilçemizin ve geleneklerimizin tanıtılması amacıyla Belediyemizce Yaran Ocağı yakıldı.

Yeni Mahalle Parkı Açılışı;

İlçemiz Yeni Mahallede hastane yanındaki, oyuncak grupları değiştirilen, istinat duvarı yenilenen, spor ve Kondisyon aletleri yerleştirilen, yeni bank, çöp kovaları ve antik çeşme konulan, oturma masaları boyanan ve yeşil alanları yeniden düzenlenen aile ve çay parkımızın yenilenen haliyle 09 Ağustos 2013 Cuma günü açılışı yapıldı.

Gümerdiğin ve Gürpınar Beldelerinin Mahalle Olarak Bağlanması;

            6360 sayılı Kanun ile 2011 yılı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan ve ilk mahalli idareler genel seçimlerinde tüzel kişilikleri sona erecek olan Gümerdiğin ve Gürpınar Beldeleri aldıkları Meclis kararları ile ilçemize Mahalle olma talebinde bulunmuşlar ve Şabanözü Belediye Meclisinin 07 Haziran 2013 tarih ve 16 numaralı kararı ile İlçemize Mahalle olmaları oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.08.2013 tarih ve 23442 sayılı yazısı ile Gümerdiğin ve Gürpınar’ın aynı isimlerle müstakil mahalleler olarak Şabanözü Belediyesine katıldığı bildirilmiştir. 

Heykel Çalışmaları;

            Görüntü güzelliği oluşturmak, parkların kavşakların görselliğini sağlamak amacıyla başladığımız çevre düzenleme çalışmaları içerisinde, Belediyemizce daha önce Şelaleye koyun, keçi, çoban heykelleri ile şelale önündeki kavşağa pehlivan heykeli konulmuştu.

            2013 yılında da belediyemizce ilçemiz Ankara ve Çankırı girişlerinde bulunan Ankara ve Çankırı kavşaklarına Fiber Çiğdem Motifleri, çarşı içerisindeki belediye çay parkımıza kağnı çeken öküz, yöresel kıyafetler giymiş kadın ve erkek heykelleri ile Yeni Mahalle hastane yanındaki parkımıza At heykelleri ile Yeni Mahalle Buzlupınar kavşağımıza altıgen kaide üzerine, bir ağaç figürü motifine serpiştirilmiş ilçemizde yetişen çatal erik, yeşil fasulye, domates, dolma biber, bal kabağı, salatalık, patates, kuru soğan, mısır, dut, ceviz, kiraz, kayısı, armut, ayva, elma ve üzümden oluşan meyve ve sebzelerin motiflerinden oluşan bir heykel yerleştirilmiştir.

Kitap Dağıtımı;

Belediye Başkanı olarak katıldığımız, 2012-2013 eğitim – öğretim yılı ilk döneminin sona ermesi ile birlikte ilçemiz okullarında düzenlenen karne törenlerinde başarılı öğrencilere kitaplar  hediye edilmiştir.

Belediyemizce Rehabilitasyon Merkezinde Eğlence Düzenlendi;

            Şabanözü Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Bir Adım da Sen Gel” Projesi kapsamında Belediyemizce ilçemiz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 27 Haziran 2013 Perşembe günü etkinlik düzenlendi.

Başkan, Amirlerimiz ve Belediye çalışanlarımızla, rehabilitasyon merkezi sakinlerinin kaynaşması ile engelli arkadaşlarımıza moral verildiği, güzel görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğimiz eğlence ve ikramlarla sona erdi.

Şabanözü OSB’de Uygulamalı Yangın Eğitimi Verildi;

Şabanözü Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce düzenlenen ve sanayi bölgesinde Çankırı AFAD yetkilileri tarafından Uygulamalı Yangın Eğitimi verildi.

06 Şubat 2013 Çarşamba günü düzenlenen Uygulamalı Yangın Eğitimine, Çankırı Milletvekili Hüseyin FİLİZ, Çankırı Valisi Vahdettin ÖZCAN, İlçemiz Kaymakamı Cuma ÇOTU, Belediye Başkanı Ali ÇAPCI başta olmak üzere Sanayiciler, il ve ilçe daire amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve çalışanları ile sanayi bölgesinde çalışan işçiler katıldı. Tatbikat sonrası katılımcı kurum ve kuruluşlara Katılım Belgesi verildi.

Yağmur Duası;

Şabanözü Belediyesince ilçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen Paşasultan Türbesi Ziyareti ve Yağmur duası 26 Mayıs 2013 Pazar günü yapılmıştır.

Belediyemizce Türbe yollarının genişletilmesi, düzeltilmesi, alanın düzeltilmesi, çevre düzenlenmesini kapsayan geniş çaplı bir çalışma yapılmış, ziyaret günü Belediye personelince kesilen kurban ve sonrası hazırlanan geleneksel pilav-kavurma halka dağıtılmıştır.

Nüfus; 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, ilçemizde çalışan ve yaşayan ancak ilçe nüfusuna kayıtlı olmayanların kayıt olmaları için Belediyemizce çalışmalar titizlikle yapılmıştır. İlçemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak halkımızın duyarlılığı, çalışmalarımız ve Gümerdiğin ile Gürpınar Beldelerinin ilçemize Mahalle olarak bağlanmaları sayesinde artış devam etmiş ve 2012 yılı sonu itibariyle 5837 olan nüfusumuz 2013 yılı sonu itibariyle 8157 olmuştur.  

Çankırı ili genelinde ilçelerin nüfusları düşerken ilçemiz her yıl istikrarlı bir şekilde nüfus artışı olan tek ilçe olma özelliğini sürdürmüştür.

Doğalgaz;

Sanayimize paralel olarak ilçemizin daha da gelişip, büyümesi için en önemli ihtiyacımızın başında doğalgaz gelmektedir. Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi, ve sanayi bölgesi dışında kalan fabrikalar,  konutlarda kullanılmak üzere doğalgaza ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu önemli sorunumuzu son yıllarda ilimiz Milletvekillerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı başta olmak üzere ilimizi ve ilçemizi ziyaret eden tüm Bakanlara ve konu ile ilgisi olan Bakan, Milletvekili, Bakanlık Bürokratları ve siyasi temsilcilerine sürekli ve ısrarcı şekilde dosya vererek ve görüşmeler yaparak, Botaş, Kargaz ve EPDK gibi doğalgaz ile ilgili bu kuruluşlar nezdinde yazışmalar yaparak her platformda iletilmişti,

06/12/2013 tarih ve 2013/5726 sayılı Kararname ile doğalgaz ile ilgili yeni düzenleme yapıldığı, yatırım teşvik uygulamaları bakımından 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki OSB’lere besleme hatlarının (bağlantı hatları) Botaş tarafından yapılacağının belirlendiği, Valilikçe Botaş’a 6 ay içinde talebin bildirileceği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca talebin uygun görülmesinden sonra, ilçemize doğalgaz gelmesi gerçekleşecektir.   

Tek nokta kontrollü bilgisayar sistemi;

Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı ile destekli sistem ile çalışmaktadır. Sisteme bağlı olarak paket programlar güvenli bir ortak kullanımla çalışılmaktadır.

            Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz ve programlarımızı güncellenmektedir.

Web Sitesi;

            www.sabanozu.bel.tr adresli 2005 yılında yayın hayatına başlayan ve Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, hızlı ve doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla haberlerin yayınlandığı web sitemiz 2013 yılında yeni ara yüzüyle ve günümüz şartlarına uygun teknolojik altyapısıyla yayın hayatına devam etmektedir.

İlçemizi ve Belediyemizi ilgilendiren haberler, duyurular, ölenler, evlenenler gibi haber ve bilgiler sitemize düzenli olarak girilmekte, fotoğraflarla desteklenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayede Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımı yapılmakta, ilçemiz hakkında güzel bir arşiv oluşmaktadır.

Led’li Grafik Ekran;

Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, daha hızlı ve daha doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla gece – gündüz hizmet sunması için ilçemizin çarşı meydanındaki Belediye çay parkı girişine yaptırılan Led’li grafik ekranlı kayan yazı panosu güncel olarak kullanılmaktadır. 

İlan Hizmetleri:

Anons cihazımız ile yıl boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılarak aktif olarak kullanılmaktadır.

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile geceleri sıkıştırmalı çöp aracı ile gün aşırı alınma işi düzenli bir şekilde devam etmektedir.

 Karaören göletinin haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Servis:

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait iki otobüsle, Sağlık – Yeni – Mahmudiye ve Cumhuriyet  Mahallelerde rink yaparak okullara servis devam etmektedir.

 Yerel Pazar olan Pazartesi günleri Karaören Mahallemizde dahil olmak üzere şehir içinde halkımıza  servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, futbol takımımızın deplasman maçlarına götürülmesi, okullarımızdaki öğrencilerin ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerinde götürülmesi işleri de yine belediyemiz otobüsleri ile yapılmaktadır.

İlçemizde Numaralama ve Levhalama işleri;

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 2006 yılından beridir devam eden cadde sokak isimlerinin belirlenmesi, sabit tanıtım numarası verilmesi, numaralama ve levhalama işlerinin yenilenme ve eksikliklerinin tamamlanması belediyemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Birlik Üyeliklerimiz;

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği; Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Birlik tarafından yapılan proje dahilinde, 2010 yılında Taştepe mevkiine 1000 tonluk ve Karaören mahallesine 300 tonluk depolar yapılmış ve projeye katılan Çankırı merkez ve diğer ilçe ve beldelerle birlikte 2011 yılı Ekim ayından itibaren ilçemizde kullanılmaya başlanılan Güldürcek barajı içmesuyu, halen kullanılmaya devam edilmektedir.   

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği; Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan ÇANÇEVBİR’e üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB); Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olup, faaliyetlerine katılmaktadır. 

 Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB); İşbirliğine dayalı bir dostluk ve yardımlaşma ortamı içinde, kazanç paylaşma amacı dışında ve üye ülkelerinin kanunları ile yasaklanmamış olmak kaydıyla ekonomik ve teknik alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak maksadıyla kurulan Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetimiz devam etmektedir. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA); Bakanlar kurulu kararı ile kurulan ve 25.07.2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan TR82 Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına  üyeliğimiz devam etmekte olup, toplantılara, il ve ilçe çalıştaylarına katılmaktayız.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

Resmi toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarına, ilçemizi ilgilendiren gerek ilçe içinde gerek ilçe dışında düzenlenen programların organizasyonuna yardımcı olunmakta ve  etkinliklere/programlara katılım sağlanmaktadır. 

* Askere giden gençlere yer tahsis edilerek, her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.

* Dini bayramlarda belediye çay parkında veya belediye yaren evinde belediye personeli tarafından ikramların yapıldığı, bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.

* Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ile diğer ihtiyaçlar karşılanmakta ve katılım sağlanmaktadır. 

* İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze ve defin işleri belediyemizce yapılmaktadır.

* Belediyemiz Yaran Evinde yakılan ocaklara katılınmakta ve dışarıdan davet ettiğimiz misafirlerimize ilçemiz tanıtımı yapılmaktadır.

* Şabanözü yaylası üzerinde bulunan Paşa Sultan türbesinde her yıl geleneksel olarak türbe ziyareti ve  yağmur duası Belediyemiz organizesi ile yapılmaktadır. 

* Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile yerel günler, Okullarda öğrencilerin gezi programları gibi sosyal-kültürel, sportif etkinlikler ve hizmetler Belediyemizce düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu hizmet ve etkinlikler 2013 yılında da yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

 ÖDENEKYAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri1.128.663,001.089.665,06
Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri200.618,00191.010,96
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri2.468.485,502.122.745,36
Cari Transferler129.059,9865.145,41
Sermaye Giderleri1.978.510,001.757.862,01

2013 mali yılı tahmini bütçesi, 6.000.000.00 TL. iken, gerçekleşen kesin hesaba göre gelir bütçemiz 3.558.427,73.TL ve gider bütçemiz 5.226.428,80 TL. olmuş ve;

I Genel Bilgiler C. İdareye ilişkin bilgiler bölümünde gösterildiği gibi 2 hizmet binası, 22 araç ve Başkanla birlikte 43 kişi (yıl içerisinde kısmi çalışan TYÇP çalışanları hariç) ile gösterilen performans sonucu bütçemizde öngörülen yatırım ve harcamalar başarı ile yürütülerek verimli bir yıl geçirilmiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2013 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

Bu denetleme sonuçlarında da görüldüğü gibi Belediyemiz de mevzuatta uygun olarak ve yapılması gereken tüm işler en ekonomik ve rantabl şekilde zamanı geciktirilmeden yerine getirilmiş ve Birimlerimizce 2013 mali yılı içinde başarılı bir performans gerçekleştirilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemiz yasaların izin verdiği ölçüde açık ve şeffaf olmaya gayret göstermekte olup, dilekçe ile bilgi isteyen vatandaşlarımıza bilgi edinme kanunu çerçevesinde gerekli bilgiler verilmektedir.

5- Diğer Hususlar

Tüm mali ve teknik imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmekte olup, fiziki yapılaşma, sanayi, nüfus olarak Çankırı’nın düzenli olarak her yıl büyüyen, çevremizde modern, model olan ve prestij sahibi bir Belediye olarak gösterilmekteyiz.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

*  Belediye Meclisinin her ay, Belediye Encümenimizin her hafta toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik kararların çabuk ve etkin bir şekilde alınması,

*  Belediye hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması

*  Bilgi birikimli ve deneyimli kadrolarla çalışılıyor olması.

*  Ödemelerin zamanında yapılması

* Şeffaf bir yönetim sergilenerek kamu, özel sektör temsilcileri ve halkla her an görüşülmesi

* Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi dışındaki fabrikaların olması

* Halkın işsizlik sorununun bulunmaması

* Nüfusumuzun düzenli olarak artması

* İlçemizin sürekli gelişmesi, modern bina ve tesislerin yapılması, görünümünün güzelleşmesi

B- Zayıflıklar

* Mevzuatın çok hızlı bir şekilde değişmesi

* Doğalgazın bulunmaması

* Üniversite bulunmaması

* Çevre bilincinin yetersizliği

* Belediye gelir kaynaklarının kanunla verilen görev ve yetki oranında arttırılmaması

* Sosyal tesislerimizin yetersizliği

C- Değerlendirme

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle, zayıf noktalarını kapatarak İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmeye gayret sarf edecektir.

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

Belediyemiz bütçesi imkânları dâhilinde ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımların etkin ve verimli kullanılması için halkın ihtiyaçlarına ve ilçemizin şartlarına uygun planlar yapılmaya devam edilmesi,

Herkesle istişare halinde, şeffaf,  itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunması

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, Mart ayı içerisinde rapor hazırlanmış ve Belediye Meclisimize sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait Şabanözü Belediyesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  21 Mart 2014

                                                                                                                         Ali ÇAPCI

Şabanözü Belediye Başkanı

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                                    Şabanözü Belediye Başkanlığı     21.03.2014

                                                                                                         Ali ÇAPCI

                                                                                                         Şabanözü Belediye Başkanı                                                                                                                    

Ek-2: Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     26.02.2014

                                                                                              Mehmet YALÇIN

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                              Yazı  İşleri Müdürü                                                                                                               

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     26.02.2014

                                                                                             İsmail KOYUNCU

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                                 Zabıta Amir V.  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     26.02.2014

                                                                                              Coşkun TURGUT

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                              Fen İşleri Müdür V.                                                                                                        

 Ek:3- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.        

                                                          Şabanözü Belediye Başkanlığı     26.02.2014

                                                                                                Ramazan ARIK

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                          Mali Hizmetler Müdür V.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.