2014 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerindeki başarılarınızdan dolayı siz değerli çalışma arkadaşlarıma, Şabanözü Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinizde tekrar başarılar diler, Hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım.

Bilindiği üzere 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde Şabanözü Belediye Başkanlığı seçimi iptal edildi ve 01 Haziran 2014 tarihinde Belediye Başkanlığı Yenileme seçimi yapıldı ve halkımız bu göreve şahsımı layık görerek Şabanözü Belediye Başkanlığına seçildim.

Bu seçim süreci nedeniyle 2014 yılında Şabanözü Belediyesinde üç Başkan görev yapmış bulunmaktadır. 01.01.2014 – 08.04.2014 tarihleri arası önceki başkan sayın Ali ÇAPCI, 08.04.2014 – 04.06.2014 tarihleri arası halen meclis üyemiz olan sayın Zeki GÖKTAŞ ve 04.06.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası şahsım Mustafa KARAKAYA görev yapmış bulunmaktayız.  

 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, 2014 yılı faaliyet raporu ilk üç ayı sayın Ali ÇAPCI – sonraki iki ayı sayın Zeki GÖKTAŞ ve kalan yedi aylık bölümü benim başkanlık dönemime ait 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanılmıştır.

Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu bağlamda halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla Haziran ayından itibaren hızla çalışmalarımıza başladık ve aynı gayret, hoşgörü ve azimle devam etmekteyiz.   

Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde görev süresi dolan 2009-2014 dönemi Belediye Başkanı ve Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini sağlayan Şabanözü halkına da sevgi ve saygılarımı sunarım.

5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.

Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2014 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER :

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

3- Mali denetim sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

I. GENEL BİLGİLER

A – Misyon, Vizyon

A-1 Misyon

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

A-2 Vizyon

Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar

       Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Cİdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binasında hizmet vermektedir.

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU

 KAMYONKAMYONETİTFAİYEGRAYDERKEPÇESİLİNDİRÇÖP KAMYONUCENAZE ARACIYOL SÜPÜRME ARACIYÜKLEYİCİTRAKTÖROTOBÜSBİNEK OTOSUPANELVANTOPLAM
5232322312537141

ARAÇ DURUMU:

Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve imkanlar ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.

2014 yılında;

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan nakdi yardımlar ve Belediyemiz katkılarıyla 197.793,96.TL bedelle Otokar Atlas Şasi üzerine monteli 3,5 m3 kapasiteli vakumlu Yol Süpürme Aracı alınarak Aralık ayı içerisinde hizmete sunulmuştur.

* Su tankeri olarak kullanılan Ford Cargo marka kamyon yaklaşık 110.000,00.TL. maliyetle hidrolik tertibatlı kombine kanal açma ve temizleme aracı haline getirilerek Mart ayında hizmete sunulmuştur.

BAŞKAN

2- Örgüt Yapısı

BAŞKANYARDIMCISI
     YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA AMİRLİĞİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu
Malzeme CinsiMiktarı
Bilgisayar24
Server1
Yazıcı ve Tarayıcı9
Projeksiyon1
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı)1
Fotoğraf Makinesi2
Kamera1
Ledli Grafik Ekran1
Telsiz3
Anons Telsizi1
Telefon Hattı14
Faks1
Anons Cihazı27
Anons Sistemi1

4- İnsan Kaynakları

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU  ( 2014 Yılı Sonu İtibariyle)
       
BAŞKAN YARDIMCISIDEVLET MEMURUSÖZLEŞMELİ PERSONEL(Kısmi Zamanlı)SÜREKLİ İŞÇİDİĞERTOPLAM
HİZMET ALIMITYÇP
123112192379

6360 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi gereğince kapanan ve ilçemize Mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin Belediyesinden 3 devlet memuru, 4 sürekli işçi, Gürpınar Belediyesinden 2 sürekli işçi 01.04.2014 tarihinde; 

Çubuk Belediyesinden nakil yoluyla 1 devlet memuru 28.03.2014 tarihinde;

Gaziantep ili Araban İlçe Belediyesinden 1 devlet memuru (Mühendis- Fen İşleri Müdürü olarak) 16.10.2015 tarihinde Belediyemizde göreve başlamışlardır.

Devlet memurlarımızdan 3 arkadaşımız 2014 yılı içerisinde emekliye ayrılmışlardır.

5- Sunulan Hizmetler

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre bir Başkan Yardımcısı ve dört  birim amiri tarafından yönetilmektedir.

Ayrıca Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonunca tahsilat ve iç denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda konusu suç teşkil edecek herhangi bir işleme rastlanılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER             

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,

Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları – 2014 Yılı –

GİDER :

KODUAÇIKLAMABÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Personel Giderleri1.537.506,001.306.356,49
02Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri275.403,00241.027,67
03Mal Ve Hizmet Alım Giderleri2.842.540,502.278.945,97
04Faiz Giderleri52.500,0026.208,41
05Cari Transferler145.154,0041.891,44
06Sermaye Giderleri2.028.510,001.679.879,08
09Yedek Ödenekler118.386,500
  TOPLAM:7.000.000,005.574.309.06

GELİR :

KODUGELİRİN TÜRÜBÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Vergi Gelirleri977.288.50502.032,14
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.520.630,00958.299,67
04Alınan Bağış ve Yardımlar637.010,00417.905,57
05Diğer Gelirler3.515.316,503.455.277,29
06Sermaye Gelirleri349.755,000
 TOPLAM:7.000.000,005.333.514,67

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

* 2014 Yılı Gelir Bütçesi

2014 YILI BÜTÇE GELİRİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2012 Yılı2013 Yılı2014 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI3.597.226,363.558.427,735.333.764,69 
80001   Vergi Gelirleri382.765,74354.961,45502.176,92 
8000102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler125.583,82140.433,22202.824,74 
800010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler125.583,82140.433,22202.824,74 
80001020951Bina Vergisi73.371,4277.703,75104.292,91 
80001020952Arsa Vergisi15.420,2919.165,8632.903,01 
80001020953Arazi Vergisi3.893,534.585,4511.320,26 
80001020954Çevre Temizlik Vergisi32.898,5838.978,1654.308,56 
8000103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri85.125,74108.795,27155.762,58 
800010302 Özel Tüketim Vergisi58.602,0384.519,90126.593,30 
80001030251Haberleşme Vergisi3.336,412.943,2118.631,96 
80001030252Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi55.265,6281.576,69107.961,34 
800010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri26.523,7124.275,3729.169,28 
80001030952Yangın Sigortası Vergisi3.528,064.259,724.578,17 
80001030953İlan ve Reklam Vergisi22.995,6520.015,6524.591,11 
8000106  Harçlar172.056,18105.731,96143.589,60 
800010609 Diğer Harçlar172.056,18105.731,96143.589,60 
80001060951Bina İnşaat Harcı67.386,1511.342,9646.734,17 
80001060953İşgal Harcı36.993,0039.369,0037.151,00 
80001060954İşyeri Açma İzni Harcı26.491,006.245,5027.624,70 
80001060956Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı520,000,00449,00 
80001060957Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı0,000,00506,00 
80001060958Tellallık Harcı108,00693,000,00 
80001060960Yapı Kullanma İzni Harcı2.722,677.528,716.193,43 
80001060999Diğer Harçlar37.835,3640.552,7924.931,30 
8000109  Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler0,001,000,00 
800010901 Kaldırılan Vergi Artıkları0,001,000,00 
80001090101Kaldırılan Vergi Artıkları0,001,000,00 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.136.881,95884.706,67958.334,23 
8000301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri875.836,62538.148,11646.248,68 
800030101 Mal Satış Gelirleri466.189,7317.724,3035.943,61 
80003010101Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri13.044,9517.074,4018.940,26 
80003010199Diğer Mal Satış Gelirleri453.144,78649,9017.003,35 
800030102 Hizmet Gelirleri409.646,89520.423,81610.305,07 
80003010214Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri0,000,0050,00 
80003010240Otopark İşletmesi Gelirleri0,001.800,00120,00 
80003010254Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler0,00461,41199,99 
80003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler350.947,37415.209,34512.672,15 
80003010259Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler16.913,7521.376,2942.126,51 
80003010260Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler2.258,382.141,711.087,51 
80003010299Diğer hizmet gelirleri39.527,3979.435,0654.048,91 
8000306  Kira Gelirleri260.462,08312.888,18275.833,57 
800030601 Taşınmaz Kiraları260.462,08312.888,18275.833,57 
80003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri260.462,08312.888,18275.833,57 
8000309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri583,2533.670,3836.251,98 
800030909 Diğer Gelirler583,2533.670,3836.251,98 
80003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri583,2533.670,3836.251,98 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler323.391,91228.713,88417.905,57 
8000402  Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar0,000,00210.000,00 
800040202 Sermaye0,000,00210.000,00 
80004020251Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan0,000,00210.000,00 
8000403  Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar0,000,00150.000,00 
800040301 Cari0,000,00150.000,00 
80004030103Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar0,000,00150.000,00 
8000404  Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar0,000,007.500,00 
800040401 Cari0,000,007.500,00 
80004040102Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar0,000,007.500,00 
8000405  Proje Yardımları323.391,91228.713,8850.405,57 
800040501 Cari323.391,91228.713,8850.405,57 
80004050101Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları0,0040.000,000,00 
80004050102Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları60.000,000,000,00 
80004050104Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları132.636,86188.713,8850.405,57 
80004050109Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları130.755,050,000,00 
80005   Diğer Gelirler1.754.186,762.090.045,733.455.347,97 
8000501  Faiz Gelirleri75,640,000,00 
800050109 Diğer Faizler75,640,000,00 
80005010999Diğer Faizler75,640,000,00 
8000502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar1.710.504,411.983.048,463.347.545,46 
800050202 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar1.667.646,291.950.555,833.315.889,97 
80005020251Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar1.667.646,291.950.555,833.315.889,97 
800050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları37.442,9332.492,6331.655,49 
80005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı11.670,883.034,918.610,06 
80005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı7.019,7211.035,0018.075,50 
80005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı15.760,284.500,540,00 
80005020499Diğer Harcamalara Katılma Payları2.992,0513.922,184.969,93 
800050208 Mahalli İdarelere Ait Paylar2.367,190,000,00 
80005020899Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar2.367,190,000,00 
800050209 Diğer Paylar3.048,000,000,00 
80005020999Diğer Paylar3.048,000,000,00 
8000503  Para Cezaları43.606,71106.997,2787.366,35 
800050302 İdari Para Cezaları2.709,7760.920,6526.454,09 
80005030299Diğer İdari Para Cezaları2.709,7760.920,6526.454,09 
800050304 Vergi Cezaları19.744,3216.141,1428.997,96 
800050304096552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı0,000,001.374,45 
800050304106552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı0,000,00136,50 
80005030499Diğer Vergi Cezaları19.744,3216.141,1427.487,01 
800050309 Diğer Para Cezaları21.152,6229.935,4831.914,30 
80005030902Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları21.152,6229.935,4831.914,30 
8000509  Diğer Çeşitli Gelirler0,000,0020.436,16 
800050901 Diğer Çeşitli Gelirler0,000,0020.436,16 
80005090199Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler0,000,0020.436,16 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)3.597.226,363.558.427,735.333.764,69 
810    BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI0,000,00250,02 
 
81001   Vergi Gelirleri0,000,00144,78 
8100106  Harçlar0,000,00144,78 
810010609 Diğer Harçlar0,000,00144,78 
81001060951Bina İnşaat Harcı0,000,0057,42 
81001060999Diğer Harçlar0,000,0087,36 
81003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri0,000,0034,56 
8100301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri0,000,0034,56 
810030102 Hizmet Gelirleri0,000,0034,56 
81003010299Diğer hizmet gelirleri0,000,0034,56 
81005   Diğer Gelirler0,000,0070,68 
8100502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar0,000,0070,68 
810050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları0,000,0070,68 
81005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı0,000,0070,68 
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)0,000,00250,02 
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)3.597.226,363.558.427,735.333.514,67 
ÖRNEK : 089 

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

      GELİRİN TÜRÜ2012 YILI2013 YILI2014 YILI
      TLTLTL
80001   Vergi Gelirleri382.765,74354.961,45502.176,92
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.136.881,95884.706,67958.334,23
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler323.391,91228.713,88417.905,57
80005   Diğer Gelirler1.754.186,762.090.045,733.455.347,97
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)0,000,00250,02
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)3.597.226,363.558.427,735.333.514,67
ÖRNEK : 089

Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2014 yılı içerisindeki toplam bütçe gelirleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.

* 2014 Yılı Gider Bütçesi

2014 YILI GİDER BÜTÇESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2012 Yılı2013 Yılı2014 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
830    BÜTÇE GİDERLERİ HESABI2.942.056,665.226.428,805.574.309,06 
83001   Personel Giderleri946.769,431.089.665,061.306.356,49 
8300101  Memurlar427.811,12485.716,58766.359,75 
830010101 Temel Maaşlar203.507,04229.592,58371.663,00 
83001010101Temel Maaşlar203.507,04229.592,58371.663,00 
830010102 Zamlar ve Tazminatlar68.820,4582.523,36139.480,69 
83001010201Zamlar ve Tazminatlar68.820,4582.523,36139.480,69 
830010104 Sosyal Haklar30.491,1631.887,5939.182,05 
83001010401Sosyal Haklar30.491,1631.887,5939.182,05 
830010105 Ek Çalışma Karşılıkları4.168,113.900,0011.889,08 
83001010501Ek Çalışma Karşılıkları4.168,113.900,0011.889,08 
830010109 Diğer Personel Giderleri120.824,36137.813,05204.144,93 
83001010901Diğer Personel Giderleri120.824,36137.813,05204.144,93 
8300102  Sözleşmeli  Personel42.885,13118.104,080,00 
830010201 Ücretler14.416,1874.489,240,00 
83001020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri2.958,420,000,00 
83001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri11.457,7674.489,240,00 
830010202 Zamlar ve Tazminatlar17.533,3931.001,420,00 
83001020290Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları17.533,3931.001,420,00 
830010209 Diğer Giderler10.935,5612.613,420,00 
83001020901657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri10.935,5612.613,420,00 
8300103  İşçiler357.117,46361.715,36406.109,13 
830010301 Ücretler312.015,15318.105,92315.734,60 
83001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri205.242,45209.987,23274.587,20 
83001030102Geçici İşçilerin Ücretleri106.772,70108.118,6941.147,40 
830010303 Sosyal Haklar24.905,4014.343,4220.508,01 
83001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları24.905,4014.343,4220.508,01 
830010305 Ödül ve İkramiyeler20.196,9120.374,3839.312,00 
83001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri20.196,9120.374,3839.312,00 
830010309 Diğer Ödemeler0,008.891,6430.554,52 
83001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri0,008.891,6430.554,52 
8300105  Diğer Personel118.955,72124.129,04133.887,61 
830010501 Ücret ve Diğer Ödemeler118.955,72124.129,04133.887,61 
83001050151Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler98.670,42105.722,84112.383,77 
83001050152Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler20.285,3018.406,2021.503,84 
83002   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri163.118,90191.010,96241.027,67 
8300201  Memurlar81.523,3887.659,72137.062,08 
830020106 Sosyal Güvenlik Kurumuna81.523,3887.659,72137.062,08 
83002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri61.151,8453.695,0170.816,06 
83002010602Sağlık Primi Ödemeleri20.371,5433.964,7166.246,02 
8300203  İşçiler81.595,52103.351,24103.965,59 
830020304 İşsizlik Sigortası Fonuna6.403,127.561,308.408,22 
83002030401İşsizlik Sigortası Fonuna6.403,127.561,308.408,22 
830020306 Sosyal Güvenlik Kurumuna75.192,4095.789,9495.557,37 
83002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri75.192,4095.789,9495.557,37 
83003   Mal Ve Hizmet Alım Giderleri1.602.659,612.122.745,362.278.945,97 
8300301  Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları19.529,0025.090,3415.758,20 
830030109 Diğer Mal ve Malzeme  Alımları19.529,0025.090,3415.758,20 
83003010901Diğer Mal ve Malzeme  Alımları19.529,0025.090,3415.758,20 
8300302  Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları596.407,20960.906,80782.845,34 
830030201 Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları14.117,4130.722,8921.882,87 
83003020101Kırtasiye Alımları2.289,042.946,594.832,34 
83003020102Büro  Malzemesi Alımları6.365,668.833,903.912,00 
83003020103Periyodik Yayın Alımları1.180,001.380,001.067,00 
83003020104Diğer Yayın Alımları470,010,004.848,33 
83003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları3.812,7017.562,407.223,20 
830030202 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları98.036,99178.850,40166.036,61 
83003020201Su Alımları93.483,32177.775,90163.732,61 
83003020202Temizlik Malzemesi Alımları4.553,671.074,502.304,00 
830030203 Enerji Alımları396.387,48502.127,84499.196,67 
83003020301Yakacak  Alımları26.095,9621.754,3418.432,78 
83003020302Akaryakıt ve Yağ  Alımları322.535,85363.613,29422.921,59 
83003020303Elektrik Alımları47.755,67116.760,2157.842,30 
830030205 Giyim ve Kuşam Alımları1.897,5010.705,201.807,01 
83003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları1.897,5010.705,201.807,01 
830030209 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları85.967,82238.500,4793.922,18 
83003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri0,00111.192,9610.776,44 
83003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları85.967,82127.307,5183.145,74 
8300303  Yolluklar25.246,9114.818,913.717,79 
830030301 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları2.028,881.938,753.717,79 
83003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları2.028,881.938,753.717,79 
830030303 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları23.218,0312.880,160,00 
83003030301Yurtdışı Geçici Görev Yollukları23.218,0312.880,160,00 
8300304  Görev Giderleri7.054,558.381,0517.765,86 
830030402 Yasal Giderler864,201.048,090,00 
83003040204Mahkeme Harç ve Giderleri864,201.048,090,00 
830030403 Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler6.190,357.332,9617.765,86 
83003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler6.190,357.332,9617.765,86 
8300305  Hizmet Alımları518.081,09562.424,40591.331,80 
830030501 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler449.418,30520.692,69531.344,68 
83003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri102.779,653.230,1018.737,00 
83003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri64.007,67141.593,5817.599,62 
83003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler282.630,98375.869,01495.008,06 
830030502 Haberleşme Giderleri19.781,6910.900,8226.481,32 
83003050201Posta ve Telgraf Giderleri996,95778,351.000,00 
83003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri14.787,7810.122,4710.468,52 
83003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri3.996,960,0015.012,80 
830030504 Tarifeye Bağlı Ödemeler34.160,1129.885,8232.077,17 
83003050401İlan Giderleri13.721,043.776,003.776,00 
83003050402Sigorta Giderleri10.910,2711.524,3116.430,00 
83003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler9.528,8014.585,5111.871,17 
830030505 Kiralar914,99945,071.074,63 
83003050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri914,99945,071.074,63 
830030509 Diğer Hizmet Alımları13.806,000,00354,00 
83003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri0,000,00354,00 
83003050990Diğer Hizmet Alımları13.806,000,000,00 
8300306  Temsil Ve Tanıtma Giderleri91.866,13137.367,2044.634,61 
830030601 Temsil Giderleri16.961,6288.310,894.490,84 
83003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri16.961,6288.310,894.490,84 
830030602 Tanıtma Giderleri74.904,5149.056,3140.143,77 
83003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri74.904,5149.056,3140.143,77 
8300307  Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri136.683,90171.049,50354.695,94 
830030701 Menkul Mal  Alım Giderleri122.856,88140.335,97260.876,96 
83003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları0,000,0010.864,26 
83003070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları0,000,0022.911,21 
83003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları121.071,54139.391,97222.610,06 
83003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları310,340,00991,20 
83003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları1.475,00944,003.500,23 
830030702 Gayri Maddi Hak Alımları708,004.358,8215.505,80 
83003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları708,004.358,8215.505,80 
830030703 Bakım ve Onarım Giderleri13.119,0226.354,7178.313,18 
83003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri9.484,304.503,475.146,10 
83003070304İş Makinası Onarım Giderleri1.498,871.633,1266.441,08 
83003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri2.135,8520.218,126.726,00 
8300308  Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri207.790,83242.707,16468.196,43 
830030801 Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri108.743,5164.252,21156.198,08 
83003080190Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri108.743,5164.252,21156.198,08 
830030806 Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri99.047,32178.454,95311.998,35 
83003080601Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri99.047,32178.454,95311.998,35 
83004   Faiz  Giderleri0,000,0026.208,41 
8300402  Diğer İç Borç Faiz Giderleri0,000,0026.208,41 
830040209 Diğer İç Borç Faiz Giderleri0,000,0026.208,41 
83004020901YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri0,000,0026.208,41 
83005   Cari Transferler30.951,2265.145,4141.891,44 
8300503  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler21.245,6221.596,5621.553,44 
830050301 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara21.245,6221.596,5621.553,44 
83005030101Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara21.245,6221.596,5614.707,19 
83005030190Diğerlerine0,000,006.846,25 
8300504  Hane Halkına Yapılan Transferler0,0032.650,452.175,00 
830050407 Sosyal Amaçlı Transferler0,0019.310,452.175,00 
83005040751Muhtaç Asker Ailelerine Yardım0,008.100,002.175,00 
83005040790Diğer Sosyal Amaçlı Transferler0,0011.210,450,00 
830050409 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler0,0013.340,000,00 
83005040901Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler0,0013.340,000,00 
8300508  Gelirlerden Ayrılan Paylar9.705,6010.898,4018.163,00 
830050801 Genel Bütçeye Verilen Paylar9.705,6010.898,400,00 
83005080101Genel Bütçeye Verilen Paylar9.705,6010.898,400,00 
830050809 Diğerlerine Verilen Paylar0,000,0018.163,00 
83005080951İller Bankasına Verilen Paylar0,000,0018.163,00 
83006   Sermaye Giderleri198.557,501.757.862,011.679.879,08 
8300601  Mamul Mal Alımları32.000,000,00197.793,96 
830060104 Taşıt Alımları32.000,000,00197.793,96 
83006010401Kara Taşıtı  Alımları32.000,000,00197.793,96 
8300605  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri166.557,501.627.106,961.482.085,12 
830060507 Müteahhitlik Giderleri166.557,501.627.106,961.482.085,12 
83006050707Yol Yapım Giderleri0,001.397.999,621.208.642,07 
83006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri97.733,4788.888,1763.556,70 
83006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri68.824,03140.219,17209.886,35 
8300607  Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri0,00130.755,050,00 
830060709 Diğer Giderler0,00130.755,050,00 
83006070901Diğer Giderler0,00130.755,050,00 

3- Mali denetim sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2014 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin sınırlı gelir kaynaklarını zorlayarak israf ve savurganlığa yer vermeden, maddi imkânlarımız çerçevesinde tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışarak,  ilçemizin gelişmesi, büyümesi halkımızın refahı ve huzuruna yönelik olarak gelirlerimizi kullanarak hizmet verilmektedir.

Belediyemizin 2014 mali yılında 5.501.758,06.TL Gelir tahakkuk etmiş olup, önceki yıldan da 295.985,10.TL devir ile birlikte toplam; 5.797.743,16.TL gelir tahakkuku oluşmuştur. Bu tahakkukun da 5.333.514,67.TL yıl içinde tahsil edilmiş, kalan 463.978,47 TL 2015 yılı alacağı olarak devretmiştir. Buna göre genel tahsilât oranı % 86.58 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı içinde;

Belediye Meclisi:

             Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre 2014 yılı içerisinde her ayın ilk haftalarında ayda bir defa olmak üzere 12 defa olağan toplanmış,

Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için Mart ve Kasım aylarında olmak üzere 2 defa ikinci kez toplanmış,

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası ilçemizde seçim iptal edildiğinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi gereğince Belediye Başkanı seçimi için 08 Nisan 2014 tarihinde toplanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi hükümlerine göre Meclis Mahalli İdareler Seçimleri sonrası ilk toplantısını yapmak üzere 14 Nisan 2014 tarihinde toplanmıştır.

Ağustos ayında üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından ikinci kez toplanmak suretiyle;

2014 yılı içerisinde 17 defa toplanarak 42 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Ayrıca, 2014 yılı içerisinde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetleme Komisyonları kendilerine havale edilen konularla ilgili çalışmalarını yaparak bu konudaki raporlarını meclis başkanlığına sunmak suretiyle meclisin çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır. 

Belediye Encümeni:

             Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince haftada en az bir kere Salı günü ve acil durumlarda haftanın herhangi bir günü toplanmak suretiyle, 2014 yılı içerisinde 48 kez toplanmış ve 84 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.  

Sekretarya;

Yazı İşleri Müdürlüğünce, 2014 yılı içersinde Belediyemizin karar organları olan  Meclis ve Encümenimizin sekretaryası yapılarak, başkanlık tarafından belirlenen gündemlerle ilgili karar özetleri karar defterlerine yazılmış, kararlar bilgisayar ortamında yazılarak ilgili birimlere zamanında ulaşması sağlanmıştır.

Diğer Veriler:

* Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe : Başkanlık makamı ve  kurum içi ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar zamanında yapılmış ve ilgili dairelere gönderilmiştir.

Yıl içerisinde 1218 adet gelen, 1260 adet giden evrak ve 435 adette dilekçe kayıtları yapılarak ilgili birimlere zamanında ulaşımı sağlanmış, cevap gerektiren evrak ve dilekçelere süresi içerisinde gerekli cevapları zamanında verilmiştir.

 * Evlendirme İşlemleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından 2014 yılı içerisinde toplam 61 çiftin evlenme akit işlemleri yapılmış olup, evlenme cüzdanı verilmiştir. Evlendirmeleri yapılan çiftlerin evlenme akitleri zamanında İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.

* İlan Hizmetleri: Anons cihazımız ile 2014yılı boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılmış ve 115 adet İlan tutanağı tanzim edilerek gerekli yerlere/ilgililere ulaştırılmıştır. 

Ruhsatlar: 2014 yılında, 81 adet Yapı ruhsatı  ( 26 adet konut – 10 adet İşyeri  – 2 adet isim değişikliği – 10 adet fabrika binası – 2 adet Fabrika ek binası – 2 adet fabrika ilave binası -16 adet tadilat- 10 adet yenileme – 3 adet fosseptik ) 

44 adet Yapı Kullanma izin Belgesi ( 20 adet konut  – 5 adet İşyeri ve konut – 13 adet Tarımsal Yapı binası – 6 adet Eğitim Tesisi binası) verilmiştir.

Bu izin belgeleri ile 165 adet mesken – 13 adet işyeri ruhsatlandırılmıştır.

* 2014 yılında, 36 adet Sıhhi ve 6 adet Gayri sıhhi olmak üzere toplamda 42 müesseseye İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

İlçemizde faaliyet gösteren servis araçlarına 35 adet Güzergâh Belgesi ve Ticari taksiler için ise 6 adet Çalışma Ruhsat Vizesi düzenlemiştir.

İçmesuyu ve Kanalizasyon;

İçmesuyu:

2013 yılında tamamlanan 48 km. İçmesuyu şebekesi yenileme çalışmalarının devamında;

İlçemiz Asri Mezarlığında bulunan ve depo suyu ile çalışan çeşmemizin sürekli kullanılır hale getirilmesi için 1400 m. şebeke su hattı çekilmiştir.

Şabanözü ve Gürpınar Mahallesi arası ulaşımı sağlayan yolun kenarlarında bulunan konutların su şebekeleri sık sık patladığından yaklaşık 1400 m. hat yapılmıştır.  

Gümerdiğine Bağlı Yeşilöz’de su patlaklarını azaltmak için yaklaşık 500 m. Yeni su şebekesi döşenmiştir.

Gümerdiğin mahallesinde çok sık patlak veren ve bakımsız olan su şebekelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Kanalizasyon:

2013 yılında tamamlanan 38 km. Kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmalarının devamında;

2014 – 2015 eğitim ve öğretim döneminde hizmete açılan Şabanözü Çok Programlı Lisesine 400 m. Kanalizasyon hattı döşenmiştir.

Gümerdiğin mahallesinde çok sık patlak veren ve bakımsız olan kanalizasyon şebekelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Diğer Altyapı Çalışmaları:

Yeni Mahalle Fahri Görgülü caddesinin bir bölümüne 16.000.TL. harcanarak yaklaşık 200 m. Yağmur kanalı döşenmiş ve üst yapının bozulması önlenmiştir.

İlçemiz Yeni Mahallede bulunan Kaymakamlık Lojmanı önünden başlayarak Orta kavşağına kadar olan bölgede yer altı sularının sık sık üstyapıyı bozması neticesinde yaklaşık olarak 150 m. drenaj hattı döşenerek üstyapının bozulması engellenmiştir.

Şabanözü ve Gürpınar Mahalleleri içerisinde bulunan Karakaya göletinden gelen sulama suyu hattının yer altından geçen bölümü için yaklaşık olarak 5.000,00.TL harcanarak betonlama çalışmaları yapılmıştır.

İçmesuyu ve kanalizasyon şebekelerimiz yenilenmiş olup, ilçemizde altyapı sorunu bulunmamaktadır.

Parke Taş, Bordür, Yol ve Kaldırım Çalışmaları;

Yol Yapımı:

Alt yapı yenileme çalışmaları sebebiyle bozulan yollarımızın yapımı ve asfaltlama-Kilitli parke taş ile döşeme çalışmaları çerçevesinde;

Daha önce doğal beton üzeri sathi kaplama yapılan Yeni Mahalledeki tüm cadde ve sokaklar ile Sağlık mahallesi A.Erdem caddesinin bir kısmı ve Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Caddesi ile Yayla sokağın bozulan yollarının yenileme, bakım – onarım çalışmaları yapılmıştır.

Belediyemizin girişimleri sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemiz çarşı meydanının tamamı ile Cumhuriyet Mahallesi Pazar ve Hamam sokağın eski asfaltı kazılarak temizlenmiş, zemin kodlaması yapılarak mekanik malzeme ile tesviyesi yapılmış ve altyapı ve binder tabakası olarak 8+7=15 cm.’lik yaklaşık 7000 m² sıcak asfalt serilmiştir.

Belediyemizce Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan “Şehiriçi Yollarının Kilitli Parke Taş ve Sathi Kaplama Projesi” karşılığında yardım olarak alınan 210.610,00 TL. ile 25/02/2014 tarihinde yapılan kilitli parke taş döşeme işi ihalesi kapsamında, ilçemiz Sağlık Mahallesi A.Erdem Caddesinde bulunan Şelaleden başlayarak çarşı içerisine kadar 6.500 m² 8’lik gri yol taşı, 1.200 mt. kırmızı bordür, 3.000 m² üç boyutlu taş kaldırım, 600 m. kırmızı oluk taşı, 600 m. görme engelliler bandı, 210 mt. gri bordür döşenmiştir.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar caddesinin çarşı meydanının çıkışından itibaren 150 mt uzunluğunda 1400 m²’lik alan 8’lik gri kilitli parke taş ile döşenmiştir.

Gümerdiğin mahallesi merkez camiinin önünde yarım kalan bahçe düzenlemesine ilaveten belediyemiz personeli tarafından yaklaşık 500 m² karo döşenmiştir.

İlçe merkezimizi kapsayan yaklaşık 170.000,00.TL.lik 7.000 m² 6’lık gri parke taş, 3.000 m² 8’lik gri parke taş ihalesi 03.09.2014 tarihinde yapılmıştır. Parke taşların döşenmesi esnasında Sanı deresinin iki yakasından sökülen parke taşlar Mahmudiye Mahallesine döşenerek değerlendirilmiştir. Ayrıca sökülen taşların bir kısmının da mezarlık yolu ile mezarlar arasında bulunan yollara döşenmiştir.

Gürpınar Mahallemizde yaklaşık 700 m. imar yolu olan ham yollar açılarak stabilize hale getirilmiştir.

Gürpınar Mahallesi deprem konutları yoluna giden yaklaşık 1 km. yolun stabilize ve asfaltlama çalışmaları yapılmıştır.

Karaören Mahallesinde yaklaşık 2000 m. bozuk olan ara yolların yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından 11.08.2014 tarihinde gelen 30.000.TL. yardım parasının bir kısmı ile Karaören Mahallesi Baraj caddesinde bulunan Cami yoluna 900 m² parke taş döşenmiştir. Diğer yarısı ile Gürpınar Mahallesinde meydana gelen su şebekesi patlakları sonucu bozulan yaklaşık 500 m² yolların bakım ve onarımı yapılmıştır.

Karaören mahallesinde bulunan gölete giden yaklaşık 1200 m.lik yolun sathi kaplama asfalt çalışması belediyemiz tarafından yapılmıştır. 

Karaören mahallesi içerisinde bozuk durumda olan yaklaşık 100 m²’lik alanda parke taş onarım çalışmaları yapılmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi ile Yeşilöz arasındaki yaklaşık 2 km.lik yolun yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak stabilize hale getirilmiştir. 2015 yılı yaz aylarında asfaltlama çalışmaları tamamlanacaktır.

Gümerdiğin Mahallesi Çardaklık mevkiinde yaklaşık 400 m. imar yolu olan ham yol açılarak stabilize hale getirilerek hizmete açılmıştır.

İlçe merkezimiz ve Mahallelerimizde bozuk olan yollarda kumlama yapılarak, yenileme, bakım – onarım çalışmaları yapılmıştır.

İMAR DURUMU :

İmar Çalışmaları;

Yetersiz geldiği için 2006 yılında yaptırılan Organize Sanayi Bölgesini de içine alan 700 hektarlık imar planı sayesinde, ilçemizde sanayi bölgesi genişletilmiş, yeni yerleşim alanları imara açılmış, ilçemizin sanayileşmesine ve gelişmesine imar açısından imkan sağlanmış ve yapılaşmalar imar planına göre yapılmaktadır.  

18. Madde Uygulaması;

Sanayileşmeye paralel olarak ilçemiz genelinde yapılaşma talepleri yoğunlaştığı için arsa talepleri karşılanamadığından ihtiyaca ve talebe göre ilçemizin değişik bölgelerinde, değişik zamanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılması kararı alınmış ve karara istinaden uygulamalar devam etmekte olup, toplamda 446.473,16 m²’lik alanda uygulama yapılmıştır.

İlçedeki gelişime ve ihtiyaca paralel olarak 18. Madde uygulamalarına devam edilecektir.  

Ağaçlandırma Çalışmaları:

İlçemizde ağaçlandırma yapılan tüm bölgelerde rutin olarak yenileme, bakım ve sulama çalışmaları devam etmektedir.

Park, Yeşil Alan ve Mesire Yerleri:

Toki Konutları Parkı;

Sağlık Mahallesi Toki konutlarında belediyemizin girişimleri sonucu Ankara Yenimahalle belediyesinden oyun grupları getirtilmiş, montajı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Yeni Mahalle Parkı;

Belediyemizin girişimleri ve başvurusu sonucu Yeni Mahalle Avrupa sokakta hibe olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası ortaklığınca yaptırılacak olan tip park projesi yapımı işi İller Bankasınca ihalesi tamamlanmıştır. Belediyemizce park yerinin dolgu çalışmaları yapılarak müteahhit firmaya yer teslimi yapılmış olup, proje onayını müteakip Mart ayında inşaat çalışmaları başlanışmış olup, 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Sağlık Mahallesi Parkı;

Sağlık Mahallesi Asya sokakta ilköğretim ve anaokulunun yanında Belediyemizce park yeri olarak ayrılan alan, zemini temizlenmiş alt yapısı hazır hale getirilmiştir. Ankara Etimesğut Belediyesi ile irtibata geçilerek parkın yapımı konusunda yardım sözü alınmış olup, Belediyemiz ile ortaklaşa parkın yapımı gerçekleştirilecektir. 

Çevre Düzenlemesi:

         Belediyemizce park, meydan, refüj, kavşaklar ve sanı deresi kenarındaki yeşil alanların yenileme, bakım, sulama çalışmaları devam etmektedir.

         Yeni Mahalle Uğur Sokak ile Gümerdiğin Mahallemizde tehlike arzeden bölgelere 6.000,00.TL. harcanarak yaklaşık olarak 150 m. İstinat duvarı çekilmiştir.

Yeni Mahalle Buzlupınar mevkiinde bulunan dere yatağında ıslah çalışmaları yapılabilmesi için bölgedeki ağaçlar temizlenerek, dere ıslah edilebilir hale getirilmiştir. 

Gümerdiğin Mahallesinde bulunan Kale Cami çevresinde çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır.  

Belediye Hizmet Binası Tadilatı;

Halen hizmet binası olarak kullandığımız Belediye hizmet binamızın yeni bürolar hizmete sunulmuş, mutfak-çay ocağı düzenlenmiş tefriş edilerek boya işleri yapılmıştır. Ayrıca, üst katda Kütüphaneden boşalan bölümde depo hazırlanarak arşivleme ve depolama işleri için daha geniş ve kullanışlı alanlar oluşturulmuştur.

Mezarlık Tanzimleri:

İlçemiz Asri Mezarlığı önündeki saha düzenlemesi ve otopark yapılmış, giriş bölgesine mezarlığımıza yakışır bir kapı yapılarak mezarlığı çevreleyen duvarların onarımı yapılmıştır.

Ayrıca depo suyu ile çalışan çeşmemizin sürekli kullanılır hale getirilmesi için 1400 m. şebeke su hattı çekilmiştir.

Gümerdiğin mahallesi mezarlığını çevreleyen duvarlar ile kapılarının bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Afet İşleri Genel Müdürlüğünden gelen yardım ile Gümerdiğin Mahallesindeki mezarlık girişinde bulunan cenaze namazı kılınan Musalla Taşının bulunduğu alan ile mezarlık iç yolu ve Cumhuriyet Camisi yoluna yaklaşık 1900 m² parke taş döşenmiştir. 

Gürpınar Mahallemizin mezarlık yolu Afet İşleri Genel Müdürlüğünden gelen 30.000.TL yardım ile 1200 m’lik parke taş ile kaplanmıştır.

Gümerdiğin Mahallesi Yemekhanesi:

Belediyemiz imkanları ile Gümerdiğin Mahallesinde bulunan yemekhane binasının bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

Umumi Tuvalet:

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan oto terminali sahası içerisine yaklaşık 17.000,00.TL. maliyetli, 3 bölmeli bayan, 3 bölmeli erkek olmak üzere toplam 6 bölmeli Tuvalet konteynırı konulmuş, su ve giderleri bağlanarak hizmete sunulmuştur. 

Fen İşleri Garaj Binası:

Belediye garajımızın araç parkının bir bölümü kapalı hale getirilmiş olup, yaklaşık 10 araçlık bölümünün de yapım çalışmaları devam etmektedir.

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile geceleri sıkıştırmalı çöp aracı ile gün aşırı alınma işi düzenli bir şekilde devam etmektedir. Karaören mahallemizde de çöpler poşet sistemi ile geceleri alınmaktadır.

Gümerdiğin, Gürpınar mahallerimizin çöpleri haftalık olarak alınmaktadır.

Karaören göletinin haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Halk Pazarı;

Halkımızın yöresel ürünleri sattığı halk pazarının bakımı yapıldı, standların üstlerindeki çadırlar kaldırıldı sac kaplanarak daha sağlam ve kullanışlı hale getirildi, elektrik tesisatı yenilendi, kapılar değiştirildi, genel bakım ve temizlikleri yapılmaktadır

Sanı Deresi Islahı 3. Etap Çalışmaları:

İlçemizde yapımını tamamladığımız sanı deresi ıslahının 1 ve 2. etabına ilaveten 3. etap olarak;

Sanı deresinin ilçemizin kuzey tarafından karakaya mevkiine kadar olan bölümünün de yapılaşma olduğundan, taşkın riski olduğu belirtilerek projesi hazırlanmış ve ıslahın devam etmesi Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğünden talep edilmiştir. Ayrıca 2. etap dere ıslahı bölümünde kalan Çankırı yolu ile Ada sokağın birleştiği dere geçişine araç yolu yapılması talep edilmiştir. Her iki talep için de yerinde teknik personeller tarafından yerinde inceleme yapılmış ve taleplerin uygun görüldüğü belirtilerek Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınmıştır.

İçme Su Depoları ve Klorlama Cihazları;

İlçemize Güldürcek barajından gelen suyun dağıtımının yapıldığı Gümerdiğin, Gürpınar ve Karaören mahallerindeki depolara 6 adet Otomatik Klor Dozlama Cihazı İller Bankasından hibe olarak alınarak otomatik klorlama sistemi kurulmuştur.

Ayrıca Şabanözü merkez depoları dahil tüm depolarda bakım ve yenileme çalışmaları yıl boyunca devam etmiştir.

Şabanözü Belediye Spor Kulübü ve Faaliyetleri;                                                                       

Şabanözü Belediye Spor kulübü aktif olarak Futbol dalında faaliyet göstermektedir.

Futbol Takımımız Çankırı Amatör küme 2014-2015 sezonunda iç saha maçlarını sentetik çim zeminli “Şabanözü Belediyesi M. Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamış, deplasman maçlarına da  belediyemiz otobüsleri ile gidilmiştir.

            Futbol takımımız Çankırı Amatör küme 2014-2015 sezonunda Play -Off  grubuna kalmış ve  4. ncü olarak maçlarını tamamlamıştır.

İstanbul  Feshane’de Çankırı Tanıtım Günleri;

            Çankırı Valiliği tarafından 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Feshane Uluslararası Fuar, Kongre ve Kültür Merkezinde 2.si düzenlenen Çankırı Tanıtım Günlerinde;  

            Çankırı’mızın İstanbul’da tanıtımın yapıldığı, Çankırı ve tüm ilçelerdeki kurum ve kuruluşların katıldığı Tanıtım Günlerinde, diğer stantlardan farklı olarak dizayn edilen ve geçmişin izlerini taşıyan Kaymakamlık, Belediyemiz, Rehabilitasyon Merkezi ve fabrikalarımız tarafından hazırlanan otantik standımızda, Organize Sanayi ve Patlayıcı Sanayi Bölgelerimizde kurulu bulunan fabrikalarda imal edilen mamuller, ilçemizde yetişen ürünlerin bulunduğu stantlar açılarak Şabanözü ilçesinin geniş çaplı tanıtımı yapılmıştır.         

            Ayrıca, ilçemiz Gürpınar Mahallesinde çıkarılan, saça canlılık veren, saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önleyen ve ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılan BAŞ KİLİ standımız büyük ilgi görmüştür.

  Şabanözü Dernekler Federasyonu;

Şabanözü ilçemiz ve köylerinde faaliyet gösteren dernekler Şabanözü Dernekler Federasyonu adı altında birleştiler ve 10 Kasım 2014 tarihinde Federasyon yetkilileri Belediyemize gelerek ziyarette bulundular. Bundan sonraki çalışmalar hakkında bilgi alış-verişinde bulunarak işbirliği güç birliği sağlanmıştır.

Ramazan Ayı Etkinlikleri;

Belediyemizce Ramazan ayı münasebetiyle personelimize İlçe Stadında iftar yemeği verilmiştir. İftar yemeğine Meclis üyelerimiz, personelimiz, eşleri ve çocukları katılmıştır.  

Kadir Gecesi ve kandil gecelerinde camilerimizde Belediyemizce personelimiz vasıtasıyla ikramlarda bulunulmuştur.

Ramazan ayı münasebetiyle Kaymakamlık, Belediyemiz ve Müftülük tarafından birlikte ramazan ayı boyunca ilçemizde iftar sofraları düzenlenmiş ve Belediyemizce de bir akşam iftar yemeği verilmiştir.

Endüstri Meslek Lisesi Binası;

Endüstri Meslek Lisesi olarak 2006 – 2007 öğretim yılından itibaren Belediyemize ait Yeni Mahalledeki binada geçici olarak eğitimine devam eden lise; 

Yeni Mahalle Taştepe mevkiinde 2012 yılında inşaatına TOKİ tarafından başlanılan ve yapımı 2014 yılında tamamlanan 16 derslikli 2 adet atölyesi olan yeni hizmet binalarında Çok Programlı Lise adı ile 2014-2015 eğitim-öğretim döneminin faaliyet başlamışlardır.

Boşaltılan Belediyemiz binası ise Çankırı Karatekin Üniversitesine, Üniversite açılması amacıyla önerilmiştir. 

Ana Okulu Binası:

 Anaokulu yapılması için arsa bağışı konusunda mal sahipleri ile belediyemizce toplantılar ve işlemleri yapılarak bağışlar sağlanan ve 2013 yılında Belediyemiz hissesi ile birlikte Çankırı İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilen, Sağlık Mahallesi 400 ada 11 parselde bulunan alanda Ernamaş A.Ş. tarafından yaptırılan anaokulu tamamlanmıştır.

Macide Anne Anaokulu ismiyle 14 Ekim 2014 tarihinde Çankırı Valisi Sayın Vahdettin ÖZCAN, Milletvekili Av.İdris ŞAHİN, bürokratlar ve hayırsever iş adamlarının da hazır bulunduğu geniş çaplı bir katılımla hizmete açılmıştır.

Şabanözü ATV Avrupa Kanalında;

Belediye Başkanı olarak şahsımla yapılan röportaj ile Şabanözü’nün tanıtımına yönelik olarak yapılan çekimler, 20 Aralık 2014 Cumartesi günü saat: 11.00 – 12.00 arası ATV Avrupa kanalında “Avrupa’da Vizyon” adlı programında yayınlanmıştır. 

İlçemizin tanıtımı amaçlı yapılan yayın sayesinde ilçe dışındaki hemşehrilerimizden memnuniyet verici olumlu tepkiler alınmıştır.   

Yaran;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan Yaren geleneğimizin devam edip yeni nesillere aktarılabilmesi için, Çarşı içerisindeki İş ve Konut Merkezindeki Belediyemize ait binada 2007 yılında yaren evi yapılmıştı.

Yaren evinin, bakım onarımı ve eksik olan malzemeleri belediyemizce tamamlanmış ve 2014  yılında Yaren Eratının hizmetine sunulmuştur.

2014-2015 kış sezonunda Yaren evinde ocaklar yakılmıştır.

Servis Araçlarına Güzergah Belgeleri;

İlçemizde faaliyet gösteren Servis şoförlerine Belediye Kanunu ve Şabanözü Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi – Dolmuş-Minibüs Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği gereği her yıl olduğu gibi yıl içerisinde güzergah belgeleri verilmiştir.

Gümerdiğin ve Gürpınar Beldelerinin Mahalle Olarak Bağlanması;

            6360 sayılı Kanun gereği  2011 yılı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan ve ilk mahalli idareler genel seçimlerinde tüzel kişilikleri sona erecek olan Gümerdiğin ve Gürpınar Beldeleri aldıkları Meclis kararları ile ilçemize Mahalle olma talebinde bulunmuşlar ve Şabanözü Belediye Meclisinin 07 Haziran 2013 tarih ve 16 numaralı kararı ile İlçemize Mahalle olmaları oybirliğiyle kabul edilmişti.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimleri sonrası her iki belde belediyesi kanun hükümleri gereği tüzel kişiliği sona ererek Belediyemizi bağlanmıştır. Personel, bütçe, araç-gereç, bina, taşınır- taşınmaz malların devir teslimi başta olmak üzere yasal her türlü işlemler yapılarak birleştirme işlemleri gerçekleşmiş, her iki beldede işlemler ve hizmetlerimiz mahallelerimiz olarak devam etmektedir.

Öğretmenler Günü Kutlamaları;

Belediye Başkanı olarak katıldığımız, Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçemiz Şehitler İlkokulunda 24 Kasım 2014 tarihinde yapılan kutlama programında, tüm öğretmenlerin tek tek Öğretmenler Gününü kutlayarak kendilerine kalem seti ve karanfil takdim edilerek öğretmelerin bu en anlamlı günlerinde yanlarında olunmuştur.

Belediye Logolu Tuz Lambası;

Belediye Meclis üyelerimize ve Belediye çalışanlarımıza yılbaşı münasebetiyle Belediyemiz logolu tuz gece lambaları hediye edilerek, Belediye emekçilerinin yeni yılları kutlanmıştır. 

Doğalgaz;

Sanayimize paralel olarak ilçemizin daha da gelişip, büyümesi için en önemli ihtiyacımızın başında doğalgaz gelmektedir. Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi bölgesi dışında kalan fabrikalar ve konutlarda kullanılmak üzere doğalgaza ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu amaçla, 2014 yılında güzergah ve yer tespiti çalışmaları yapmak üzere Botaş yetkilileri ilçemize gelerek, Belediyemiz koordinasyonunda gerekli tespit ve çalışmalarda bulunmuşlardır.

İlçemize doğalgaz getirebilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Servis:

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait üç otobüsle Sağlık – Yeni – Mahmudiye ve Cumhuriyet  Mahallelerde rink yaparak okullara servis devam etmektedir.

 Yerel Pazar olan Pazartesi günleri Karaören, Gümerdiğin Mahallemize servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, futbol takımımızın deplasman maçlarına götürülmesi, okullarımızdaki öğrencilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerinde götürülmesi işleri yapılmaktadır.

Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri:

Web Sitesi;

            www.sabanozu.bel.tr adresli 2005 yılında yayın hayatına başlayan ve Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, hızlı ve doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla haberlerin yayınlandığı web sitemiz yayın hayatına devam etmektedir.

İlçemizi ve Belediyemizi ilgilendiren haberler, duyurular, ölenler, evlenenler gibi haber ve bilgiler sitemize düzenli olarak girilmekte, fotoğraflarla desteklenmekte ve güncellenmektedir. Bu sayede Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımı yapılmakta, ilçemiz hakkında güzel bir arşiv oluşmaktadır.

Tek Nokta Kontrollü Bilgisayar Sistemi;

Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı destekli sistem ile çalışmaktadır. Sisteme bağlı olarak paket programlar güvenli bir ortak kullanımla çalışılmaktadır.

Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz ve programlarımız sürekli güncellenmektedir.

E-Belediye sistemi;

Belediye hizmetlerinin daha çağdaş ve hızlı verilmesi amacıyla Belediyemizce E-Belediye sistemine geçme çalışmaları 2014 yılında tamamlanarak yeni yıl itibariyle uygulamasına geçildi.

09 Ocak 2015 tarihi itibariyle yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin resmi web sitesi olan www.sabanozu.bel.tr adresine girerek 7 gün 24 saat belediyemize gelmeden internet ortamında Su, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), Emlak Vergisi vb. borçlarını sorgulayarak kredi kartları ile ödeme yapabilmektedirler.  

Led’li Grafik Ekran;

Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, daha hızlı ve daha doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla gece – gündüz hizmet sunması için ilçemizin çarşı meydanındaki Belediye çay parkı girişine yaptırılan Led’li grafik ekranlı kayan yazı panosu güncel olarak kullanılmaktadır. 

İlan Hizmetleri:

Gümerdiğin ve Gürpınar Beldelerinin ilçemize mahalle olarak bağlanmaları sonrası cihazlar değiştirilmiş, merkezle bağlantılı sistem kurularak Karaören mahallemiz de dahil anons sistemlerinin tek merkezden yapılması sağlanmıştır.

Belediyemizce tek merkezden anons yapan cihazımız ile yıl boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılarak aktif olarak kullanılmaktadır.

İlçemizde Levhalama işleri;

Belediyemize Mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin ve Gürpınar Beldelerindeki hizmet binaları ve diğer tesislerdeki tabelalar ile ilçe merkezinde Belediyemiz hizmet binası ve diğer tesislerdeki tabelalar değiştirilmiş ve yenilenmiştir.

Birlik Üyeliklerimiz;

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği;Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

2014 yılında mahallemiz olarak Şabanözü’ne bağlanan Gürpınar ve Gümerdiğin belediyelerinin tüzel kişilikleri bittiğinden Birlik Meclisince yönetmelik değişikliği yapılarak birlik üyelikleri düşürülmüştür.

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği(ÇANÇEVBİR);Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliğine üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

            2014 yılında Birlikçe çöp toplama alanımıza çöp döküm rampası yapılmıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB);Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olup, toplantı, seminer ve faaliyetlerine katılınmaktadır. 

 Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB);İşbirliğine dayalı bir dostluk ve yardımlaşma ortamı içinde, kazanç paylaşma amacı dışında ve üye ülkelerinin kanunları ile yasaklanmamış olmak kaydıyla ekonomik ve teknik alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak maksadıyla kurulan Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetimiz devam etmektedir. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA);TR82 bölgesi olarak Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına  üyeliğimiz devam etmekte olup, toplantılara, il ve ilçe çalıştaylarına katılmaktayız.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

Resmi toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarına, ilçemizi ilgilendiren gerek ilçe içinde gerek ilçe dışında düzenlenen programların organizasyonuna yardımcı olunmakta ve etkinliklere/programlara katılım sağlanmaktadır. 

* Askere giden gençlere yer tahsis edilerek, her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.

* Dini bayramlarda belediye çay parkında veya belediye yaren evinde belediye personeli tarafından ikramların yapıldığı, bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.

* Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ile diğer ihtiyaçlar karşılanmakta ve katılım sağlanmaktadır. 

* İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze ve defin işleri belediyemizce yapılmaktadır.

* Belediyemiz Yaran Evinde yakılan ocaklara katılınmakta ve dışarıdan davet ettiğimiz misafirlerimize ilçemiz tanıtımı yapılmaktadır.

* Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile yerel günler, Okullarda öğrencilerin gezi programları, STK’ların faaliyetleri gibi sosyal-kültürel, sportif etkinlikler ve hizmetlere Belediyemizce katılım ve destek sağlanmaktadır.  

Bu hizmet ve etkinlikler 2014 yılında da yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

 ÖDENEKYAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri1.537.506,001.306.356,49
Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri275.403,00241.027,67
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri2.842.540,502.278.945,97
Cari Transferler145.154,0041.891,44
Sermaye Giderleri2.028.510,001.679.879,08

2014 mali yılı tahmini bütçesi, 7.000.000.00 TL. iken, gerçekleşen kesin hesaba göre gelir bütçemiz 5.333.514,67.TL ve gider bütçemiz 5.574.309,06 TL. olmuş ve;

I Genel Bilgiler C. İdareye ilişkin bilgiler bölümünde gösterildiği gibi 2 hizmet binası, 41 araç ve Başkanla birlikte 44 kişi (yıl içerisinde kısmi çalışan TYP çalışanları hariç) ile gösterilen performans sonucu bütçemizde öngörülen yatırım ve harcamalar başarı ile yürütülerek verimli bir yıl geçirilmiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2014 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

Bu denetleme sonuçlarında da görüldüğü gibi Belediyemiz de mevzuatta uygun olarak ve yapılması gereken tüm işler en ekonomik ve rantabl şekilde zamanı geciktirilmeden yerine getirilmiş ve Birimlerimizce 2014 mali yılı içinde başarılı bir performans gerçekleştirilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemiz yasaların izin verdiği ölçüde açık ve şeffaf olmaya gayret göstermekte olup, dilekçe ile bilgi isteyen vatandaşlarımıza bilgi edinme kanunu çerçevesinde gerekli bilgiler verilmektedir.

5- Diğer Hususlar

Tüm mali ve teknik imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmekte olup, fiziki yapılaşma, gelişen ve sürekli büyüyen sanayisi ile il bazında ve çevremizde modern, model olan ve prestij sahibi bir Belediye olarak gösterilmekteyiz.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

* Belediye Meclisinin her ay, Belediye Encümenimizin her hafta toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik kararların çabuk ve etkin bir şekilde alınması,

*   Kamu kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde olunması,

*  Belediye hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması

*  Bilgi birikimli ve deneyimli kadrolarla çalışılıyor olması.

*  Ödemelerin zamanında yapılması

*  Şeffaf bir yönetim sergilenerek kamu, özel sektör temsilcileri ve halkla her an görüşülmesi

*  Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi dışındaki fabrikaların olması

*  Halkın işsizlik sorununun bulunmaması

* İlçemizin sürekli gelişmesi, modern bina ve tesislerin yapılması, görünümünün güzelleşmesi

B- Zayıflıklar

* Mevzuatın çok hızlı bir şekilde değişmesi

* Doğalgazın bulunmaması

* Üniversite bulunmaması

* Çevre bilincinin yetersizliği

* Belediye gelir kaynaklarının kanunla verilen görev ve yetki oranında arttırılmaması

* Sosyal tesislerimizin yetersizliği

* Hizmet alanının genişliği

C- Değerlendirme

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle, zayıf noktalarını kapatarak İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmeye gayret sarf edecektir.

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

Belediyemiz bütçesi imkânları dâhilinde ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımların etkin ve verimli kullanılması için halkın ihtiyaçlarına ve ilçemizin şartlarına uygun planlar yapılmaya devam edilmesi,

Herkesle istişare halinde, barışçıl, şeffaf,  itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunmasıdır.

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, Mart ayı içerisinde rapor hazırlanmış ve Belediye Meclisimize sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait Şabanözü Belediyesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  20 Mart 2014

                                                                                                              Mustafa KARAKAYA

Şabanözü Belediye Başkanı

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                                    Şabanözü Belediye Başkanlığı     20.03.2015

                                                                                                  Mustafa KARAKAYA

                                                                                                         Şabanözü Belediye Başkanı                                                                                                                    

Ek-2Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     24.02.2015

                                                                                              Mehmet YALÇIN

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                              Yazı  İşleri Müdürü                                                                                                               

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     24.02.2015

                                                                                             İsmail KOYUNCU

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                                 Zabıta Amir V.  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     24.02.2015

                                                                                              H.Şemsi UYSAL

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                              Fen İşleri Müdürü                                                                                                        

 Ek:3- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.        

                                                          Şabanözü Belediye Başkanlığı     24.02.2015

                                                                                                Ramazan ARIK

                                                                                                         Şabanözü Belediyesi

                                                                                          Mali Hizmetler Müdür V.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.