Emlak Vergisi

Emlak Vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür bir taşınmazı olan her yurttaş, Emlak Vergisi vermekle yükümlüdür.

Emlak vergisi bina, arsa ve arazi vergisi olmak üzere üç kısımdan oluşur. Emlak vergisinin mükellefi bina, arsa ve arazinin sahibi, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa sahibi gibi tasarruf edenlerdir.

Emlak Vergi Oranları :

=>Konutlar için emlak vergisi oranı binde iki.
=>İşyeri ve diğerleri için emlak vergisi oranı binde dört.
=>Arsalar için emlak vergisi oranı binde altı.
=>Araziler için emlak vergisi oranı binde iki.

Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin vergi değerinin 1/4ü , inşalarının bitim tarihini takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

Arazilerin vergi değerinin 250.000.000.-TLsi vergiden müstesnadır.

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2′ yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2004 yılı için sıfıra indirilmiştir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2′ yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde vergi indiriminden yararlanmaları için Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden temin edebilecekleri formları doldurarak vermeleri gerekmektedir.

Hiçbir geliri olmadığını beyan eden mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair alacakları belgeleri, Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden temin edebilecekleri formlara ekleyerek vermeleri gerekmektedir.

Binaların emlak vergisine esas asgari m2 değeri her yıl Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müşterek olarak tespit edilir.

Arsa ve arazilerin asgari beyan değeri ise 4 yıllık dönemlerde Vergi Usul Kanununa göre oluşturulan takdir komisyonlarınca tespit edilir.

Yeni biten binalarla yeni oluşan arsa veya yeni edinilen gayrimenkullerin bildirimleri, bittiği veya tapusunun alındığı yıl içinde, yıl sonuna denk geliyorsa üç ay içerisinde verilir.

Emlak vergisine esas Yeni beyanların değerleri bildirimin verildiği yılın rayiçlerine göre hesaplanır.

Önceden verilen beyanların takip eden yıllardaki değerleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.

Emlak vergisi;
Birinci taksiti ; Mart – Nisan – Mayıs aylarında,
İkinci taksiti ; Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef; geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme zammı ödemek zorundadır. 2/1/2004 tarihinden itibaren geçerli aylık gecikme zammı/faizi % 4dür ve günlük olarak uygulanmaktadır.

Emlak vergisi bildirimi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi vergi numarası ve bina-arsa-arazi bildirimi ile Belediye Gelir Müdürlüğü emlak servisine başvurmalıdır.

Emlak Vergisi ödeyecek kişilerin; ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gereklidir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.

Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi, ayrı ayrı form ve bildirim doldurmak zorundadırlar.

İndirimli Ödeme:
Başvuru sahibi emekli/dul/yetim – gazi – şehit dul/ yetim ya da hiçbir geliri olmayan bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu sadece oturma amacıyla kullanıyorsa; Emlak Vergisi Kanununun 8.maddesine göre, Emlak Vergisini indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için, ilgili formu doldurması ve istenilen belgeleri eklemesi gerekmektedir.

Süresinde Ödemeyenler:
Emlak Vergisi’ni süresinde ödeyemeyenler, Vergi Usul Kanununun 376.maddesine göre, vergilerini ödemek için bir dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Emlak Devirlerinde:
Emlakın devri söz konusu olduğunda, sizden, emlakın vergi borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlakınızın vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile isteyebilirsiniz.

Ayrıca, sattığınız daire/işyeri/arsa yada arazinizin emlak beyanının üzerinizden düşürülmesi için ilgili belediyenize dilekçe vermeniz gerekmektedir. 

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Duyuru!

Üniversitemiz senatosunun 27.07.2022 tarih ve 6857079/13-1 sayılı kararı ile; Üniversitemiz Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Çevre Sağlığı ve Laborant ve Veteriner Sağlık programlarına 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimizin egitimlerine Çankırı Karatekin Üniversitesi Şabanözü Kampüsünde devam etmesine karar verilmiştir.

Başkanın Mesajı

Değerli Hemşehrilerim; Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve teveccühleriyle, adaylık süreci ile başlayan ve halkımızın takdiri ile devam ettirdiğimiz Belediye Başkanlık görevimizi ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz. Şabanözü'nde doğup büyüyen, eğitim hayatını tamamlayan Şabanözü'nün bir evladı olarak halkımızla birlikte bu ilçenin geleceğini inşa etmek benim için büyük bir onurdur. Belediyecilikte hizmet devamlılığı esastır. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemizin alt ve üst yapısıyla ilgili geniş perspektifte işlerimize başladık. Belediyecilikte örnek gösterilen bir hizmet anlayışını sergilemeye özen gösteriyoruz. İlçemizin kaynaklarını doğru zamanda doğru yerde kullanmak için ilk günkü heyecanımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süre zarfında da halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz.İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliğini içinde bulunduğumuz teknolojiyle modern projelere uyarlıyoruz. Belediye Başkanlığı görevi bir bayrak yarışıdır. Bize verilen görev süresinde halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışarak el birliğiyle Şabanözü'müzü daha güzel yerlere taşıyacağız. Saygı, sevgi ve hürmetlerimle....

Faik Özcan

Belediye Başkanı