Hurda Karşılığı Yıkımı Yapılacak Eski İlçe Devlet Hastanesinin İhale İlanı

Yeni Mah. F.Görgülü Cad. No: 76 adresinde 278 ada 14 parselde bulunan 6.700,00 m² toplam kullanım alanına sahip Şabanözü eski ilçe devlet hastanesi binasının hurda malzeme karşılığı yıkım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 15.00’ de Belediye toplantı salonunda Encümence yapılacaktır.  

 1. Muhammen Bedel; 

Hurda Karşılığı Yıkımı Yapılacak Eski İlçe Devlet Hastanesinin; 

S.No.  Mahalle  Ada   Parsel     Muhammen Bedeli (TL) 

(KDV Hariç) 

Geçici Teminat (TL)  Ek Teminat 

(TL) 

İhale Türü 
1  Yeni  278  14  6.700,00 m²  402.000,00  12.060,00  56.280,00  Açık 

 

 1. İhale şartnamesi 3.000,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.        
 1. Yüklenici tebliğden itibaren 15 gün içerisinde; ihale bedelini, ihaleyle ilgili ve yükleniciye ait vergi, resim, harç, KDV, damga vergisi ve diğer giderleri, ihale bedeli üzerinden % 6 kesin teminatını ve %14 ek kesin teminatını yatırmak ve sözleşme yapmak zorundadır. 

4-  İsteklilerden istenilen belgeler:  

 1. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu, 
 1. Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz,  
 1. İhale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair makbuz, 
 1. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ve tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazılmış şartname, 
 1. Yer Görüldü belgesi, (Şabanözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.) 
 1. Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
 1. Şabanözü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur yazısı (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)                                            
 1. Gerçek kişiler için kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odası Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküsü, 
 1. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname ile imza sirküleri,  
 1. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliklerin her birinin (h) ve (i) maddelerindeki belgeler,  
 1. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,  
 1. Muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili iş bitirme belgesi veya iş deneyim belgesi yerine geçecek olan 2020 yılı veya daha öncesine ait İnşaat Mühendisliği Diploması (benzer iş için BIII grubu iş bitirme belgesi geçerli olacaktır).  
 1. İhale konusu iş için makine ve ekipman olarak kendi malı veya kiralık araç ve iş makinelerini temin edeceğine dair taahhütname; 

1 Adet yüksek erişimli ekskavatör (yıkım makaslı) – 1 Adet Kazıcı-Yükleyici   

1 Adet arazöz – 2 Adet kamyon (en az 8 tonluk) 

5- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

      7- İhaleye teklif verecekler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte idari ve teknik şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 30.03.2022 Çarşamba günü ihale saati olan 15.00’e kadar Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

 

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.