KAT KARŞILIĞI BİNA YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şabanözü Belediye Başkanlığından:  

Madde 1- İhale Konusu: Aşağıda bilgileri verilen bir adet işin, kat karşılığı bina yapım ihalesidir. 

Sıra No  Mevkii  Ada / Parsel  Arsa Alanı (m²)  İmar Durumu  Muhammen Bedel (TL)  Geçici Teminat (TL) 

(%3) 

İhale Tarihi – Saati 
1  Cumhuriyet Mahallesi  210/26  1.578,14  Bitişik Nizam  

5 Kat 

21.672.180,00  650.166,00  12.04.2022 – 11:00 

 

Madde 2-İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı bina (işyeri/konut) yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Şabanözü Belediyesi Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 12.04.2022 Salı günü ihale saati olan 11:00’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütütlü olarak posta ile Yazı İşleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3-İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. 

Madde 4-İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Yazı İşleri Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisin de ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş için ihale şartname bedeli 500,00-TL (BeşYüzTürkLirası) olup, Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu şartname bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5-İhalenin muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve esasları:Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar Belediyemiz hesabına yatırılabilir ya da Banka teminat mektubu verilebilir.  

Madde 6-Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan bağımsız bölümlerin, tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır. 

Madde 7 – İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:  

 1. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu,  
 1. İhale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair makbuz, 
 1. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ve tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazılmış şartnameler, 
 1. Yer Görüldü belgesi, (Şabanözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.) 
 1. Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
 1. Şabanözü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur yazısı (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)                                            
 1. Gerçek kişiler için kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odası Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküsü, 
 1. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname ile imza sirküleri,  
 1. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliklerin her birinin (g) ve (h) maddelerindeki belgeler,  
 1. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,  
 1. Muhammen bedelin %20 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibari ile geçerli olan 3B sınıfı üst yapılar son on yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait veya istekli adına özel veya kamu bina inşaatı işi ile ilgili olarak Belediye İmar Müdürlüğünden veya ilgili kurumdan alınmış İş Bitirme belgesi (tutanağı) sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 
 1. F1 sınıfı ve üstü YAMBİS numarasına sahip müteahhitler ihaleye katılabilecektir. 

 

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı bina yapım ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.