ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI

 

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İLANI

 

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Yeni Mahallede bulunan 2 adet tam parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

 

 • İhale 22 Kasım 2022 Salı günü saat 11.00’de Belediye Encümen salonunda Encümence yapılacaktır.

 

 • Satışı yapılacak arsaların;
S.No. Mahallesi Niteliği Ada Parsel Yüzölçüm Hisse Miktarı Tahmini Satış Bedeli (TL)

(KDV dahil)

Geçici Teminat (TL) İhale Türü
1 Yeni Arsa 407 57 235,23  Tam 420.000,00 12.600,00 Açık
2 Yeni Arsa 407 58 235,04   Tam 460.000,00 13.800,00

 

 • İhale şartnamesi 500,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
 • Yukarıda listede belirtilen Yeni Mahallede bulunan arsa bedellerinin % 30’unun onaylanan ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde, kalanı 30.12.2022 tarihine kadar ödenecektir.

6-  İsteklilerden istenilen belgeler:

 1. a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
 3. c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

 1. d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
 2. e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 3. f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
 4. g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

 

 • Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

9- İhaleye katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 22.11.2022 Salı günü ihale saati olan 11.00’e kadar Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

 

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.