ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Yeni Mahallede bulunan 4 adet tam parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

İhale 31 Ekim 2023 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümen salonunda Encümence yapılacaktır.

Satışı yapılacak arsaların;

S.No.
Mahallesi
Niteliği
Ada
Parsel
Yüzölçüm
Hisse Miktarı
Tahmini Satış Bedeli (TL)
(KDV dahil)
Geçici Teminat (TL)
İhale Türü

1
Yeni
Arsa
407
53
236,97
Tam
1.070.000,00
32.100,00
Açık

2
Yeni
Arsa
407
54
236,94
Tam
1.070.000,00
32.100,00

3
Yeni
Arsa
407
55
239,94
Tam
1.080.000,00
32.400,00

4
Yeni
Arsa
407
56
233,57
Tam
1.060.000,00
31.800,00

 

İhale şartnamesi 500,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
Yukarıda listede belirtilen Yeni Mahallede bulunan arsa bedellerinin tamamı 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödenecektir.
6- İsteklilerden istenilen belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
ğ) Yer Görüldü Belgesi
h) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
9- İhaleye katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 31 Ekim 2023 Salı günü saat: 14.30’a kadar Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.