ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Gürpınar Mahallesinde bulunan 3 adet tam parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır. 
  2. İhale 21 Haziran 2022 Salı günü saat 11.00’de Belediye Encümen salonunda Encümence yapılacaktır. 
  3. Satışı yapılacak arsaların; 
S.No.  Mahallesi  Niteliği  Ada  Parsel  Yüzölçüm  Hisse Miktarı  Tahmini Satış Bedeli (TL)  Geçici Teminat (TL) 
1  Gürpınar  Arsa  1288  1  1.158,77  Tam  168.334,51  5.050,03 
2  Gürpınar  Arsa  1288  9  708,43  Tam  102.913,62  3.087,40 
3  Gürpınar  Arsa  1288  11  700,54  Tam  101.767,44  3.053,02 

    4- İhale şartnamesi 200,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur. 

     5- İsteklilerden istenilen belgeler:  

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

 ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

     6- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

     8- İhaleye katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 21.06.2022 Salı günü ihale saati olan 11.00’e kadar Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.