ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNA ve ARSASI SATIŞ İLANI

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİNA ve ARSASI SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Gürpınar Mahallesinde bulunan 1 adet bina ve arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

İhale 12 Eylül 2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen salonunda Encümence yapılacaktır.

Satışı yapılacak arsanın;
S.No.
Mahallesi
Niteliği
Ada
Parsel
Yüzölçüm
Hisse Miktarı
Tahmini Satış Bedeli (TL)
(KDV dahil)
Geçici Teminat (TL)
İhale Türü

1
Gürpınar
Bina ve Arsası
986
1
328,67
Tam
70.000,00
2.100,00
Açık

İhale şartnamesi 100,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
Yukarıda listede belirtilen Gürpınar Mahallesinde bulunan bina ve arsasının bedelinin % 30’unun onaylanan ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde, kalanı Ekim ve Kasım aylarında (ödemeler ay içerisinde) iki taksitte ödenecektir.
İsteklilerden istenilen belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
ğ) Yer Görüldü Belgesi,
h) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
9- İhaleye katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.