ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ SATIŞ İLANI

 

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İŞYERİ SATIŞ İLANI 

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 212 ada 4 nolu parseldeki 21/5 nolu bir adet işyeri 2886 sayılı D.İ.K.’nun  45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır. 

İhale 13 Eylül 2022 Salı günü saat 11.00’de Belediye Encümen salonunda Encümence yapılacaktır. 

 

Satılacak İşyerinin; 

 

S.No.  Mahalle  Ada   Parsel   Kapı      

  No. 

Bağımsız Bölüm No.    Arsa Payı  Niteliği  Tahmini Satış Bedeli 

(KDV Dahil) 

Geçici Teminat (TL)  İhale Türü 
1  Cumhuriyet  212  4  21/5  5  40,00  4060/ 

57042 

Dükkan 

 

971.000,00  29.130,00  Açık 

 

İhale şartnamesi 250,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur. 

Yukarıda listede belirtilen Cumhuriyet Mahallesinde bulunan işyeri bedelinin  % 30 unun ihale onay tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde, kalanı ihale onay tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödenecektir. 

6-  İsteklilerden istenilen belgeler 

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden 

     veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi, 

          ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin   

             olduğu yıla ait olacak) 

d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli   

               vekaletname ile imza sirküsü, 

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat  

             mektubu, 

         ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur  

             belgesi. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

 

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 13.09.2022 Salı günü ihale saati olan 11.00’e kadar Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 212 ada 4 nolu parseldeki 21/5 nolu bir adet işyeri 2886 sayılı D.İ.K.’nun  45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.  

İhale 13 Eylül 2021 Salı günü saat 11.00’ de Belediye toplantı salonunda Encümence yapılacaktır. 

İhaleye ait şartname ve bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir,   İlgililere duyurulur.   

    

 

 

                                                                             ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.