ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İŞYERİ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 212 ada 4 nolu parseldeki 21/9 nolu asma katlı bir adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 15 Mart 2022 Salı günü saat 11.00’ de Belediye toplantı salonunda Encümence yapılacaktır.

 • Muhammen Bedel;

 Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanında Bulunan Satışı Yapılacak İşyerinin;

S.No. Mahalle Ada Parsel Kapı    

  No.

Bağımsız Bölüm No. Arsa Payı Niteliği Tahmini Satış Bedeli

(KDV Dahil)

Geçici Teminat (TL) İhale Türü
1 Cumhuriyet 212 4 21/9 9 240,00 24360/

57042

Dükkan

Asma Katlı

3.481.000,00 104.430,00 Kapalı

 

 • İhale şartnamesi 100,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
 • Yukarıda listede belirtilen Cumhuriyet Mahallesinde bulunan işyeri bedelinin % 30 unun ihale onay tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde, kalanı ihale onay tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödenecektir.

4-  İsteklilerden istenilen belgeler:

 1. a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. b) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
 3. c) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

ç) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

 1. d) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
 2. e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
 3. f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 4. g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

 1. h) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

5- İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 -Teklifler, en geç 15 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’ a kadar Şabanözü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Duyuru!

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Başkanın Mesajı

Değerli Hemşehrilerim; Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve teveccühleriyle, adaylık süreci ile başlayan ve halkımızın takdiri ile devam ettirdiğimiz Belediye Başkanlık görevimizi ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz. Şabanözü'nde doğup büyüyen, eğitim hayatını tamamlayan Şabanözü'nün bir evladı olarak halkımızla birlikte bu ilçenin geleceğini inşa etmek benim için büyük bir onurdur. Belediyecilikte hizmet devamlılığı esastır. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemizin alt ve üst yapısıyla ilgili geniş perspektifte işlerimize başladık. Belediyecilikte örnek gösterilen bir hizmet anlayışını sergilemeye özen gösteriyoruz. İlçemizin kaynaklarını doğru zamanda doğru yerde kullanmak için ilk günkü heyecanımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süre zarfında da halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz.İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliğini içinde bulunduğumuz teknolojiyle modern projelere uyarlıyoruz. Belediye Başkanlığı görevi bir bayrak yarışıdır. Bize verilen görev süresinde halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışarak el birliğiyle Şabanözü'müzü daha güzel yerlere taşıyacağız. Saygı, sevgi ve hürmetlerimle....

Faik Özcan

Belediye Başkanı