ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İŞYERLERİ SATIŞ İLANI

ŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İŞYERLERİ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanında bulunan 2 adet işyeri 2886 sayılı D.İ.K.’nun  45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır.
İhale 28 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen salonunda Encümence yapılacaktır.
Satılacak İşyerlerinin;
S.No. Mahalle Ada Parsel Kapı
  No. Bağımsız Bölüm No. M² Arsa Payı Niteliği Tahmini Satış Bedeli
(KDV Dahil) Geçici Teminat (TL) İhale Türü
1 Cumhuriyet 212 4 21/3 3 40,00 4060/
57042 Dükkan
2.950.000,0088.500,00
2 Cumhuriyet 212 4 21/4 4 40,00 4060/
57042 Dükkan
2.950.000,0088.500,00
İhale şartnamesi 250,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
Yukarıda listede belirtilen Cumhuriyet Mahallesinde bulunan işyerleri bedelinin  % 30 unun ihale onay tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, kalanı ihale onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ödenecektir.
6-  İsteklilerden istenilen belgeler:
          a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden
     veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
          c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
          ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin
             olduğu yıla ait olacak)
          d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli
               vekaletname ile imza sirküsü,
         e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
         f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
         g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat
             mektubu,
         ğ) Yer Görüldü Belgesi
    h) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur
             belgesi. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 28.11.2023 Salı günü ihale saati olan 13.30’a kadar Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.