SEYİR TERASI KİRA İHALESİ İLANI

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİNE AİT YENİ MAHALLEDE BULUNAN
SEYİR TERASI KİRA İHALESİ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Yeni Mahalle Müsellim Cad. No: 71/B-1 adresinde bulunan Seyir Terası içerisindeki Çay Ocağı – Kantin ve Kafeterya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.gereğince açık artırma suretiyle ihale ile kiraya verilecektir.

İhale 12 Eylül 2023 Salı günü saat 11.00’de Belediye Encümen salonunda Encümence yapılacaktır.

Kiraya verilecek işyerinin;

S.No.
Mahallesi
Kapı No
Kira Süresi
Tahmini Kira Bedeli (TL)
(KDV dahil)
Geçici Teminat (TL)
İhale Türü

1
Yeni
71/B-1
3 (üç) Yıl
1.000,00
3.600,00
Açık

İhale şartnamesi 100,00.TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedelini yatırması zorunludur.

Yukarıda listede belirtilen işyeri ihalesinde oluşacak kira bedeli üzerinden üç yıllık toplam kira tutarının %6’sı oranında Kesin teminat ve 3 (üç) aylık kira tutarında depozito bedeli yatırılacak veya teminat mektubu verilecek ve noterden onaylı sözleşme / kira kontratı imzalanacaktır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
ğ) Yer Görüldü Belgesi,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

9- İhaleye katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte kira şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 12.09.2023 Salı günü ihale saati olan 10.30’a kadar Şabanözü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.