2012 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

Belediyemiz yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu bağlamda yıllar önce ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için yapılan çalışmalarımız neticesinde emin adımlarla hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Bugün Şabanözü’nün gözle görülür bir değişim sürecine girdiği, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir.

Yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla Şabanözü’nü Çankırı’nın sürekli büyüyen tek ilçesi konumuna gelmesinde fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarım ve Meclis üyelerime teşekkür eder, bize sürekli desteğini sağlayan Şabanözü halkına da sevgi ve saygılarımı sunarım.

5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasanın 41 nci maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur. Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan Belediyemizin 2012 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER :

I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON VE VİZYON

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

3- Mali denetim sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

I. GENEL BİLGİLER

A – MİSYON, VİZYON,

A-1 Misyon

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

A-2 Vizyon

Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

B- Yetki-Görev ve Sorumluluklar;

       Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı

Şabanözü Belediyesi çarşı merkezinde 1 hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan garaj binasında hizmet vermektedir.

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU
 KAMYONKAMYONETİTFAİYEGRAYDERKEPÇESİLİNDİRÇÖP KAMYONUCENAZE ARACIYÜKLEYİCİTRAKTÖROTOBÜSBİNEK OTOSUPANELVANTOPLAM
342111211233125
BAŞKAN

2- Örgüt Yapısı

BAŞKANYARDIMCISI
     YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA AMİRLİĞİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu
Malzeme CinsiMiktarı
Bilgisayar16
Server1
Yazıcı ve Tarayıcı9
Projeksiyon1
Fotokopi Makinesi1
Fotoğraf Makinesi2
Kamera1
Ledli Grafik Ekran1
Telsiz3
Anons Telsizi1
Telefon Hattı13
Faks1
Anons Cihazı30
Anons Sistemi1

4- İnsan Kaynakları

ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU  ( 2012 YILI SONU İTİBARİYLE)
       
BAŞKAN YARDIMCISIDEVLET MEMURUSÖZLEŞMELİ PERSONELSÜREKLİ İŞÇİDİĞERTOPLAM
HİZMET ALIMITYÇP
11666121556

5- Sunulan Hizmetler

Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlçe Tanıtımı; Kültür ve Sanat, Turizm; İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı; Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık; Zabıta, İtfaiye, Kurtarma; Defin ve Mezarlıklar; Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar; Gençlik ve Spor; Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi Hizmetleri verilmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre Başkan Yardımcısı ve 4 birim amiri tarafından yönetilmektedir.

Ayrıca Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonunca tahsilat ve iç denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda konusu suç teşkil edecek herhangi bir işleme rastlanılmamıştır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER             

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri

Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak, önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

GİDER :

KODUAÇIKLAMABÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Personel Giderleri1.089.627,00946.769,43
02Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri201.617,00163.118,90
03Mal Ve Hizmet Alım Giderleri2.008.183,401.602.659,61
05Cari Transferler271.342,3230.951,22
06Sermaye Giderleri689.300,00198.557,50
09Yedek Ödenekler39.930,280 “
  TOPLAM:4.300.000,002.942.056.66

GELİR :

KODUGELİRİN TÜRÜBÜTÇEGERÇEKLEŞEN
01Vergi Gelirleri629.950,00 “382.765,74
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri778.600,001.136.881,95
04Alınan Bağış ve Yardımlar416.200,00323.391,91
05Diğer Gelirler2.142.150,001.754.186,76
 TOPLAM:4.300.000,003.597.226,36

2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

* 2012 Yılı Gelir Bütçesi

2012 YILI BÜTÇE GELİRİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2010 Yılı2011 Yılı2012 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI2.995.957,783.249.019,753.597.226,36 
80001   Vergi Gelirleri370.701,22415.754,60382.765,74 
8000102  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler87.519,03104.766,58125.583,82 
800010209 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler87.519,03104.766,58125.583,82 
80001020951Bina Vergisi43.915,7654.005,4173.371,42 
80001020952Arsa Vergisi12.466,2517.700,8115.420,29 
80001020953Arazi Vergisi3.881,243.774,983.893,53 
80001020954Çevre Temizlik Vergisi27.255,7829.285,3832.898,58 
8000103  Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri85.677,9576.926,6385.125,74 
800010302 Özel Tüketim Vergisi68.694,3854.582,5258.602,03 
80001030251Haberleşme Vergisi6.630,123.723,903.336,41 
80001030252Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi62.064,2650.858,6255.265,62 
800010309 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri16.983,5722.344,1126.523,71 
80001030952Yangın Sigortası Vergisi2.754,933.971,783.528,06 
80001030953İlan ve Reklam Vergisi14.228,6418.372,3322.995,65 
8000106  Harçlar197.504,24234.061,39172.056,18 
800010609 Diğer Harçlar197.504,24234.061,39172.056,18 
80001060951Bina İnşaat Harcı98.481,9294.649,5567.386,15 
80001060952Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı570,000,000,00 
80001060953İşgal Harcı40.580,0039.772,0036.993,00 
80001060954İşyeri Açma İzni Harcı3.319,0013.245,0026.491,00 
80001060956Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı410,000,00520,00 
80001060957Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı0,00390,000,00 
80001060958Tellallık Harcı79,00232,50108,00 
80001060960Yapı Kullanma İzni Harcı3.186,136.603,322.722,67 
80001060999Diğer Harçlar50.878,1979.169,0237.835,36 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri704.176,15696.499,111.136.881,95 
8000301  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri549.745,44471.301,83875.836,62 
800030101 Mal Satış Gelirleri230.728,53148.357,39466.189,73 
80003010101Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri21.703,1815.660,0013.044,95 
80003010199Diğer Mal Satış Gelirleri209.025,35132.697,39453.144,78 
800030102 Hizmet Gelirleri319.016,91322.944,44409.646,89 
80003010240Otopark İşletmesi Gelirleri50,000,000,00 
80003010258Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler249.898,67268.308,94350.947,37 
80003010259Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler8.329,338.198,1916.913,75 
80003010260Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler2.650,001.485,002.258,38 
80003010299Diğer hizmet gelirleri58.088,9144.952,3139.527,39 
8000306  Kira Gelirleri153.429,96220.166,31260.462,08 
800030601 Taşınmaz Kiraları153.429,96220.166,31260.462,08 
80003060199Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri153.429,96220.166,31260.462,08 
8000309  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.000,755.030,97583,25 
800030909 Diğer Gelirler1.000,755.030,97583,25 
80003090999Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.000,755.030,97583,25 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler618.343,16580.959,78323.391,91 
8000402  Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar35.000,000,000,00 
800040201 Cari35.000,000,000,00 
80004020101Hazine yardımı35.000,000,000,00 
8000403  Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar10.343,1685.204,500,00 
800040302 Sermaye10.343,1685.204,500,00 
80004030201Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar10.343,160,000,00 
80004030203Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar0,0085.204,500,00 
8000404  Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar25.000,000,000,00 
800040401 Cari25.000,000,000,00 
80004040102Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar25.000,000,000,00 
8000405  Proje Yardımları548.000,00495.755,28323.391,91 
800040501 Cari548.000,00495.755,28323.391,91 
80004050101Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları348.000,00177.026,000,00 
80004050102Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları200.000,00300.000,0060.000,00 
80004050104Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları0,0018.729,28132.636,86 
80004050109Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları0,000,00130.755,05 
80005   Diğer Gelirler1.302.737,251.555.806,261.754.186,76 
8000501  Faiz Gelirleri0,000,0075,64 
800050109 Diğer Faizler0,000,0075,64 
80005010999Diğer Faizler0,000,0075,64 
8000502  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar1.261.487,571.511.794,491.710.504,41 
800050202 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar1.218.341,401.491.151,271.667.646,29 
80005020251Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar1.218.341,401.491.151,271.667.646,29 
800050204 Kamu Harcamalarına Katılma Payları43.146,1720.323,2237.442,93 
80005020451Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı33.734,023.684,7911.670,88 
80005020452Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı7.750,0012.190,007.019,72 
80005020453Yol Harcamalarına Katılma Payı279,152.498,1515.760,28 
80005020499Diğer Harcamalara Katılma Payları1.383,001.950,282.992,05 
800050208 Mahalli İdarelere Ait Paylar0,00320,002.367,19 
80005020851Maden İşletmelerinden Alınan Paylar0,00320,000,00 
80005020899Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar0,000,002.367,19 
800050209 Diğer Paylar0,000,003.048,00 
80005020999Diğer Paylar0,000,003.048,00 
8000503  Para Cezaları41.249,6843.630,7743.606,71 
800050302 İdari Para Cezaları5.087,008.588,282.709,77 
80005030299Diğer İdari Para Cezaları5.087,008.588,282.709,77 
800050304 Vergi Cezaları8.495,9220.322,2819.744,32 
80005030499Diğer Vergi Cezaları8.495,9220.322,2819.744,32 
800050309 Diğer Para Cezaları27.666,7614.720,2121.152,62 
80005030902Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları27.666,7614.720,2121.152,62 
8000509  Diğer Çeşitli Gelirler0,00381,000,00 
800050901 Diğer Çeşitli Gelirler0,00381,000,00 
80005090106Kişilerden Alacaklar0,00381,000,00 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)2.995.957,783.249.019,753.597.226,36 
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
 
Hesap KoduYardımcı HesapGELİRİN TÜRÜ2010 Yılı2011 Yılı2012 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
800    BÜTÇE GELİRLERİ HESABI2.995.957,783.249.019,753.597.226,36 
80001   Vergi Gelirleri370.701,22415.754,60382.765,74 
80003   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri704.176,15696.499,111.136.881,95 
80004   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler618.343,16580.959,78323.391,91 
80005   Diğer Gelirler1.302.737,251.555.806,261.754.186,76 
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A)2.995.957,783.249.019,753.597.226,36 

Yukarıda gösterilen tabloda görüldüğü gibi 2012 Yılı içerisindeki Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre toplam bütçe gelirleri;

Vergi gelirleri                                                             382.765,74

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                              1.136.881,95

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler              323.391,91

Diğer Gelirler                                                          1.754.186,76

Toplam bütçe geliri                                                 3.597.226,36 TL

* 2012 Yılı Gider Bütçesi

2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ 
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 
Hesap KoduYardımcı HesapGİDERİN TÜRÜ2010 Yılı2011 Yılı2012 Cari Yılı 
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
 
TLTLTL 
830    BÜTÇE GİDERLERİ HESABI2.868.515,712.980.880,542.942.056,66 
83001   Personel Giderleri736.454,99912.691,94946.769,43 
8300101  Memurlar307.016,85346.287,32427.811,12 
83001010101Temel Maaşlar165.674,44182.166,97203.507,04 
83001010201Zamlar ve Tazminatlar57.110,4361.958,2468.820,45 
83001010401Sosyal Haklar14.808,3221.151,2030.491,16 
83001010501Ek Çalışma Karşılıkları3.645,003.850,004.168,11 
83001010901Diğer Personel Giderleri65.778,6677.160,91120.824,36 
83001020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri0,000,002.958,42 
83001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri0,008.228,8411.457,76 
83001020290Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları0,0012.061,9617.533,39 
83001020601657 S.K. 4/B Sözleşmeli Pers Ödül ve İk0,005.945,610,00 
83001020901657 S.K. 4/B Söz Pers Diğer Giderleri27.942,5818.325,8810.935,56 
83001020990Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri30.596,780,000,00 
83001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri237.596,80320.318,67205.242,45 
83001030102Geçici İşçilerin Ücretleri9.003,0022.794,30106.772,70 
83001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları26.299,6236.734,9424.905,40 
83001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri30.815,9838.709,5420.196,91 
83001050151Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler45.021,7688.658,2798.670,42 
83001050152Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler22.161,6214.626,6120.285,30 
83002   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri141.826,29188.514,82163.118,90 
83002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri68.365,1686.770,6561.151,84 
83002010602Sağlık Primi Ödemeleri0,000,0020.371,54 
83002030401İşsizlik Sigortası Fonuna11.122,888.608,426.403,12 
83002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri62.338,2586.196,9175.192,40 
83002050401İşsizlik Sigortası Fonuna0,00457,330,00 
83002050601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri0,006.481,510,00 
83003   Mal Ve Hizmet Alım Giderleri1.384.961,071.389.476,641.602.659,61 
83003010901Diğer Mal ve Malzeme  Alımları18.550,0519.268,5819.529,00 
83003020101Kırtasiye Alımları0,001.305,082.289,04 
83003020102Büro  Malzemesi Alımları0,000,006.365,66 
83003020103Periyodik Yayın Alımları1.125,00775,001.180,00 
83003020104Diğer Yayın Alımları1.840,000,00470,01 
83003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları2.984,044.220,953.812,70 
83003020201Su Alımları0,000,0093.483,32 
83003020202Temizlik Malzemesi Alımları0,001.846,204.553,67 
83003020301Yakacak  Alımları10.367,880,0026.095,96 
83003020302Akaryakıt ve Yağ  Alımları143.670,39212.511,72322.535,85 
83003020303Elektrik Alımları116.925,0166.536,4847.755,67 
83003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları1.672,923.977,681.897,50 
83003020690Diğer Özel Malzeme Alımları0,007.088,880,00 
830030209 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları44.353,1385.870,8885.967,82 
83003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri11.117,001.121,000,00 
83003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları33.236,1384.749,8885.967,82 
83003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları2.755,502.638,922.028,88 
83003030301Yurtdışı Geçici Görev Yollukları0,000,0023.218,03 
8300304  Görev Giderleri4.891,6016.040,227.054,55 
83003040204Mahkeme Harç ve Giderleri0,000,00864,20 
83003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler4.891,6016.040,226.190,35 
8300305  Hizmet Alımları48.242,91193.424,17518.081,09 
83003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri15.153,66249,53102.779,65 
83003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri1.197,1465.446,9464.007,67 
83003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler0,0052.408,61282.630,98 
830030502 Haberleşme Giderleri8.376,829.800,6419.781,69 
83003050201Posta ve Telgraf Giderleri50,00727,85996,95 
83003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri8.326,829.072,7914.787,78 
83003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri0,000,003.996,96 
830030504 Tarifeye Bağlı Ödemeler15.417,4844.441,9634.160,11 
83003050401İlan Giderleri7.063,4818.667,8513.721,04 
83003050402Sigorta Giderleri4.984,0011.096,7410.910,27 
83003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler3.370,0014.677,379.528,80 
83003050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri0,00867,27914,99 
830030509 Diğer Hizmet Alımları8.097,8120.209,2213.806,00 
83003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri0,001.700,040,00 
83003050990Diğer Hizmet Alımları8.097,8118.509,1813.806,00 
8300306  Temsil Ve Tanıtma Giderleri25.809,8019.880,5091.866,13 
83003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri10.899,5013.136,5016.961,62 
83003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri14.910,306.744,0074.904,51 
8300307  Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri77.967,71286.387,77136.683,90 
830030701 Menkul Mal  Alım Giderleri28.353,79249.532,20122.856,88 
83003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları0,003.000,010,00 
83003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları22.154,0771.996,03121.071,54 
83003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları535,72840,16310,34 
83003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları5.664,00173.696,001.475,00 
83003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları1.562,3221.523,72708,00 
830030703 Bakım ve Onarım Giderleri48.051,6015.331,8513.119,02 
83003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri29.124,558.874,859.484,30 
83003070304İş Makinası Onarım Giderleri6.216,470,001.498,87 
83003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri12.710,586.457,002.135,85 
8300308  Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri882.189,26467.703,61207.790,83 
830030801 Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri634.647,1068.338,19108.743,51 
83003080190Diğer Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri634.647,1068.338,19108.743,51 
83003080601Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri241.012,26196.173,4299.047,32 
83003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri6.529,90203.192,000,00 
8300309  Tedavi Ve Cenaze Giderleri1.615,870,000,00 
830030908 Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri1.387,670,000,00 
83003090890Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri1.387,670,000,00 
83003090990Diğer İlaç Giderleri228,200,000,00 
83004   Faiz  Giderleri39.057,723,080,00 
8300402  Diğer İç Borç Faiz Giderleri39.057,723,080,00 
83004020901YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri39.057,723,080,00 
83005   Cari Transferler196.622,02150.578,5830.951,22 
8300501  Görev Zararları132.156,3129.373,190,00 
83005010205Sosyal Güvenlik Kurumu’na132.156,3129.373,190,00 
83005020504Mahalli İdare Birliklerine971,240,000,00 
830050301 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara7.044,7158.267,3621.245,62 
83005040751Muhtaç Asker Ailelerine Yardım2.405,00880,000,00 
8300508  Gelirlerden Ayrılan Paylar54.044,7662.058,039.705,60 
83006   Sermaye Giderleri369.593,62339.615,48198.557,50 
83006010401Kara Taşıtı  Alımları0,0038.099,4132.000,00 
830060507 Müteahhitlik Giderleri369.593,62301.516,07166.557,50 
83006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri0,0046.527,4497.733,47 
83006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri369.593,6257.758,1268.824,03 
83006050790Diğerleri0,00197.230,510,00 

3- Mali denetim sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2012 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin sınırlı gelir kaynaklarını zorlayarak israf ve savurganlığa yer vermeden, maddi imkânlarımız çerçevesinde tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışarak,  ilçemizin gelişmesi, büyümesi halkımızın refahı ve huzuruna yönelik olarak gelirlerimizi kullanarak hizmet verilmektedir.

Belediyemizin 2012 mali yılında 3.620.422,84.TL Gelir tahakkuk etmiş olup, önceki yıldan da 259.320,78.TL devir ile birlikte toplam; 3.879.743,62.TL gelir tahakkuku oluşmuştur. Bu tahakkukun da 3.597.226,36.TL yıl içinde tahsil edilmiş, kalan 282.517,26.TL 2013 yılı alacağı olarak devretmiştir. Buna göre genel tahsilât oranı % 92,72 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı içinde;

Belediye Meclisi:

            Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre 2012 yılı içerisinde her ayın ilk haftalarında ayda bir defa olmak üzere 12 defa olağan ve 2 defa olağanüstü olarak toplanmış,

            Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için Şubat – Mayıs – Ekim – Kasım ve Aralık aylarında olmak üzere 5 defa ikinci kez toplanmak suretiyle toplam 2012 yılı içerisinde 19 defa toplanarak 49 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Ayrıca, 2012 yılı içerisinde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetleme Komisyonları kendilerine havale edilen konularla ilgili çalışmalarını yaparak bu konudaki raporlarını meclis başkanlığına sunmak suretiyle meclisin çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır. 

Belediye Encümeni:

            Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince haftada en az bir kere Salı günü ve acil durumlarda haftanın herhangi bir günü toplanmak suretiyle, 2012 yılı içerisinde 50 kez toplanmış ve 89 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Yazı İşleri birimimizce, 2012 yılı içersinde Belediyemizin karar organları olan  Meclis ve Encümenimizin sekretaryası yapılarak, başkanlık tarafından belirlenen gündemlerle ilgili karar özetleri karar defterine yazılmış, kararlar bilgisayar ortamında yazılarak ilgili birimlere zamanında ulaşması sağlanmıştır.

* Gelen-Giden Evrak ve Dilekçe : Başkanlık makamı ve Yazı İşleri birimine ait kurum içi ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar zamanında yapılmış ve ilgili dairelere gönderilmiştir.

Yıl içerisinde 1146 adet gelen, 975 adet giden evrak ve 276 adet te dilekçe kayıtları yapılarak ilgili birimlere zamanında ulaşımı sağlanmış, cevap gerektiren evrak ve dilekçelere süresi içerisinde gerekli cevapları zamanında verilmiştir. Yazı İşleri birimi olarak 275 adet yazıya cevap verilerek gerekli yerlere ulaşımı sağlanmıştır. 

 * Evlendirme İşlemleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından 2012 yılı içerisinde toplam 38 çiftin evlenme akit işlemleri yapılmış olup, evlenme cüzdanı verilmiştir. Evlendirmeleri yapılan çiftlerin evlenme akitleri zamanında İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.

* İlan Hizmetleri: Anons cihazımız ile yıl boyunca ilçemizi ve halkımızı ilgilendiren ilanlar yapılmış ve 130 adet İlan tutanağı kesilerek gerekli yerlere ulaştırılmıştır. 

* 2012 yılı içerisinde Belediye Başkanınca oluşturulan çeşitli ihale komisyonlarınca 7 adet ihale gerçekleştirilmiştir.

* 2012 yılında 2012 yılında, 23 adet Yapı ruhsatı  ( 9 adet konut – 3 adet İşyeri ve konut – 4 Adet ilave işyeri – 1 adet isim değişikliği – 1 adet yenileme – 4 adet okul – 1 adet Külliye)  ve 15 adet Yapı Kullanma izin Belgesi ( 9 adet konut  – 1 işyeri – 4 adet İşyeri ve konut – 1 adet Kısmi) verilmiştir.

* 2012 yılında, 22 adet Sıhhi ve 13 adet gayri sıhhi olmak üzere toplamda 35 müesseseye İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

İçmesuyu ve Kanalizasyon;

İçmesuyu Şebekesi İnşaatı: 1 adet 1000 m3’lük gömme depo ve muhtelif çaplarda 45.900 metre şebeke yapım işini kapsayan İçmesuyu Şebekemizin yenileme işi İller Bankasınca yapılmıştır. Yapımı tamamlanan İçmesuyu Şebekesine Belediyemizce abone bağlantıları yapılma işi devam etmektedir. 

Kanalizasyon Şebekesi: Belediyemizce iller bankasına kanalizasyon şebekesi yenilenmesi projesi yaptırılmış ve Entegre contalı buhar kürlü beton boru kullanılarak yapılacak olan 35 km. hat, 7800 m. Parsel bağlantısı, 1000 adet parsel bacasını kapsamakta olan Şabanözü Kanalizasyon şebekesi inşaatı işine Nisan ayı içerisinde başlanılmış 660 işgünü süresi olan projede yapım çalışmaları devam etmektedir.  

* İlçemizin İçmesu ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur, ancak günümüzün değişen şartlarına uygun hale getirilmesi için Belediyemizin kendi imkanları ölçüsünde çalışmalarımız sürmektedir. 2012 yılında da Belediyemiz imkanları ile eksik olan bölgelere içmesu ve kanalizasyon yapım-yenileme ve bakım çalışmalarına devam edilmiştir.

* Karaören mahallesi su depoları temizlenerek, depolara gelen ana boruların tadilat ve bakımları yapılarak 40 m. boru döşenmiştir. 

* Karaören Mahallesi gölet yolu üzerindeki çeşmenin gideri kanalizasyon şebekesine 12 m. 200’lük korge boru ile bağlantısı yapılmıştır.

* Sağlık Mahallesi Toki Evlerinde 200 m.lik kanalizasyon hattı beton boru ile yenilenmiştir. 

İlçemizdeki mevcut yerleşim yerlerinde İçmesuyu ve kanalizasyon eksiği yoktur.

Parke Taş, Bordür ve Yol Çalışmaları;

* Karaören Mahallesi mezarlık yolunda Yunus Emre caddesinde 1828 m² parke taş ve 592 mt. Bordür, Kıran sokak 795 m² parke taş ile 40 mt. bordür, Kocaseyit sokakta 600 m² parke taş, Türbe sokakta 402 m² parke taş, Yunus Emre caddesini Abalı sokağa bağlayan bağlantı yollarına 600 m² parke taş olmak üzere Karaören Mahallesinde toplam 4225 m² parke taş ve 632 mt. bordür döşenmiştir.

* Sağlık Mahallesinde çevre yolu ile toki evleri arasında kalan Kıryolu sokakta 4872 m² parke taş ile 954 mt. bordür döşenmiştir.

            İlçemizde yıl içerisinde 9097 m² parke taş ile 1586 mt. Bordür döşenmiştir.

* Karaören Mahallesi Olukça Sokakta 700 m.lik bölümde yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılan yerde stabilize malzeme döşenmiş ve stabilize yol oluşturulmuştur.

* Karaören Mahallesinde sağlık ocağı-Kuran Kursu önündeki meydan ve yolda yol iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

* Karaören Mahallesinde çay üzerinde geçiş sağlamak için 36 m. 300’lük korge boru ile iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

* Karaören Mahallesi Bahçe Sokakta geçiş sağlamak için korge boru döşenerek 400 m. yol iyileştirme çalışması yapılmıştır.

* Karaören Mahallesinde bulunan Karaören göletinden Gümerdiğin göletine giden besleme su kanalında tamir ve tadilat çalışmaları yapılarak arazi sulanması sağlanmıştır. Aynı bölgedeki dere yatağına geçiş sağlamak üzere korge borularla arazi yolu yapılmıştır.

* Yeni Mahalle M.Gökçek caddesinden, Esenkent Caddesi Belça Konutlarına giden kavşakta yol altına büz yatırılarak geçiş sağlanmış, yol doldurularak stabilize hale getirilmiştir.

* Yeni Mahalle Esenkent caddesinde kavşaktan Belça Konutları çıkışına kadar Belediyemiz ve Köy Hizmetleri işbirliğiyle asfaltlama işleri tamamlanmıştır. 

* Aşırı kar yağışı, buzlanma ve zorlu kış şartları nedeniyle bozulan yollarımızda oluşan göçmelerin tamir ve bakımı yapılmıştır.

* Yağmur duasına çıkılan Paşasultan Türbesi ve yayla yolunda yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

* İlçemiz İçmesuyu şebekesi abone bağlantıları ile eşzamanlı olarak kanalizasyon şebekesi yenileme inşaatı yapımından dolayı zorunlu olarak bozulan yollarımızın iyileştirme çalışmaları çerçevesinde;

Yeni Mahalle F.Görgülü caddesi. N.Ayaz caddesi, Karayolları sokak, Müsellim caddesi, M.Taşdelen caddesi, Ada Sokak, Belça evleri ve Cumhuriyet Mahallesi Yayla Sokakta kırma taş, mıcır, füller malzeme ve dere kumu çekilerek yollar düzeltilmiş, sıkıştırılmış ve kış şartlarında geçici olarak ulaşım sağlanmıştır. Belediyemizce yapılan bu yol düzenlenme işleri aynı zamanda şebeke yapım işleri bittiğinde yapılacak bu yollarımız için altyapı oluşturmuştur.

Devam eden altyapı çalışmalarımız çerçevesinde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızın hızla yol kaplama çalışmaları 2013 yılında devam edecektir.

İlçe genelinde yol genişletme – iyileştirme, bakım onarım çalışmaları lüzumu halinde sürekli olarak devam etmektedir.

İmar Durumu;

İmar Çalışmaları; Yetersiz geldiği için 2006 yılında yaptırılan Organize Sanayi Bölgesini de içine alan 700 hektarlık imar planı sayesinde, ilçemizde sanayi bölgesi genişletilmiş, yeni yerleşim alanları imara açılmış, ilçemizin sanayileşmesine ve gelişmesine imar açısından imkan sağlanmış ve yapılaşmalar imar planına göre yapılmaktadır.  

18. madde uygulaması; Sanayileşmeye paralel olarak ilçemiz genelinde yapılaşma talepleri yoğunlaştığı için arsa talepleri karşılanamadığından ihtiyaca ve talebe göre ilçemizin değişik bölgelerinde, değişik zamanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılması kararı alınmış ve karara istinaden uygulamalar devam etmekte olup, Yeni Mahallede 2012 yılı Mayıs ayı içerisinde 39.493 m²’lik alanda 18. madde uygulaması yapılmıştır.

Toplamda 155.493 m²’lik alanda uygulama yapılmıştır.

* Ayrıca Sağlık Mahallesi ve Yeni Mahallede, M.Gökçek Caddesi ile Ş.Kavaklı Caddesi arasında kalan sanı deresi ıslahında ilave olarak yapılan bölgenin iki yakasında 290.980,16 m²’lik alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılması için 17/12/2012 tarihinde ihale yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir.

 İlçedeki gelişime ve ihtiyaca paralel olarak 18. Madde uygulamalarına devam edilecektir.  

Ağaçlandırma Çalışmaları:

* İlçemiz Evliya tepesinde, Belça evleri arka bölümünde ve OSB’de önceki yıllarda dikilen ve kuruyan 1000 adet fidan yenilenmiş ve önceki yıllarda ilçemiz geneline dikilen tüm fidanların sulama ve bakımları yapılmıştır.

* İlçemiz Çankırı yolundan Şehir stadına kadar 1500 m.lik bölümünde kuruyan fidanlar dişbudak cinsi fidan ile yenilenmiştir.

* Yağmur duasına çıkılan Paşasultan Türbesine 150 adet çam fidanı dikilmiştir.

Park, Yeşil Alan ve Mesire Yerleri:

* Karaören Mahallesinde gölet yolu üzerindeki cami bahçesinin fıskiye sistemi ile sulanması için tesisat döşenmiştir.

* Karaören Mahallesi Muhtarlık binası önündeki bahçenin fıskiye sistemi ile sulanması için tesisat döşenmiştir.

* Karaören Mahallesinde bulunan Karaören Göleti A Tipi Mesire Yerinde teraslama çalışmaları yapılarak 25 adet oturma bankları ve çöp kovaları yerleştirilmiş olup, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları Belediyemizce yapılmaktadır. 

* İlçemiz genelindeki parklar ile Sanı Deresi kenarındaki yürüyüş yollarının tamir ve bakımının yapılması, yeşil alanların biçilmesi, sulanması ve bakımının yapılması işleri devam etmektedir.

* Belediyemizce, İlçemizin değişik yerlerine konulan spor ve kondisyon aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları yapılmakta olup, ihtiyaca göre yeni aletler konulmaya devam edilecektir.

Çevre Düzenlemesi:

* Gül ve değişik cinslerde çiçekler dikilerek daha güzel bir görüntüye kavuşan ilçemiz Ankara ve Çankırı girişindeki kavşaklar ile kayaaltı meydanındaki kavşaktaki bordürler ve ilçemiz Ankara girişindeki bölünmüş yol bordürleri boyanmıştır.  

* Yağmur duasına çıkılan Paşasultan Türbesine Mayıs ayında bay-bayan bölümleri bulunan tuvalet yapılmıştır. 

* Kavakçayır mevkiinde bulunan Gümerdiğin göletine bay-bayan bölümleri bulunan tuvalet yapılmış ve su çekilmiştir.  

* Sağlık Mahallesi Toki konutları bölgesine, bölgenin üst tarafında bulunan doğal sular 100 m. dreflex boru ile toplanarak 200m. aşağıda depo bölgesine 90’lık boru ile su taşınmış, 4.5 tonluk depo inşa edilerek yeşil alanların sulanması sağlanmıştır.  

* Ayrıca Toki konutların alt kısmındaki arazi tesviye edilerek düzenlenmiş, kale direkleri konulmuş ve etrafı telle çevrilerek çocukların spor yapacakları ve oyun oynayabilecekleri bir alan oluşturulmuştur.

* Toki konutlarında bulanan yeşil alanlarda zemin düzenlemesi ve yolu yapılarak kameriye konulmuştur.

* Karaören Mahallesinde bulunan cami önündeki yıkılan duvar yeniden örülmüştür.

* Karaören Mahallesi musalla taşı önündeki yıkılan duvar yeniden örülmüştür.

Kavşaklara Gül ve Çiçek Dikilmesi:

2012 yılı Mayıs ayında Belediyemizce ilçemizdeki görsel etkiyi artırmak amacıyla son yıllarda düzenli olarak çok miktarda ağaç fidanı dikme çalışmalarımıza, Ankara ve Çankırı girişindeki kavşaklar, kayaaltı meydanındaki kavşağa ile Organize Sanayi Bölgesi girişine Topbaşlı kadife, alisyum, petunya, horoz ibiği, mine, kedi tırnağı cinslerinde 11.000 adet çiçek, OSB girişine ve kayaaltı meydanındaki kavşağa ayrıca 250 adet gül ve hanımeli dikilmiştir.

            Belediyemizce daha güzel bir Şabanözü için çiçek dikme ve yeşillendirme çalışmaları devam edecektir.

Şabanözü İlçe Şehir Stadı; 

İlçedeki tüm sportif faaliyetlerin yapılabileceği, güreş sahasını da içine alan 26.500 m²’lik alanda, içerisinde protokol ve seyirci tribünleri, idari odalar, bekleme ve sergi alanları, hakem odaları, mutfak, revir, bay-bayan wc, banyo ve mescitler, sporcu hazırlanma odaları, güreşçi yağlanma odaları ve 45×90 ebatlarında sentetik çim zeminli futbol oyun alanı bulunmaktadır.

Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı 1.012.237,91.TL. ye mal olmuş ve  TBMM 25. Dönem Başkanı ve Karabük Milletvekili Sayın Mehmet Ali ŞAHİN, Çankırı Milletvekillerimiz ile siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda katılımcının teşrifleriyle 26 Mayıs 2012 tarihinde hizmete açılmıştır.

İlçemizdeki futbol maçları ve sportif faaliyetlerin yanı sıra milli bayram etkinlikleri de stadımızda yapılmaktadır.

Şelale ve Kavşak Yapımı;

İlçemiz Ankara-Çankırı girişinin birleştiği Kayaaltı kavşağında şelale yapılmak üzere, Evliya tepesinde hafriyat çalışmaları belediyemizce yapılmış, yapay şelale ve kavşak ve kavşak ortasına dairesel havuz yapılmış ve içerisine pehlivan heykelleri ve daha güzel bir görüntü oluşturması amacıyla şelale üzerine hayvan heykelleri ile Çankırı ve ilçelerinde tek olan şelalemiz 26 Mayıs 2012 tarihinde açılışı yapılarak hizmete girmiştir.

Sanı Deresi Islahı 2. Etap Çalışmaları:

Sanı Deresi Islahı projesi Melih Gökçek caddesinde son bulmuştu. Belediyemizin girişimleri sonucu, projenin devamı olarak Çankırı DSİ. 52. Şube Müdürlüğünce ihalesi yapılan 840 m. uzunluğunda çift taraflı olarak dere ıslahını çevre yoluna bağlayacak olan proje çerçevesinde;

            Belediyemizce dere yatağı kenarındaki ağaçların temizlenmesi yapılmış, İstinat duvarları (taş duvar) DSİ tarafından tamamlanmıştır. Projenin devamında sanı deresi, 2.415 metre uzunluğunda çift taraflı olarak yaklaşık 5 km yürüyüş, bisiklet ve araç yolu ile ilçemiz güneyindeki Ankara ve Çankırı girişlerinde çevre yoluna bağlanacaktır.

Proje tamamlandığında ulaşım kolaylığı sağlamanın yanı sıra bölgede yeni yapılaşmalara imkan sağlayacak ve ilçemiz daha güzel bir görüntüye kavuşturulacaktır.

Led’li Grafik Ekran:

            İlçemizde, gelişen teknolojinin de kullanılması ve önemli günler, önemli uyarılar ile Belediyemiz faaliyetlerinden halkımızın daha kolay, daha hızlı ve daha doğru olarak bilgi sahibi olmaları amacıyla gece – gündüz hizmet sunması için ilçemizin çarşı meydanındaki Belediye çay parkı girişine Led’li grafik ekranlı kayan yazı panosu yaptırılmıştır.

Karla Mücadele:

Şubat ve Mart aylarında son yılların en zorlu kışının yaşandığı ilçemizde aşırı kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yolda kalan araçların kurtarılması, yolların tuzlanması, sürekli olarak kapanan yolların açılması çalışmaları yapılmıştır.

Araç Alımları:

* Şehiriçi servis taşımacılığında kullanılmak üzere 2000 model İveco marka otobüs 32.000,00.TL’ye alınmıştır.

* Kardeş Belediyemiz olan Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından Belediyemize 2006 model Ford Transit 350 LVan marka cenaze aracı hibe edilmiştir.

Sanayi;

2005 yılında tüzel kişiliği tescil edilen, kamulaştırma ve imar çalışmaları tamamlanan Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinin (ŞOSB), altyapı çalışmaları tamamlanmış, elektrik-su-kanalizasyon sorunu bulunmayan bölgede geçen yıllarda dikilmiş olan fidanların sulama ve bakım çalışmaları yapılmaktadır.   

a) Organize Sanayi Bölgesi; 2010 yılında bütün parsellerin tamamının tahsisinin yapıldığı ŞOSB’de 2012 yılı sonu itibariyle değişik üretim kollarında 11 adet fabrika faaliyette olup, 5 adet fabrika inşaat halinde, 3 adet fabrika inşaatını bitirmiş olup ruhsat aşamasında, 7 adet fabrikada proje aşamasındadır. Toplamda ŞOSB’de 2275 kişi çalışmaktadır.

            ŞOSB bitişiğinde yolun alt bölümünde bulunan Erna-Maş A.Ş. birinci binası ile Çankırı Un Sanayi fabrikası 2012 yılında OSB’ye katılmışlardır. 

b) Patlayıcı Sanayi Bölgesi; ŞOSB  dışında da ilçemizde sanayi mevcut olup sürekli büyümektedir. Özellikle fişek fabrikalarının bulunduğu bölge, Türkiye’de bir ilk olarak Patlayıcı Maddeler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 2008 yılında talepte bulunulmuştur.

Patlayıcı Sanayi Bölgesinde 3 adet fabrika faaliyette olup, şu anda yaklaşık 122 kişi çalışmaktadır. 1 adet fabrika da Ruhsat aşamasındadır.

c) Sanayi Bölgeleri Dışı Fabrikalar ve İşyerleri; İlçemizde Organize Sanayi Bölgesi ve Patlayıcı Sanayi Bölgesi dışında da fabrika ve işyerleri bulunmakta olup, 102 kişi çalışmaktadır.

            Ayrıca ilçemizde 2 adet beton santrali bulunmaktadır.

İlçemiz inşaat sektöründe de 200 kişi çalışmaktadır.

d) Şabanözü Küçük Sanayi Sitesi;  İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde 31.356 m²’lik alanda 60 ortaklı olarak kurulan Şabanözü Küçük Sanayi Sitesi projeleri tamamlanmış ve inşaat aşamasına gelinmiştir.

Şabanözü’nde Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve Bölgeler dışındaki fabrika ve işyerlerinde halen yaklaşık olarak 2500 kişilik istihdam sağlanmaktadır. Tamamlanan ve devam eden yatırımlar sayesinde ŞOSB’miz kısa zamanda daha da büyüyecek, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Organize Sanayi Bölgesi içinde ve dışındakiler ile Patlayıcı Sanayi Bölgesinde fabrikaların üretime geçmesi ve yeni fabrikaların kuruluyor olması sanayimizi geliştirmekte ve ilçemiz sanayi kenti olmaktadır.

Festival;

İlçemizde geleneksel olarak yapılan yağlı güreş ve festival geleneğimizi devam ettirmek, ata sporumuzun yaşamasını sağlamak amacıyla 2009 yılında 41.sini yaptığımız Geleneksel Şabanözü Kültür Sanat ve Güreş Festivalimize 2010 – 2011 ve 2012 yıllarında güreş sahasının da olduğu bölgeyi içine alan Şabanözü Şehir Stadı yapımı nedeniyle ara verilmiştir.

 Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin İlçe Stadının tamamlanması ile birlikte  festivalimizin 42.si 08 – 09 Haziran 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

Şabanözü Belediye Spor Kulübü ve Faaliyetleri;                                                                       

Şabanözü Belediye Spor kulübü Futbol ve Güreş dallarında faaliyet göstermektedir.

* Futbol; Futbol Takımımız Çankırı Amatör küme 2012-2013 sezonunda iç saha maçlarını 2011 yılı içerisinde tamamlanan sentetik çim zeminli “Şabanözü Belediyesi Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı”nda oynamakta, deplasman maçlarına belediyemiz otobüsü ile gidilmektedir.

* Güreş; Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvalara katılan kulübümüz güreşçileri başarılı sonuçlar alarak gururumuz olmaktadırlar.

 Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 18 – 20 Kasım 2011 tarihlerinde Aydın’da düzenlenen  2. lig Greko-Romen Güreş turnuvasında Türkiye üçüncüsü olarak Greko-Romen 1. lige yükselmiştir.  

Güreş Takımımız Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenecek olan 1. Grekomen Liginde mücadele edecektir. Çankırı ilçeleri içerisinden sadece bizim kulüp güreşçilerinin böyle bir başarıya imza atması ilçemizi gururlandırmıştır.         

İstanbul Feshane’de Çankırı Tanıtım Günleri;

            Çankırı Valiliği tarafından 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul Feshane’de düzenlenen Çankırı Tanıtım Günlerinde Şabanözü; geçmişin izlerini taşıyan Belediyemizin otantik standının yanı sıra Organize Sanayi ve Patlayıcı Sanayi Bölgelerimizde kurulu bulunan fabrikalarda imal edilen mamuller, ilçemizde yetişen ürünler ile kaligrafi sanatçılarımızın bulunduğu stantlar açılarak ilçemizin geniş çaplı tanıtımı yapılmıştır.        İkincisi Ankara’da yapılacak olan tanıtım günlerine de aynı şekilde aktif katılım sağlayarak ilçemiz temsil edecektir.

İstişare Toplantıları;

Huzurlu, iş derdi olmayan Şabanözü’nün, uyum içerisinde daha temiz, daha sosyal – modern “Yaşanılır bir kent” oluşturabilmek amacıyla Belediyemizce ilçemiz esnafları, iş adamları, mahalle sakinleri, ilçemize çalışmak için dışardan gelerek yerleşen hemşehrilerimiz ile Belediye çalışmalarımız ve ilçemiz hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulan değişik zamanlarda istişare toplantılar yapılmış olup, yapılmaya devam edilecektir.

Ramazan Eğlencesi;

Belediyemizce Ramazan ayı münasebetiyle her yıl Ramazan Şenliği düzenlenmektedir. Bu yılda 07 Ağustos 2012 tarihinde yapılan eğlencede, Meddah grubunun gösterileri, Tasavvuf müziği ve ilahilerden oluşan konserler, çocuklar için hazırlanan eğlenceli etkinlikler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ziyareti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ve eşi Hayrunnisa GÜL, 08 Kasım 2012 Perşembe günü gerçekleştirdiği Çankırı il merkezi ziyaretinin devamında ilçemizi ve Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret etmişlerdir.

            Sayın Cumhurbaşkanımızın Çankırı ilçeleri içerisinde sadece Şabanözü’nü ziyaret etmeleri bizleri ve vatandaşlarımızı onurlandırmıştır. 

Ayrıca Belediye Başkanımız Ali ÇAPCI’da, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ü 27 Kasım 2012 Salı günü Köşk’te iade-i ziyarette bulunarak, ilçemize yapmış olduğu ziyaret ile ilçe halkımızı onurlandırdığı için şahsı ve ilçe halkı adına teşekkür ederek, Sayın Cumhurbaşkanımıza ilçemizin ihtiyaçları ile ilgili de bir dosya sundu.

Kalorifercilere Kurs Verilmesi;

            Belediyemizce ilçemizdeki kalorifercilere hava kirliliğinin oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 10.01.2012 tarihinde Halk Eğitim merkezinde kalorifercilik kursu veren yetkililerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.      

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası;

İlçemiz endüstri Meslek Lisesi 2006 – 2007 öğretim yılında açılmıştır. Geçici olarak Belediyemize ait Yeni Mahalledeki binada eğitime devam etmektedir.

* Belediyemiz girişimleri sonucu Yeni Mahalle Taştepe mevkiinde bir bina yapılması kararlaştırılmış ve TOKİ tarafından ihalesi yapılarak temeli atılmış, inşaat devam etmektedir.  

* Belediyemize ait Sağlık Mahallesi 400 ada 18 parselde bulunan 3.818,22 m²’lik arsa ilköğretim okulu yapılması şartıyla Çankırı İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmiş ve inşaatı başlamıştır.

* İlçemiz Sağlık Mahallesi 400 ada 11 parselde bulunan alanda hayırsever bir işadamı tarafından anaokulu yapılması için arsa bağışı konusunda mal sahipleri ile belediyemizce toplantılar yapılarak bağışlar sağlanmış ve 2013 yılında Belediyemiz hissesi de Çankırı İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmiş olup, inşaatına başlanılacaktır.

Böylece eğitim ve öğretim için ilçemizde çok büyük mesafe alınmış olup, 3 adet yeni okul binası ilçemize kazandırılacaktır.

Kardeş Belediyecilik Dayanışması;

Sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunmak, araç, malzeme ve istihdam konularında yardımlaşmak amacıyla Bursa Yıldırım Belediyesi ile karşılıklı olarak kardeş belediye ilanından sonra işçi açığı olan ilçemize Yıldırım’da yaşayan ve ilçemizde çalışmak isteyen işsizler için Kardeşlik Projesi olarak Yıldırım Belediyesi tarafından “İş Arayanlar Aranıyor” projesi hayata geçirilmiş iki Belediye Başkanı birlikte bir basın toplantısı düzenlemişti.

Kardeşlik projesi kapsamında Yıldırım Belediye Başkanı Özgen KESKİN, Şabanözü’nde çalışmak üzere ilk müracaat eden kafile ile birlikte 12 Eylül 2012 tarihinde Şabanözü’nü ziyaret ederek Şabanözü Belediyesine bir adet Cenaze Aracı hediye etti.

Defterdarlıktan Teşekkür Belgesi;

İlimiz Defterdarı Sayın Durmuş KUŞAK, 27 Şubat – 04 Mart tarihleri arasında kutlanılan Vergi Haftası Kutlama programı kapsamında İlimiz Kurumlar Vergisinde Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Elevsan Elk.Aletleri (Erna-Maş A.Ş.) 2.nci sırada yer alması dolayısıyla, Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÇAPCI’ya vergi yükümlülüklerini yerine getirmekte göstermiş olduğu hassasiyet ile yurt kalkınmasının temelini oluşturan verginin ödenmesinde gösterdiği gayret ve çalışmaları karşığılı, Valimiz Sayın Vahdettin ÖZCAN imzalı bir teşekkür belgesi takdim ettiler.

Kırgızistan’da Bildiri Sunumu;

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Kırgızistan-Manas Üniversitesi, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yönetim Akademisi, Uluslar arası Sosyoloji Derneği, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Kırgızistan Sosyoloji Derneğinin işbirliği ile  30-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kırgızistan’da düzenlenen “Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Ulusal Sempozyumu” sempozyuma Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin davetlisi olarak katılan Belediye Başkanı Ali ÇAPCI, Sosyal ve Kültürel Değişim Sürecinde Yerel Yönetimler “Sosyal Belediyecilik Anlayışı ve İnsan Odaklı Yerel Yönetim” konu başlığı altında Organizasyon Komitesi tarafından kabul gören, işsizlik sorununu çözmüş, istikrarla gelişen Belediyecilikte model Şabanözü hakkındaki, “Sanayi İle Gelişme Modeli Şabanözü” konulu bildirisini Kırgızistan Manas Üniversitesinde sunmuştur.

Şabanözü Belgeseli;

Belediyemizde ve İlçemizde tarihimizi, yaşam tarzımızı, gelenek ve göreneklerimizi sergileyebildiğimiz kültür arşivimiz bulunmadığı için bir yıl boyunca mevsimsel görüntüler çekilerek;

Yaren, Ferfene (Bayanlar arasında düzenlenen kış eğlencesi) ve kış görüntüleri, Paşasultan ve yağmur duası ile tarihi mekanlar, mesire yerleri, Ramazan eğlenceleri ve etkinlikleri, ve ilçemiz geleneklerine uygun bir düğün, tarım, hayvancılık, Sanayi Bölgelerimiz ve ilçemizin genel görüntülerinden oluşan bir Şabanözü Belgeseli profesyonel bir ekibe yaptırılmış olup, CD ortamında İstanbul Feshane’de düzenlenen Çankırı Tanıtım Günlerinde dağıtımına başlanılarak ülkemizdeki ve dünyanın değişik yerlerindeki hemşehrilerimize dağıtımına devam edilmektedir. 

Öğrencilere Kitap Dağıtımı;

Belediye Başkanımız Ali ÇAPCI tarafından temin edilen test kitapları ve soru bankalarından oluşan 2011 -2012 yılı yayınlı yaklaşık 500 adet kitap, ilçemizde bulunan Şabanözü Lisesi, Şabanözü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Ş.M.S. İlköğretim Okulunda lise ve üniversite giriş sınavına hazırlanan 7-8-9-10 ve 11. sınıf öğrencilerine dağıtıldı.

Paşasultan Külliyesi;

Taziye evi yapımı için ilçe müftülüğümüzce beraber çalışmalar yapılarak, ilçemizde taziye evi ihtiyacı hayırseverlere belediyemiz öncülüğünde anlatılmış, Cumhuriyet Mahallesinde bir arsa bağış ve satın alma yoluyla halledilmiş, projesi çizdirilmiş ve 18 Mayıs 2012 Cuma günü temeli atılmış ve inşaat hızla devam etmektedir.

Yağmur Duası;

Şabanözü Belediyesince ilçede her yıl geleneksel olarak yapılan Paşasultan Türbesi Ziyareti ve Yağmur duası 26 Haziran 2012 Pazar günü yapılmıştır.

Belediyemizce Türbeye çıkan yolların genişletilmesi ve düzeltilmesi, alanın düzeltilmesi, çevre düzenlenmesini kapsayan geniş çaplı bir çalışma yapılmış, ziyaret günü Belediye personelince kesilen kurban ve sonrası hazırlanan geleneksel pilav-kavurma halka dağıtılmıştır.

Fahri Hemşehrilik Beratı;

Şabanözü Belediye Meclisinin 03.08.2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile İlçemize göstermiş olduğu ilgi, sağladığı katkılar ve ilçemizin büyümesine, gelişmesine desteklerinden dolayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK’e “FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI” verilmesi kararlaştırılmış ve 11.08.2012 tarihinde yerel festival ve etkinliklere desteklerinden dolayı bazı ilçe ve beldelerin belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan heyet ile yapılan toplantı esnasında Belediye Başkanı Ali ÇAPCI tarafından kendisine takdim edilmiştir. 

Nüfus; 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ülkemizde nüfus her yıl yeniden tespit edildiğinden, ilçemizde çalışan ve yaşayan ancak ilçe nüfusuna kayıtlı olmayanların kayıt olmaları için Belediyemizce çalışmalar titizlikle yapılmıştır. İlçemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak  halkımızın duyarlılığı ve çalışmalarımız sayesinde artış devam etmiş ve 2011 yılı sonu itibariyle 5507 olan nüfusumuz 2012 yılı sonu itibariyle 5837 olmuştur.  

Çankırı il genelinde nüfuslar düşerken ilçemiz her yıl istikrarlı bir şekilde nüfus artışı olan tek ilçe olma özelliğini sürdürmüştür.

Doğalgaz;

Sanayimize paralel olarak ilçemizin daha da gelişip, büyümesi için en önemli ihtiyacımızın başında doğalgaz gelmektedir. Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi, daha önceden yapılan ve sanayi bölgesi dışında kalan fabrikalar, Toki konutları ve ilçe geneli konutlarda kullanılmak üzere doğalgaza ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu önemli sorunumuzu son yıllarda ilimiz Milletvekillerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı başta olmak üzere ilimizi ve ilçemizi ziyaret eden tüm Bakanlara ve konu ile ilgisi olan Bakan, Milletvekili, Bakanlık Bürokratları ve siyasi temsilcilere dosya vermek suretiyle iletilmiştir.

 Botaş, Kargaz ve EPDK gibi doğalgaz ile ilgili bu kuruluşlar nezdinde yazışmalar yapılmıştır.

Ayrıca konu en önemli sorunumuz olarak her platformda takip edilmeye devam edilecektir.

Tek nokta kontrollü bilgisayar sistemi;

            Belediyemiz servislerinde kullanılan bilgisayarlar güvenli ve tek noktadan sunucu kullanılarak, elektrik sisteminin bilgisayar sistemine bağlı güç kaynağı ile destekli sistem ile çalışmaktadır. Sisteme bağlı olarak paket programlar güvenli bir ortak kullanımla çalışılmaktadır.

            Gelişen teknolojiye paralel olarak sistemimiz ve programlarımızı güncellenmektedir.

Web Sitesi;

            www.sabanozu.bel.tr adresli web sitemiz hizmete devam etmektedir. İlçemizi ve Belediyemizi ilgilendiren haberler, duyurular, ölenler, evlenenler gibi haber ve bilgiler sitemize düzenli olarak girilmekte, fotoğraflarla desteklenmekte ve güncellenmektedir.

Bu sayede Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımı yapılmakta, ilçemiz hakkında güzel bir arşiv oluşmaktadır.

Çöp Sistemi ve İlaçlama;

Çöplerin poşet sistemi ile geceleri sıkıştırmalı çöp aracı ile alınma işi düzenli bir şekilde devam etmektedir.

 Karaören göletinin haftada iki gün çöpü alınmakta, ayrıca yaz aylarında 15 günde bir genel çevre temizliği yapılmaktadır.

Sinek ve haşaratla mücadele işleri yaz aylarında sinek ilaçlama makinesi ile düzenli olarak devam etmektedir.

Servis;

İlçemiz yerleşim alanları genişlediğinden doğan servis ihtiyacını gidermek amacıyla okulların açık olduğu dönemlerde belediyemize ait otobüsle sağlık mahallesinden başlayarak Toki evleri – çevre yolundan devam ederek – Yeni mahallede Esenkent caddesi (Belça evleri) –  Güneşevler (deprem konutları) rink yaparak okula servis devam etmektedir.

Karaören Mahallesine pazartesi günleri servis yapılmaktadır.  

Ayrıca, kulübümüz sporcuların ve okullarımızdaki öğrencilerin ilçe dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlere ulaşımları sağlanmaktadır.

İlçemizde Numaralama ve Levhalama işleri;

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 2006 yılından beridir devam eden cadde sokak isimlerinin belirlenmesi, sabit tanıtım numarası verilmesi, numaralama ve levhalama işlemleri belediyemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Birlik Üyeliklerimiz;

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği; Gelecekteki içme su sıkıntısının çözülmesi ve Güldürcek Barajından içme su getirmek amacıyla kurulan Birliğe üyeliğimiz ve faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Proje dahilinde 2010 yılında Taştepe mevkiine 1000 tonluk ve Karaören mahallesine 300 tonluk içmesuyu depoları yapılmış ve projeye katılan Çankırı merkez ve diğer ilçe ve beldelerle birlikte 2011 yılı Ekim ayından itibaren ilçemizde Güldürcek barajı içmesuyu kullanılmaya başlanmıştır. 

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği; Çankırı Valiliği öncülüğünde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulan ÇANÇEVBİR’e üyeliğimiz ve birlik içerisindeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB); Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinin üyesi olup, faaliyetlerine katılmaktadır. 

 Türk Dünyası Belediyeler Birliğ i(TDBB); İşbirliğine dayalı bir dostluk ve yardımlaşma ortamı içinde, kazanç paylaşma amacı dışında ve üye ülkelerinin kanunları ile yasaklanmamış olmak kaydıyla ekonomik ve teknik alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak maksadıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olarak birlik içerisindeki faaliyetimiz devam etmektedir. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA); Bakanlar kurulu kararı ile kurulan ve 25.07.2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan TR82 Kastamonu – Çankırı- Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına  üye olarak toplantılara, il ve ilçe çalıştaylarına katılmaktayız.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler;

Resmi toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarına, ilçemizi ilgilendiren gerek ilçe içi gerek ilçe dışı her programa katılınmıştır.

* Askere giden gençlere yer tahsis edilerek, her yıl periyodik olarak belediye tarafından asker uğurlama törenleri yapılmaktadır.

* Dini bayramlarda belediye çay parkında veya belediye yaren evinde belediye personeli tarafından ikramların yapıldığı, bayramlaşma törenleri yapılmaktadır.

* Milli bayramlarda belediyemizce ses, saha düzeni, ışık sistemleri ve oturma malzemeleri ile diğer ihtiyaçlar sağlanmaktadır. 

* İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin defin işleri belediyemizce yapılmaktadır.

* Belediyemiz Yaran Evinde yakılan ocaklara katılınmakta ve dışarıdan davet ettiğimiz misafirlerimize ilçemiz tanıtımı yapılmaktadır.

* Şabanözü yaylası üzerinde bulunan Paşa Sultan türbesinde her yıl geleneksel olarak türbe ziyaret ve  yağmur duası Belediyemiz organizesi ile yapılmaktadır.  

* Bunların yanı sıra milli ve dini günler ile yerel günler, Okullarda öğrencilerin gezi programları gibi sosyal-kültürel, sportif etkinlikler ve hizmetler Belediyemizce düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu hizmet ve etkinlikler 2012 yılında da yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

 ÖDENEKYAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri1.089.627,00946.769,43
Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri201.617,00163.118,90
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri2.008.183,401.602.659,61
Cari Transferler271.342,3230.951,22
Sermaye Giderleri689.300,00198.557,50

2012 mali yılı tahmini bütçesi, 4.300.000.00 TL. iken, gerçekleşen kesin hesaba göre gelir bütçemiz 3.597.226,36.TL ve gider bütçemiz 2.942.056,66 TL.olmuş olup, bu rakamlar ve;

I Genel Bilgiler C. İdareye ilişkin bilgiler bölümünde gösterildiği gibi 2 hizmet binası, 25 araç ve Başkanla birlikte 42 kişi (yıl içerisinde kısmi çalışan TYÇP çalışanları hariç) ile gösterilen performans sonucu bütçemizde öngörülen yatırım ve harcamalar başarı ile yürütülerek verimli bir yıl geçirilmiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü Muzaffer EVECEN tarafından 13.08.2008 – 05.10.2012 dönemini kapsayan ve 05.10.2012 ve 15.10.2012 tarihleri arasında yapılan denetim sonucu tutulan denetim raporları son derece olumlu olduğu, Belediyemizde hiçbir uygunsuz iş ve işleme rastlanmadığı bildirilmiş ve Belediye Başkanı Ali ÇAPCI’ya takdirname verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereği Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetleme Komisyonu 2012 yılı Belediye hesap iş ve işlemlerini denetlemiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

Bu denetleme sonuçlarında da görüldüğü gibi Belediyemiz de mevzuatta uygun olarak ve yapılması gereken tüm işler en ekonomik ve rantablı şekilde zamanı geciktirilmeden yerine getirilmiş ve Birimlerimizce 2012 mali yılı içinde başarılı bir performans gerçekleştirilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemiz yasaların izin verdiği ölçüde açık ve şeffaf olmaya gayret göstermekte olup, dilekçe ile bilgi isteyen vatandaşlarımıza bilgi edinme kanunu çerçevesinde gerekli bilgiler verilmektedir.

5- Diğer Hususlar

Tüm mali ve teknik imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmekte olup, çevremizde modern, model olan prestij sahibi bir Belediye olarak gösterilmekteyiz.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

*  Belediye Meclisinin her ay toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik kararların çabuk ve etkin bir şekilde alınması,

*  Belediye hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması

*  Bilgi birikimli ve deneyimli kadrolarla çalışılıyor olması.

*  Ödemelerin zamanında yapılması

* Şeffaf bir yönetim sergilenerek kamu özel sektör temsilcileri ve halkla her an görüşülmesi

* Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı Sanayi Bölgesi ve sanayi dışındaki fabrikaların olması

* Halkın işsizlik sorununun bulunmaması

* Nüfusumuzun düzenli olarak artması

* İlçemizin sürekli gelişmesi, modern bina ve tesislerin yapılması, görünümünün güzelleşmesi

B- Zayıflıklar

* Mevzuatın çok hızlı bir şekilde değişmesi

* Doğalgazın bulunmaması

* Üniversite bulunmaması

* Çevre bilincinin yetersizliği

* Belediye gelir kaynaklarının kanunla verilen görev ve yetki oranında arttırılmaması

* Sosyal tesislerimizin yetersizliği

C- Değerlendirme

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle, zayıf noktalarını kapatarak İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmeye gayret sarf edecektir.

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

Belediyemiz bütçesi imkânları dâhilinde ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımların etkin ve verimli kullanılması için halkın ihtiyaçlarına ve ilçemizin şartlarına uygun  planlar yapılmaya devam edilmesi,

Herkesle istişare halinde, şeffaf,  itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunması

Değerli Meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. maddesi uyarınca Faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Meclise sunulması gerektiğinden, rapor hazırlanmış ve Belediye Meclisimize sunulmuştur.

Faaliyet raporumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.

Şabanözü Belediyesi 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu siz Meclis üyelerimizin bilgi ve onayı ile kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.  27 Mart 2013

    Ali ÇAPCI

Belediye Başkanı

EKLER

Ek-1    : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                                    Şabanözü Belediye Başkanlığı     27.03.2013

                                                                                               Ali ÇAPCI
                                                                                            Şabanözü Belediye Başkanı                            

Ek-2: Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     26.02.2013

                                                                      Mehmet YALÇIN

                                                                               Şabanözü Belediyesi

                                                                    Yazı  İşleri Müdürü                                                                                                               

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     26.02.2013

                                                                                             İsmail KOYUNCU

                                                                                                       Şabanözü Belediyesi

                                                                                                 Zabıta Amir V.  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                     Şabanözü Belediye Başkanlığı     26.02.2013

                                                                                        Coşkun TURGUT

                                                                                      Şabanözü Belediyesi

                                                                                       Fen İşleri Müdür V.

 Ek:3- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.        

                                                          Şabanözü Belediye Başkanlığı     26.02.2013

                                                                                           Ramazan ARIK

                                                                                                  Şabanözü Belediyesi

                                                                                   Mali Hizmetler Müdür V.

About Company

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2022, AOGWEB. All Rights Reserved.

Önemli Duyuru

Belediyemiz tarafından adınıza yapılan Tahakkuk Tahsilatlar ve Su Bildirgelerini SMS olarak alabilmeniz için Cep telefon numaralarını güncelletmeniz sizin yararınıza olacaktır.